Alfabetització visual de l'estudiant d'Història de l'Art: disseny d'un protocol per al desenvolupament de la competència específica de lectura i interpretació de fenòmens artístics

Si bé la utilització de la imatge per a representar i comunicar idees, conceptes i emocions no és quelcom nou, en les darreres dècades la nostra societat ha experimentat una explosió en termes de la quantitat de grafies especialitzades que s'han desenvolupat per a representar informació tècnica, científica, política o artística. Aquesta proliferació de la imatge en la pràctica totalitat dels àmbits de la vida quotidiana i professional ha generat la falsa impressió que el llenguatge visual s'explica per sí mateix i és més universal i fàcil d'entendre que qualsevol altre llenguatge. Per això cal recordar que igual que la resta de signes, les imatges projecten el seu contingut a través d'un seguit de convencions gràfiques especialitzades que qui observa ha de conèixer per a poder-les descodificar (Lowe, 2000). L’alfabetització esdevé així un concepte relatiu que ve determinat per la correspondència entre les exigències que reclama l'entorn i el nivell que la població té per a aconseguir una participació efectiva en les transformacions d'aquest entorn (Pérez et al., 2005). Fem nostra la idea de Pérez García y Valcárcel Izquierdo (2006) que l'alfabetització és un procés educatiu de caràcter sociocultural i multifactorial la finalitat del qual és identificar, entendre, interpretar, crear, comunicar i calcular segons les demandes culturals, socials, econòmiques i tecnològiques de la societat on es desenvolupi. L'adquisició i perfeccionament de les competències de lectoescriptura no només són una part intrínseca del dret a l'educació, com defensa la UNESCO, sinó la força motriu del desenvolupament sostenible de les persones i les societats (UNESCO, s. d.). De les anteriors consideracions, es desprèn que els mètodes emprats en qualsevol procés d'alfabetització han d'estimular el compromís personal de l'aprenent/a així com la seva inserció (més) plena en la vida de la seva comunitat. També es desprèn que no poden haver-hi mètodes únics i universals d'alfabetització sinó propostes en constant renovació que es vagin adaptant a les necessitats de cada temps i espai. Finalment, si admetem que la nostra és una cultura basada fonamentalment en la imatge, haurem d'admetre que desenvolupar la dimensió visual de l'alfabetització és tan important, urgent i indispensable com desenvolupar l'alfabetització en general.

Parlar d'alfabetització visual és introduir-se en les disciplines artístiques en general i en la disciplina de la Història de l’Art en particular, on l’alfabetització visual s’especialitza en la competència de lectura i interpretació de fenòmens artístics. Si l'objecte d’estudi primer de la Història de l'Art és el fenomen artístic, pot defensar-se que la disciplina treballa amb una de les modalitats d'imatge (l'artística) menys estructurades i en aquest sentit més complexes de llegir. Tot fa preveure que si hom és capaç de llegir imatges artístiques, li resultarà més fàcil adaptar les seves habilitats per a llegir altres tipus d'imatges. La proposta que presentem pretén definir què cal entendre per alfabetització visual i acte seguit dissenyar en funció d'aquesta definició un procés d'aprenentatge que permeti especialitzar l’alfabetització en la competència de lectura i interpretació de fenòmens artístics. Concretament, el model que aquí es proposa es basa en el mètode de Panofsky i parteix del fet que l’autor considera el seu aspecte epistemològic però no les seves implicacions cognitives. Per això, creiem indispensable desenvolupar un protocol didàctic que relacioni el mètode de Panofsky amb la taxonomia d’Anderson i Krathwohl (2001), i la de Biggs (2006) i Collis (SOLO: Structure of Observed Learning Outcome) (Biggs i Collis, 1982). En aquest model, cadascun dels nivells de l’anàlisi de Panofsky engloba les dimensions de la taxonomia d’Anderson i Krathwohl mentre que el procés interpretatiu global que realitza l’estudiant reprodueix la seqüència de nivells de la taxonomia SOLO. D’aquesta manera hom pretén elaborar una proposta a partir de l’experiència i la detecció de necessitats feta pel professorat d’Història de l’Art, sotmetre-la a consideració i revisió amb els col.legues de l'equip i incloure la participació dels i de les estudiants per tal d’adaptar-la a les característiques reals del perfil d'usuaris/es al qual s’adreça. Acte seguit, es pretén dur-la a la pràctica en una primera fase pilot i una segona fase de confirmació, analitzar-ne els resultats obtinguts i reajustar aquells aspectes susceptibles de millora.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat dedissenyar un protocol per al desenvolupament de la competència de la lectura i interpretació de fenòmens artísticses desglossa en els objectius següents:

A. Identificar i descriure la competència de lectura i interpretació de fenòmens artístics i les habilitats, destreses o capacitats cognitives que hi intervenen.

