GIDC-ODAS

Observatorio sobre la Didáctica de las Artes
Presentació: 

ODAS té com a finalitat general participar en el projecte col.lectiu de la millora continuada de l’ensenyament i de l’aprenentatge en els estudis universitaris de les arts. Des d’una concepció holística d’aquest procés, l’equip d’ODAS desenvolupa les seves activitats en dues grans àrees de treball que, tot i essent complementàries, impliquen un canvi d’escala i de perspectiva pel que fa a l’objecte d’estudi i a l’àmbit d’aplicació. Si en un cas es tracta d’una línia de treball desenvolupada a peu d’aula i centrada en la reflexió sobre les assignatures i matèries, en l’altre, les accions es plantegen ja a nivell de titulació i de Facultat, i s’orienten vers la implantació d’un sistema de garantia interna de qualitat de centre.

1. La innovació-investigació en didàctica de les arts

Des de l’any 2005, ODAS es dedica a la reflexió, promoció, implantació i difusió d’iniciatives d’innovació didàctica acompanyades dels projectes d’investigació que n’impliquen el seguiment crític i la rendició de comptes dels resultats obtinguts. Tot prenent com a eix l’aprenentatge dels estudiants, les accions escomeses s’han fonamentat en sis premisses: integració —de sessions de treball i activitats d’aprenentatge—, diversitat —d’escenaris, recursos i materials didàctics—, equilibri —entre coneixements i habilitats específics i transversals—, modularitat —de les parts constitutives de la innovació proposada—, aplicabilitat —a d’altres assignatures i matèries— i progressió en la seva posada en marxa. Sobre aquestes premisses, hom ha establert les línies d’acció següents:

- L’organització del treball a l’aula i del treball guiat de l’estudiant en diferents tipus de sessions.

- L’organització del treball autònom de l’alumne des dels pressupòsits d’una avaluació continuada.

- La incorporació de les TIC com autèntics recursos d’ensenyament-aprenentatge.

- La col.laboració amb d’altres entitats que tenen entre els seus objectius l’impuls de l’aprenentatge en l’ensenyament universitari.

- El seguiment del procés d’implantació de les iniciatives didàctiques i l’anàlisi regular de llurs resultats.

En aquesta línia d’activitat, ODAS ha estat reconegut per la Universitat de Barcelona com a Grup d’Innovació Docent d’ençà de 2008, i com a Grup d’Innovació Docent Consolidat des de 2009.

2. La qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge en els estudis universitaris de les arts

La segona línia de treball comparteix amb l’anterior una mateixa finalitat teòrico-pràctica. En aquest cas, es tracta, d’antuvi, d’endinsar-se en la faceta teòrica de la qualitat de l’ensenyament universitari per tal de, tot seguit, implicar-se en la tasca col.lectiva de desenvolupar el sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis universitaris. I això, des de tres pressupòsits fonamentals. Primer, l’apel.lació a un esforç cooperatiu de totes les parts involucrades en el procés, dins i fora de la comunitat educativa, segons les pròpies competències i responsabilitats. Segon, la necessitat de substituir una perspectiva basada en el producte per una altra que s’orienta vers el procés. Tercer, la conveniència que siguin els actors principals els que determinin els compromisos, procediments, criteris i indicadors que il.lustren la millora continuada del sistema d’ensenyament, i els que desenvolupin les tècniques i els instruments més adequats.

Tenint en compte el nombre de factors concurrents, l’Observatori sobre la Didàctica de les Arts se centrarà en aquells aspectes que afecten directament el paper de l’estudiant i del professor, en estreta col.laboració amb les autoritats i la comunitat acadèmica del centre. Dins d’aquest context, són sis els objectius principals del projecte:

- La incorporació dels estudiants en el seguiment i la millora de la qualitat de l’ensenyament.

- Les representacions col.lectives del personal docent i investigador en el seguiment i revisió de l’ensenyament i de l’aprenentatge.

- El seguiment dels processos d’integració en l’ensenyament.

- El seguiment de la innovació i la investigació en didàctica de les arts.

- El seguiment dels recursos didàctics en el procés d’aprenentatge.

- La retroacció sobre la comunitat acadèmica dels mètodes de seguiment establerts.

Codi UB: 
GINDOC-UB/103
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Menéndez Varela, José Luis
Membres del grup: 
Eva Gregori Giralt
Mireia Alcón Latorre
Josep Maria Jori Gomila
Juan Martínez Villegas
Ramón Casanova Fernández
María Lería Morillo
Roser Masip Boladeras
Miquel Planas Roselló
Martí Ruíz Carulla
Beatriz Martínez Villagrasa
Carmen Benítez Robles
Isabel Arbesú García - Universidad Autónoma Metropolitana de México
Gabriela de la Cruz Flores - Universidad Nacional Autónoma de México
Frida Díaz Barriga Arceo - Universidad Nacional Autónoma de México
Pablo Lekue Rodríguez - Universidad del País Vasco
Itsaso Madariaga López - Universidad del País Vasco
Laura de Miguel Álvarez - Universidad Antonio Nebrija
Alfonso Revilla Carrasco - Universidad de Zaragoza
Roberta Barban Franceschi –Universidad Internacional de La Rioja
Raúl Díaz-Obregón Cruzado – Univesidad Politécnica de Madrid
Estíbaliz Gutiérrez Ajamil – Universidad del País Vasco
Begoña Yáñez Martínez – Universidad Internacional de La Rioja