Aprenentatge basat en casos de l’entorn professional: estimació i determinació de propietats d’interès ambiental i farmacològic

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius finals de la proposta estan enfocats a assegurar que els alumnes assoleixin competències relacionades amb l’assignatura que fins ara creiem que no assolien o assolien parcialment, mitjançant un canvi metodològic en l’impartiment d’aquesta. En concret, volem que els alumnes siguin capaços d’assolir els objectius següents:  Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès. Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. Capacitat per conèixer la naturalesa, comportament i propietats d’algunes substàncies d’interès en diversos àmbits (mediambiental, alimentari, farmacèutic, toxicològic, etc.). Capacitat per desenvolupar esperit crític per interpretar els resultats obtinguts, relacionar-los amb les variables i factors metodològics que n'han afectat l'obtenció i extreure'n conclusions pertinents. Capacitat per comunicar conclusions i coneixements a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/038
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Fuguet Jorda, Elisabet
Participants: 
Clara Ràfols Llach, Martí Rosés Pascual
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster en Química Analítica
Assignatures implicades: 
Estimació i determinació de propietats d’interès ambiental i farmacològic