skip to Main Content

El Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM) va néixer l’any 1992 i va ser un dels primers grups de recerca reconeguts formalment dins l’àmbit de la Geografia. Aquest reconeixement el vam mantenir durant els primers deu anys d’existència, però, posteriorment, una davallada en el nombre de membres actius va comportar haver de posar entre parèntesi aquell reconeixement. Com a conseqüència, el grup va haver de ser repensat i reestructurat, sobre la base d’incorporar nous membres i idear una estratègia per a planificar accions de futur i proposar i aconseguir nous projectes de recerca. D’aquesta manera vam poder postular-nos novament com a grup de recerca i vam aconseguir el reconeixement com a grup emergent (2009SGR1515) per al període 2009-2013. Seguint en la mateixa línia vam obtenir a continuació, i per al període 2014-2016, el reconeixement com a grup consolidat (2014SGR825). Un reconeixement que, en la darrera convocatòria, hem pogut revalidar (2017SGR1344) per al període 2017 que comença el 2017 i que, en principi, s’acaba a finals de 2019.

Al llarg del temps hem crescut en membres, en línies temàtiques i, també, pel que fa a la diversitat de disciplines de les quals provenen els membres integrants del grup. Cal subratllar també la rellevància i la diversitat de línies de treball dels col·laboradors externs, molts dels quals se situen actualment en l’àmbit internacional tot i que, en el seu moment, quan treballaven a Catalunya, ho havien fet en qualitat de membres de ple dret del GRAM.

L’eix vertebrador de les diverses línies temàtiques del GRAM és el concepte de PAISATGE, com un totalitzador geogràfic, històric i social. Es tracta d’un concepte genuïnament integrador, que ens permet connectar els fets físics amb els factors humans i socials. Una connexió que establim a través del medi, essencialment de l’entorn físic dins el qual es desenvolupen els processos biològics (també la vida humana), i des del territori, fixant l’atenció en la realitat humana i social, dins la qual, l’entorn físic i natural hi juga un paper fonamental. Canvia, doncs, el punt de vista de la recerca; però no canvia, en absolut, ni l’objecte d’estudi ni la voluntat d’arribar a conèixer-lo amb la màxima precisió i rigor possibles, tant en l’estudi teòric com en la recerca aplicada.

Sobre l’equip, val a dir que el GRAM té una voluntat expressa d’atendre i prendre en consideració múltiples disciplines. De fet, partim de la premissa que la geografia és una ciència genuïnament interdisciplinària i que, com a tal, té una capacitat inherent d’estudiar fets, situacions i fenòmens que impliquen, de forma interrelacionada, tant el medi físic com la realitat humana i social. Per fer un plantejament com aquest són imprescindibles coneixements diversos i, tots ells, complementaris. Enfront de la parcel·lació de coneixements i la tendència a la divisió de les disciplines actuals, advoquem per una integració activa entre el vector “natural” i el vector “social”; entre el “medi” i el “col·lectiu humà”; entre les “ciències” i les “humanitats”.

Finalment hem de subratllar que som un equip amb una ferma voluntat d’internacionalització, i ara mateix amb col·laboradors externs a Espanya, França, Portugal, Àustria, Finlàndia, Lituània, Regne Unit, Xile i als Estats Units. Busquem en tot moment la col·laboració amb els grups i amb les institucions d’arreu del món els quals tenim afinitats i interessos comuns, i que, en darrer terme, ens han de permetre continuar enriquint-nos com a grup; i que ens han de permetre, també, la projecció continuada envers la societat de tota la nostra activitat.

Back To Top