Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu essencial del projecte és aconseguir que els estudiants disposin dels coneixements i les competències professionals en la utilització d’un programari àmpliament utilitzat en l’àmbit de les enginyeries TICs com és l’entorn LabView.

Més en detall, podem considerar com a objectius particulars:

- Estendre la utilització de l’entorn de programació Labview en les assignatures de l’àmbit de les enginyeries TIC

- Dotar gratuïtament als alumnes d’una eina molt potent, fàcil i intuïtiva per a desenvolupar projectes d’enginyeria en un temps i cost reduït.

- Realitzar una avaluació acreditativa sent l’empresa National Instruments l’organisme acreditador que verificarà que l’estudiant compleix els criteris establers pera a obtenir el certificat professional CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer).

- Fomentar la competència professional en la realització de projectes. 

Codi del projecte: 
2014PID-UB/071
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Puig Vidal, Manuel
Participants: 
Jaime Lopez Sanchez, Javier Jose Sieiro Cordoba, Oscar Ruiz Sanchez
Grup d'innovació docent: