Desenvolupament de competències professionalitzadores dels estudiants en Química Analítica mitjançant la incorporació del Disseny Universal d’Aprenentatge en estratègies actives d’Ensenyament/Aprenentatge.

Entre les competències que ha de desenvolupar un estudiant de grau, les professionalitzadores adquireixen una gran rellevància. Aquestes s’assoleixen mitjançant tot un seguit de continguts, habilitats i objectius d’aprenentatge i conjuntament amb altres competències, les quals sovint es treballen en més d’una assignatura. Tot i que la utilització d’estratègies actives d’ensenyament/aprenentatge (E/A) en diverses assignatures ha permès una clara millora del procés d’aprenentatge dels estudiants i de l’assoliment de les competències tant específiques com transversals (gràcies, en part, al fet de diversificar les metodologies docents), encara hi ha un nombre important d’estudiants amb un rendiment global baix que no acaba assolint satisfactòriament aquestes competències professionalitzadores. Aquest fet s’ha vist agreujat en els darrers cursos acadèmics degut a la situació pandèmica provocada per la Covid19.

Aquesta situació pot estar lligada als diferents estils d’aprenentatge dels estudiants. Tot i que s’ha demostrat que no tots els estudiants aprenen de la mateixa manera, sovint el professorat basa l’assoliment dels objectius d’aprenentatge o competències en un únic tipus d’activitat o d’estratègia E/A, fet que beneficia a un grup d’estudiants i perjudica a la resta. A aquesta situació, cal afegir un nombre creixent d’estudiants amb unes necessitats d’aprenentatge específiques que clarament requereixen d’una adaptació per poder desenvolupar el seu aprenentatge al mateix nivell que altres estudiants. I és en aquest entorn on el Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA), que pretén desenvolupar entorns flexibles d’aprenentatge per donar resposta a les diferències d’aprenentatge individual dels nostres estudiants, pot jugar un paper important.

Així, la finalitat d’aquest Projecte d’Innovació Docent és fomentar el desenvolupament de les  competències professionalitzadores dels estudiants, relacionades amb la matèria Química Analítica, mitjançant la incorporació del DUA tant en els materials docents emprats com en les estratègies d’E/A utilitzades. El projecte s’aplicarà en assignatures de la matèria Química Analítica de diversos ensenyaments on l’equip implicat té responsabilitats docents (Graus de Química, Enginyeria Química, Farmàcia i Ciències Ambientals, i Màster de Química Analítica). La competència professionalitzadora que es pretén desenvolupar és la d’Aplicar els coneixements de Química Analítica a la resolució de problemes de naturalesa qualitativa i/o quantitativa. A més, es treballarà també la competència transversal de Reflexió i responsabilitat dels estudiants envers el seu procés d’aprenentatge, mitjançant el desenvolupament de la seva capacitat crítica i autocrítica, ja que els estudiants han de jugar un paper important en el desenvolupament del seu aprenentatge. Amb aquest objectiu s’incorporaran també com a membres en aquest Projecte d’Innovació Docent a alguns estudiants per tal de conèixer la seva opinió envers les accions que es desenvoluparan.

