Adaptabit

Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent
Presentació: 
Objectius de l'activitat del grup

El grup Adaptabit en el darrer any va ampliar el seu àmbit a tres departaments: Biblioteconomia i Documentació, Història del Dret, Matemàtica Aplicada i Anàlisi (ara aquest departament ostenta la coordinació del grup). Aquest canvi fa replantejar algunes actuacions del grup i buscar noves sinergies amb altres actors i la recerca d'actuacions a nivell global de la universitat. És per això que en els objectius del grup s'estableixen col·laboracions amb organismes de servei general a la UB com SAE, CRAI i ICE, i nous vincles amb altres grups com INDOMAIN.I fins i tot amb organismes interuniversitaris, com la comissió UNIDISCAT.

Els objectius marcats durant el període 2016-2018 s'estableixen com segueix:

Actuar de referent per a l'assessorament de temes d'accessibilitat a la universitat

En aquest sentit, i durant el període que finalitza s’han fet nombroses accions que val la pena ressenyar, la major part de les quals tindran continuïtat en el període que ara s’inicia:

•    Resolució de consultes d’accessibilitat a petició del SAE. A continuar en el període 2016-2018. 
•    Realització d’accions  d’informació a UB TV. Durant el període 2016-2018 es realitzaran altres accions informatives a diferents organismes de la UB si es creuen pertinents.
•    Participació i tramesa de recomanacions per a la implantació del ReadSpeaker a la UB
•    Actuacions d’assessoria a l’ICE. A continuar en el període 2016-2018
•    Col·laboració amb UNIDISCAT. En particular s’han proposat ponents per al congrés bianual i se’ls ha anat informat d'iniciatives de la UB com la traducció del lector de pantalles NVDA. També  s'ha participat en un estudi sobre accessibilitat a les universitats catalanes amb dos representants : un del professorat (Mireia Ribera) i un altre de l’alumnat (Mireia Alcalà) .

En relació al treball fet amb la traducció del lector de pantalles NVDA, durant el període que ara s’inicia  es vol promoure la  seva inclusió a les aules i posteriorment realitzar accions de difusió i publicació d'aquesta feina. 
•    Inclusió de metadades d’accessibilitat i e-learning al repositori digital OMADO. Aquesta feina, iniciada ja el 2015 amb l’ajut d’un  col·laborador extern, és una de les prioritats per a l’etapa que s’inicia.
•    Realització d’accions formatives en el màster de professorat i en cursos al PAS de la Universitat de Barcelona per incrementar la sensibilitat i coneixement dels requeriments legals i de tècniques d'accessibilitat lligades a la docència. A continuar en el període 2016-2018

Informar, assessorar i promoure l'adopció de les millores d'accessibilitat a la docència

D’una banda, això es traduirà en un projecte d'innovació docent consistent en establir una auditoria d’assignatures per validar si segueixen els principis de disseny universal. En concret, es tindran en compte els llibres publicats per la CRUE de diverses titulacions, entre elles DRET, i en el cas d'Informàtica, Matemàtica i Informació i Documentació, es buscaran les parts genèriques aplicables. També es tindran en compte els estudis fets per Universia. La idea és que els caps d'estudis tinguin una eina pràctica i possibilista per avançar en el camí de la inclusió a la UB.

En concret, en les titulacions de Matemàtiques i el Grau d'Enginyeria informàtica s'establiran sinergies amb el grup INDOMAIN, que promou la integració dels alumnes de batxillerat, per tal que no s'oblidin els alumnes universitaris amb discapacitat que cada cop són més nombrosos. 

D’altra banda, això també es traduirà en una col·laboració amb l'ICE per posar a disposició de tot el professorat de la UB un material de formació sobre la creació de documents ofimàtics i de vídeos accessibles, articulant un mode d'acreditació de la formació rebuda, compatible amb els crèdits atorgats per l’ICE.

Explorar nous formats de recursos docents i les seves possibilitats relatives a la docència

En la línia del treball de projectes precedents sobre documents ofimàtics accessibles (MS Office, LibreOffice i PDF), i recursos multimèdia (subtitulació, audiodescripció i edició de vídeos), el grup Adaptabit seguirà treballant durant aquest període, per estudiar, experimentar, i finalment assessorar sobre el format de llibre electrònic (EPUB). L’orientació de la nostra feina es farà des de l'autoria de l'autor no-tècnic i s'incidirà en l'ús de metadades d'accessibilitat i e-learning per facilitar-ne la identificació i cerca.

Actuacions previstes que se'n deriven: 

Tal i com s'ha explicat en l'apartat d'objectius, durant el període indicat es preveu continuar/iniciar diversos projectes i accions del grup, que es concreten a continuació dintre dels tres objectius del grup (com a referent a la UB, com a promotor d'accessibilitat, i dins l’àmbit de recursos docents)

Referent UB

•    PMID sobre integració de metadades d'accessibilitat i aprenentatge al repositori OMADO. Continuació del projecte iniciat l'any 2015 en col·laboració amb el CRAI.

•    PMID sobre integració del lector de pantalles NVDA a les aules com a contingut docent i com a suport per a alumnes amb discapacitat visual o dislèxia.

•    Accions de formació del professorat i PAS de la UB.

Promotor accessibilitat

•    PMID sobre auditoria de l'adopció de mesures d'inclusió per assignatura. Es buscaran sinergies amb el gurp INDOMAIN.

•    PMID sobre formació en obert per a tot el professorat de creació de documents ofimàtics i vídeos accessibles. Repositori de bones pràctiques.

Recursos docents
•    PMID sobre la creació de material docent en EPUB amb la inclusió de metadades accessibles.

Altres iniciatives que puguin sorgir durant el període establert.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

Tal i com s'ha explicat el caràcter pluridepartamental d'Adaptabit i els vincles establerts amb diversos organismes de la UB fa que el context d'aplicació de les accions del grup sigui tota la Universitat.

Ara bé, donada la composició de l'equip s'incidirà especialment en les titulacions del Grau d'Informació i Documentació, Grau d'Informàtica i Grau de Dret, Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració, Grau de Relacions Laborals, Grau de Criminologia, i Grau en Gestió i administració pública, en les assignatures impartides pels propis membres dels grups. Dit això cal remarcar que dels membres del grup, Marina Salse és cap d’Estudis del Grau d’Informació i Documentació, Miquel Térmens coordinador del Màster en Gestió de Continguts Digitals i Rosa M.Satorras coordina el PAT de Necessitats especials de tota la Facultat de Dret i sovint les accions del grup sovint tindran una aplicació més àmplia que les pròpies assignatures individuals.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/141
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Ribera Turró, Mireia
Membres del grup: 
Miquel Centelles Velilla
Marina Salse Rovira
Miquel Térmens Graells
Ruben Alcaraz
Rosa Maria Satorras Fioretti
Mercè Costa Cuberta
Lluc Massaguer Busqueta
Marc Soler Bages