Descripció

Quantitat emesa de diòxid de carboni associada al consum energètic en els edificis de la Universitat de Barcelona (consum d’electricitat i de gas).

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Evolució
Consum total UB (Tm CO2) 14.382 14.450 19.558 15.207 18.261 Sense canvis significatius
Consum per m² (kg CO2) 25,21 25,03 33,62 26,14 30,42 Sense canvis significatius

Resultats

El consum d’energia produeix emissions de diòxid de carboni, un gas que afavoreix la retenció a l’atmosfera d’una major proporció de calor procedent de la radiació solar, i per tant associat al procés d’escalfament del planeta o efecte hivernacle.

En funció de l’emissió de CO2 produïda per cada tipus d’energia, la Universitat de Barcelona va emetre 18.261 tones d’aquest gas a l’atmosfera durant l’any 2017, equivalents a 30,4 quilograms per m2 de superfície construïda.

L’any amb major nivell d’emissions va ser 2001, amb més de 22.000 tones de CO2. A partir de llavors han disminuït de forma irregular, degut tant al descens de consum d’energia que ha tingut la UB a partir del 2010, com a un augment del pes en la producció energètica de les fonts baixes en carboni, com per exemple l’eòlica.

Els darrers cinc anys els valors d’emissions han oscil·lat entre 14.400 i 19.500 tones anuals, en funció de les variacions del coeficient d’emissió anual de l’electricitat. Destaca especialment l’increment de 2015, en què el coeficient va augmentar un 49% respecte l’any anterior degut a la reducció del pes de les renovables en la producció elèctrica.