skip to Main Content

Llicenciada en Dret al 1990 per la Universitatde Barcelonaobtenint el Premi Extraordinari de Llicenciatura. Doctora en Dret obtenint la Menció de Doctor Europeu. He realitzat diverses estades d’investigació a l’Universitat de Paris I i II i al Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement , de l’Aménagementet de l’Urbanisme –CRIDEAU- a Limoges, obtenint diverses beques i un contracte d’investigació de l’European Public Law Center dins el Programa Aristoteles (Comissió UE).

Professora Titular de Dret Administratiu des de 2003, les meves línies d’investigació s’han centrat en el Dret ambiental, els instruments jurídics per a la protecció del medi ambient, l’ordenació del territori, el paisatge, els serveis públics i l’organització administrativa. He participat en diversos projectes d’investigació, formant part del GRC de Dret Administratiu (2009-2016). Actualment sóc IP2 en un Projecte interdisciplinar en matèria de paisatge, i, recentment m’he incorporat al GRC – Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM). Des del 2006 sóc membre i participo en les activitats de l’Observatorio de políticas ambientales. La meva activitat docent ha sigut àmplia i diversa, impartint assignatures tant a la Llicenciatura de Dret, de Ciències polítiques i de l’Administració, de Ciències del Treball, com al Grau en Dret i, especialment en els darrers anys a la Facultat de Biologia, al Grau en Ciències Ambientals i al Màster en Ecologia i Gestió i Restauració del Medi Natural.

En l’àmbit de la gestió universitària vaig formar part de l’equip de govern de la Facultat de Dret, éssent Degà el Dr. Enoch Albertí, des de l’any 2008 al 2012. Vaig ser responsable de l’àmbit del postgrau, com Adjunta al Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i com a directora de l’Escola de postgrau de la Facultat que es va crear en aquell moment. Amb posterioritat vaig acceptar un encàrrec del Rector com Assessora de l’Escola de doctorat i per assessorar i coordinar la nova oferta pròpia a l’Agència de postgrau. Vaig formar part de diferents Comissionspromotores, durant el procés de implantació del EEES, i sóc i he sigut membre de diversos Consells d’estudis.

Back To Top