Emissió de diòxid de carboni

Descripció

Emissions de gasos d’efecte hivernacle en tones equivalents de CO2, en els principals àmbits d’activitat inventariats a la Universitat de Barcelona.

Indicador20152016201720182019Evolució
Energia18.261,16.137,72.662,9Millor
Electricitat15.688,53.185,70,0Millor
 Combustibles fòssils2.572,62.952,12.662,9Pitjor
Emissions fugitives de gasos fluorats2.655,51.362,11.526,4Millor
Transport95,198,191,6Millor
Residus494,4498,4470,4Millor
Aigua70,463,963,8Millor
TOTAL21.576,68.160,34.815,0Millor

Resultats

La Universitat de Barcelona realitza un inventari de les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle com a entitat adherida al Programa d’Acords Voluntaris de reducció d’emissions de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Entre els anys 2017 i 2019 s’han inventariat les emissions associades al consum d’electricitat i gas dels edificis, les pèrdues de gasos refrigerants als equips de climatització, els vehicles que presten servei exclusiu a la universitat (siguin vehicles propis o d’empreses contractades per prestar algun servei a la UB), els residus generats i el consum d’aigua.

Les emissions totals s’han reduït significativament entre els anys 2017 i 2019, principalment gràcies a la contractació d’electricitat procedent de fonts renovables. Les emissions associades al consum de gas i aigua han seguit l’evolució dels consums.

Pel que fa a les emissions associades a la recàrrega de gasos refrigerants als equips de climatització, es detecta una millora significativa respecte de l’any 2017, que pot estar associada a la substitució d’alguns equips antics menys eficients.

Les emissions del transport s’han reduït lleugerament per la progressiva incorporació de vehicles híbrids (cotxe del Rectorat) i elèctrics (furgoneta de la Unitat d’Audiovisuals). Finalment, les emissions de residus han baixat un 5% gràcies a l’inici de la recollida selectiva de la fracció de matèria orgànica als edificis.

NOTA: Les dades de l’any 2019 estan pendents de verificació en la data d’actualització d’aquesta fitxa (27/04/2020).