El Grup d’innovació en docència en Organització d’Empreses, GIDOE , es va crear a l’any 1997. Actualment és grup d’innovació docent consolidat per la Universitat de Barcelona, amb codi GINDOC-UB/070 i en formen part 19 professors i professores de Universitat de Barcelona dels departaments d’Organització d’Empreses, d’Economia i d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada.

Sorgeix amb la finalitat de contribuir a la millora de la docència universitària mitjançant innovacions metodològiques que permetin als estudiants –de qualsevol ensenyament– incorporar, relacionar i assimilar els conceptes de direcció i organització d’empreses i sobretot intentar escurçar la distància entre la teoria i la pràctica professional, fent us de la reflexió i la recerca educativa.

Per tant les línies de recerca docent són les següents:

 • Aprenentatge professionalitzador
 • Aula inversa
 • Avaluació
 • Competències transversals
 • Engagement dels estudiants
 • Equip docent
 • Gamificació o Game Based Learning
 • Instruments d’avaluació (rúbriques)
 • Mentoria i tutoria
 • Pràcticum
 • Problem Based Learning, Casos i Simulacions
 • Project Based Learning
 • TFG/TFM (Treball Final de Grau / Màster)

Objectius del grup

Pel que fa a l’objectiu d’aquest grup aquest és contribuir a la millora de la docència universitària mitjançant innovacions metodològiques que permetin als estudiants – de qualsevol ensenyament- incorporar, relacionar i assimilar els conceptes de direcció i organització d’empreses.  Per tant amb la intenció d’assolir aquest objectiu es treballarà en noves metodologies d’ensenyament, en la millora de la feina del professorat a l’aula així com es realitzaran labors de recerca que es materialitzaran en les publicacions.

Les línies de treball actives son:

En l’àmbit de la motivació en la educació superior “engagement”

 • La mesura de l’absentisme i l’abandonament dels estudiants universitaris
 • Proposar innovacions docents que fomentin l’assistència activa a classe
 • El disseny de recursos i estratègies que desenvolupin el judici crític en els estudiants
 • La millora del treball en equip, tant en grups docents de professors com de treball per a estudiants

En relació amb les noves metodologies docents

 • Millorar la motivació i assimilació de conceptes a l’aula i facilitar la seva aplicació a la realitat i/o societat.
 • La innovació en metodologies d’avaluació, especialment aplicables a grups de grandària elevada, per tant, superiors a 80 alumnes.
 • L’aula inversa com a mètode d’ensenyament dinàmic i interactiu.
 • La gamificació per aconseguir que els alumnes absorbeixin millor els coneixements i millorin certes habilitats
 • L’Aprenentatge Basat en Problemes i en Projectes. Es a dir, dissenyar estratègies i casos – visuals i escrits- per a utilitzar a les classes

En quant a l’Aprenentatge Professionalitzador

 • L’aprenentatge de competències transversals com a eina essencial per a qualsevol sector professional
 • Les pràctiques com a enllaç entre l’alumnat i el mon laboral
 • L’aprenentatge basat en projectes per tal d’apropar a l’alumne al mon professional.

Pel que fa a les eines per a la millora de l’aprenentatge

 • L’anàlisis i desenvolupament de la labor docent
 • La mentoria i tutoria per tractar de millorar el vincle alumne-professor
 • L’avaluació objectiva lligada amb els objectius de l’aprenentatge amb l’ús de rubriques.
 • La millora de l’engagement de l’estudiant com a mecanisme que afavoreix l’assistència activa a classe i augmenta la motivació de l’alumnat

En referencia a les reflexions finals del procés educatiu

 • El Treball de Final de Grau (TFG)
 • El Treball de Final de Màster (TFM)