 • Determinar les característiques pròpies de la imatge artística i ordenar-les per tal d'establir una seqüència coherent de lectura i interpretació.
 • Determinar quines són les habilitats, destreses o capacitats cognitives necessàries per a llegir imatges.
 • Dissenyar una proposta de mètode a partir de l'anàlisi de la seqüència de lectura establerta i de la identificació de les habilitats, destreses o capacitats cognitives necessàries per aquesta lectura.
 • Determinar els nivells d'aprenentatge i les seves correspondències amb la taxonomia d'Anderson i Krathwohl, i la de Biggs i Collis.
 • Comparar les taxonomies entre sí i enumerar coincidències i divergències.
 • Comparar les taxonomies amb els aspectes, etapes i característiques que conformen el mètode dissenyat.
 • Valorar amb quina o quines taxonomies s'ajusta millor el mètode proposat i modificar-ne aquelles parts que estiguin menys clares en relació a l'aprenentatge que fomenten.
 • Comparar el mètode proposat amb el bagatge d'ODAS i determinar els canvis que cal introduir en aquest bagatge per millorar-ne els resultats obtinguts.

B. Elaborar un protocol de lectura adreçat als i a les estudiants d'Història de l'Art.

 • Dissenyar una actuació didàctica per a identificar les diferències entre l'observable i allò que s'infereix d'una imatge.
 • Dissenyar una actuació didàctica per a organitzar els aspectes del fenomen segons la seva importància relativa dins l'obra.
 • Dissenyar una actuació didàctica per a organitzar els aspectes formals per a construir una lectura coherent de l'obra.
 • Dissenyar una actuació didàctica per a imaginar com i en què canviaria l'obra en el cas que estigués elaborada d'una altra manera.
 • Dissenyar una actuació didàctica per a identificar el tema de l'obra.
 • Dissenyar una actuació didàctica per a establir una lectura del valor simbòlic o significat de l'obra.
 • Dissenyar una actuació didàctica per a relacionar l'obra amb idees o problemes propis de les assignatures participants.

C. Implantar el protocol en les assignatures de Fonaments d'Història de l'Estètica, Fonts de la Història de l'Art, Història de l'Estètica en època moderna i contemporània del grau d'Història de l'Art i Pensament estètic i valoració de l’art del màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art, avaluar-ne els resultats obtinguts i dissenyar propostes de millora i possibles adaptacions a d’altres entorns.

 • Adaptar el protocol de lectura a la naturalesa concreta i al programa de cadascuna de les assignatures.
 • Revisar l'organització de les sessions, les activitats i els recursos d'aprenentatge per adaptar-los, si s’escau, al protocol proposat.
 • Recollir informació quantitativa sobre l'evolució de les qualificacions dels i les estudiants al llarg del semestre.
 • Recollir informació qualitativa sobre la utilització del protocol per part dels i les estudiants al llarg del semestre.
 • Descarregar, processar i analitzar la informació quantitativa i qualitativa.
 • Proposar, si s'escau, canvis en el protocol i fer públics els resultats obtinguts.
Codi del projecte: 
2021PID-UB/001
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
EVA ALICIA GREGORI GIRALT
Participants: 
José Luis Menéndez Varela, Miquel Àngel Planas Rosselló, Juan Martínez Villegas, Martí Ruiz Carulla
Roberta Barbán Franceschi Laura de Miguel Álvarez Raú Díaz-Obregón Cruzado Estibaliz Gutiérrez Ajamil Pablo Lekue Itsaso Madariaga López Alfonso Revilla Carrasco Begoña Yañez Martínez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d'Història de l'Art
Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art
Assignatures implicades: 
Fonaments d'Història de l'Estètica
Fonts de la Història de l'Art
Història de l'Estètica en època Moderna i Contemporània
Pensament estètic i valoració de l’art