Sostenibilitat

Efectes en l'aprenentatge amb la gamificació com a eina en l'avaluació sumativa a l'assignatura de Sociologia del grau d'Educació Primària.

Aquest projecte vol analitzar l’efecte que te introduir una metodologia d’avaluació gamificada en l’aprenentatge dels continguts per les estudiants de l’assignatura de sociologia de l’Educació del Grau d’Educació Primària. L’assignatura de Sociologia de l’Educació és densa i molt teòrica.

Adequació i millora de les activitats d'ensenyament-aprenentatge per a la promoció i desenvolupament del pensament crític

El pensament crític és una de les competències transversals de la UB la qual es considera rellevant perquè els estudiants esdevinguin persones crítiques, actives i compromeses socialment i afrontin la seva professó des d'aquesta perspectiva. 

Metodologia dual per optimitzar l’adquisició d’habilitats en un entorn pràctic

Una de les activitats pràctiques que realitzen els estudiants dels graus de Podologia (2n curs), Odontologia (2n curs) i Medicina (3r curs) està relacionada amb la preparació de fórmules magistrals (medicaments destinats a un pacient individualitzat, elaborat i garantit per un farmacèutic o sota la seva direcció, per a complimentar expressament una prescripció facultativa, segons les normes tècniques i científiques de l’art farmacèutic (Llei 25/1990 del Medicament, BOE nº313, 2001).

Treball col.laboratiu inter-grup-classe per a una comprensió reflexiva i aprofundida del paper de l’educació en la societat.

Analitzar si la modalitat d’organització horària concentrada (classes de 4 hores seguides) contribueix a la innovació pedagògica i valorar els efectes en el professorat i alumnat participant.

Analitzar l’impacte d’un canvi horari (contribueix a la innovació pedagògica i quins efectes té en el seu professorat i alumnat. Específicament en el desenvolupament de la competència relacionada amb una visió social i aprofundida del paper de l’educació en la societat[1].

Foment de les habilitats de comunicació metge-pacient dels estudiants de medicina mitjançant la simulació i el mètode de role-playing.

La finalitat d’aquesta proposta és la millora de la competència comunicativa en els estudiants del grau de Medicina, en el context de l’assignatura Psicologia Mèdica, on s’utilitza la simulació a partir de la tècnica de role-playing.

Prevenció de l’assetjament sexual a les organitzacions de l’Educació Social a través d’innovacions docents en la formació dels futurs/es professionals.

Als últims anys s’han experimentat grans avenços amb relació a la lluita contra l’assetjament sexual. Les recerques i accions des de les universitats, actors socials i organitzacions professionals han aconseguit situar aquest problema en el centre dels debats públics. Tenint en compte aquest context, la docència universitària no pot quedar al marge d’aquests avenços i demandes socials.

L’aplicació d’un model de lectura i interpretació de fenòmens artístics en productes audiovisuals. Vers la vinculació de l’alfabetització visual i les competències professionalitzadores

El projecte és una continuació del 2021PID-UB/001. Si en aquella ocasió es va dissenyar i dur a terme un protocol de lectura i interpretació de fenòmens artístics a partir de les necessitats detectades pel professorat implicat, en aquesta ocasió es pretén revisar l’aplicació d’aquest protocol i dotar-lo de sentit a través de la seva orientació vers la inserció professional de l’estudiant.

Nom llarg: 
Grup Innovació Docent en Ensenyament i Aprentatge Virtual amb Intel·ligència Artificial, Interacció i Accessibilitat
Presentació: 

Objectius del Grup:

  • Promoure espais d'ensenyament i aprenentatge mediats per recursos digitals basats en intel·ligència artificial 
  • Promoure espais d'ensenyament i aprenentatge mediats per recursos digitals centrats en la interactivitat a l'aula 
  • Promoure espais d'ensenyament i aprenentatge mediats per recursos digitals amb els estàndards d'accessibilitat digital 
  • Promoure les narratives digitals i transmèdia com a cos central en les metodologies docents. 
  • Promoure la reflexió pedagògica i social de les metodologies i tecnologies emergents associades amb la intel·ligència artificial, la interactivitat, l'accessibilitat digital i l'STEAME.  

Actuacions desenvolupades:

  • Desde 2018: Debats competitius intraclasse, interclasse i entre assignatures (Pedagogia, Màster en Intervencions Socials i Educatives). Va sorgir per una formació rebuda en Debats competitius. La metodologia i competències d'argumentació i refutació es treballen a Comunicació en Educació mentres que els continguts són propis de Teoria de l'Educació. 
  • Desde 2017: Escriptura científico-acadèmica (assignatures de Pedagogia i Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals) 
  • Desde 2010: Relats digitals personals (assignatures d'Educació social, Pedagogia i Màster en Intervencions Socials i Educatives) 
  • Desde 2018: Realitat virtual i STEAM (Mestre Primària, Màster en Intervencions Socials i Educatives) 
  • Desde 2020: Activitats interactives a l'aula per a la formació continuada (Pedagogia, Màster en Intervencions Socials i Educatives, Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals) 
Codi UB: 
GINDO-UB/207
Coordinació: 
Galván Fernández, Cristina
Membres del grup: 
Francesc Martínez Olmo
Maria José Rubio Hurtado
Núria Molas Castells
Marc Fuertes Alpiste
Sílvia Alcaraz
Tomás Peralta
Antonio Lovato
Felipe González Catalán
Eduardo Martínez Gómez
Ángela Montserrat Jara Ocampos
Laura Fontán de Bedout
Paolo Scotton
Raúl Navarro Zarate
Eric Ortega González
Cris Ladaga

Aprendre ensenyant: la divulgació científica com a eina d'aprenentatge

Una de les experiències més enriquidores de l’activitat docent deriva del fet que la veritable consolidació d’una part important dels coneixements que s’han adquirit en els estudis de la nostra especialitat, es produeix quan tenim la necessitat de transmetre aquests coneixements a l’alumnat propi, oferint alhora una visió de conjunt de la matèria, ordenada de forma didàctica en la programació docent, i un domini dels detalls digne del nivell educatiu en què exercim la nostra activitat.

Pàgines