Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Una vegada comprovades les bones prestacions del paquet exams de R i la seva integració en Moodle 2.4 proposem:

  1. Dissenyar amb el paquet exams de R la gran majoria de les activitats on-line obligatòries de DEAD, implementar-les en el campus de l’assignatura DEAD a l’inici del curs 16-17 i utilitzar-les de forma efectiva en aquest curs. Això comporta un grau de complexitat elevat degut a que s’ensenyen tècniques estadístiques avançades com diferents disseny d’experiments (p.e. amb factors fixos o aleatoris, creuats, jerarquitzats, mesures repetides), models de regressió simple i múltiple, models de regressió logística i, tècniques multivariants entre altres.
  2. Aplicar a la millora de l’aprenentatge fent: activitats auto-avaluatives per a cada tema, detecció d’aquelles qüestions que més han costat als alumnes a fi de comentar la seva resolució a classe. Es tracta d'augmentar la dinàmica participativa del estudiants i, a més, les activitats formin part de la nota d’avaluació continuada.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/032
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Vegas Lozano, Esteban
Participants: 
Conxita Arenas Solà, Miquel Calvo Llorca, Antoni Miñarro Alonso
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Ciències Biomèdiques
Assignatures implicades: 
Disseny Experimental i Anàlisi de Dades