Es pretén iniciar l’adaptació d’alguns materials utilitzats en les assignatures i avaluar el grau d’adaptabilitat a un DUA. D’altra banda, es pretén també adaptar a un DUA algunes de les activitats i/o estratègies d’A/E i d’avaluació (formativa i/o acreditativa) utilitzades, així com avaluar l’impacte que aquestes tenen en el procés d’aprenentatge dels estudiants, i en l’assoliment de les competències que s’hi treballin. En definitiva, aquestes adaptacions a un DUA haurien de permetre incrementar l’accessibilitat a l’aprenentatge de qualsevol estudiant, a més d’aquells que puguin presentar alguna discapacitat física, cognitiva, intel·lectual, així com d’altres obstacles o barreres organitzatives d’aprenentatge, sense la necessitat d’haver de proposar un programa específic d’inclusió (sense deixar de banda que, en casos específics, podria arribar a ser necessari). La idea és poder disposar de diverses estratègies d’E/A de forma que l’estudiant pugui seleccionar, en funció de les seves necessitats d’aprenentatge, quina activitat o estratègia vol portar a terme per tal d’aprendre un contingut o assolir una competència, així com quina eina d’avaluació, totes elles amb el mateix rigor, vol fer servir amb l’objectiu de demostrar el seu coneixement i el grau d’assoliment de les competències treballades.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general d’aquesta proposta és millorar l’aprenentatge dels estudiants i el grau d’assoliment en competències professionalitzadores de la matèria Química Analítica en diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona. La competència que es pretén desenvolupar és la d’Aplicar els coneixements de Química Analítica a la resolució de problemes de naturalesa qualitativa i/o quantitativa. Alhora es pretén treballar també la competència transversal de Reflexió i responsabilitat dels estudiants envers el seu procés d’aprenentatge. L’assoliment d’aquest objectiu es pretén aconseguir mitjançant la incorporació del DUA tant en els materials com en les estratègies E/A i d’avaluació utilitzades.

Així, es plantegen els següents objectius específics:

(1)    Adaptar els materials necessaris (o dissenyar-ne de nous) a un DUA i avaluar-ne el grau d’adaptabilitat. Es seleccionarà primer quina lliçó o objectiu d’aprenentatge de cada assignatura o grup d’assignatures relacionades desenvolupen directament la competència professionalitzadora objecte d’aquest projecte.

(2) Dissenyar i implementar activitats d’E/A(actives), i adaptades a un DUA, que contemplin els diferents mecanismes d’aprenentatge dels estudiants per tal de millorar les competències professionalitzadores de la matèria Química Analítica, alhora que desenvolupen la reflexió i responsabilitat envers el seu procés d’aprenentatge.

(3) Dissenyar i implementar activitats i/o estratègies d’avaluació formativa i/o acreditativa, i adaptades a un DUA, que permetin als estudiants seleccionar l’activitat que millor s’adapti al seu procés d’aprenentatge i avaluar el seu procés d’aprenentatge envers els continguts/competències treballades.

(4) Dissenyar, implementar i facilitar entorns reflexius pels estudiants de manera que puguin desenvolupar competències transversals com la capacitat crítica i autocrítica que alhora els faci conscients i responsables del seu procés d’aprenentatge.

(5) Organitzar jornades de divulgació en diferents àmbits universitaris (secció, departament, facultat, universitat) on s’expliquin i es discuteixin els resultats obtinguts en la proposta per tal d’augmentar la conscienciació envers el DUA del professorat i l’alumnat, i com aquest pot permetre millorar l’assoliment de competències. Es tindran en compte també les jornades/tallers formatius relacionats amb el DUA.

(6) Comunicar els resultats obtinguts en la proposta a través de comunicacions a congressos (nacionals/internacionals) i de publicacions per tal d’augmentar la conscienciació envers el DUA de la comunitat universitària i la societat en general. Es considerarà també la publicació en obert de tots els materials desenvolupats.

Codi del projecte: 
2022PID-UB/004
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Núria Serrano Plana
Participants: 
Miquel Esteban Cortada
José Manuel Díaz Cruz
José Francisco García Martínez
Alex Tarancón Sanz
Oscar Núñez Burcio
Xavier Subirats Vila
Héctor Bagán Navarro
Javier Saurina Purroy
Sònia Sentellas Minguillón
Maria Cristina Ariño Blasco
Anna de Juan Capdevila
Didac Serraïma López
Jaime García Amorós
Berta Bori Bru
Raúl García García
Erik Mestanza Castelltort
Guillem Campmajó Galvan
Clara Perez Rafols
Julio Bastos Arrieta
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Química
Enginyeria Química
Farmàcia
Ciències Ambientals
Màster En Química Analítica
Assignatures implicades: 
Química Analítica
Laboratori Bàsic de Química Analítica
Anàlisi Instrumental
Ampliació de Química Analítica
Quimiometria
Contaminació i Anàlisi Química
Sensors, Cribatge i Automatització
Radioquímica i Anàlisi de Superfícies