Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu d'aquest projecte és implementar un nou sistema d'avaluació formativa continua a l'assignatura Dissenys de Recerca, una assignatura obligatòria del grau de Psicologia. Amb aquest sistema pretenem que els estudiants realitzin una sèrie de proves curtes al llarg del semestre, tan de tipus teòric com pràctic, de les que rebin un feed-back personalitzat. Aquesta avaluació formativa continua ajudarà als estudiants a aprendre, els condicionarà a estudiar amb aprofitament i els permetrà corregir els seus errors. Aquest sistema d'avaluació inclourà proves breus que es faran al final de cada classe teòrica (conegudes com 'one minute paper'), mini-proves que es realitzaran en grups petits a les classes de problemes i de pràctiques d'ordinador, i un treball en equip que els estudiants desenvoluparan al llarg del semestre.

Esperem que aquest sistema d'avaluació permeti als estudiants posar en pràctica les competències que vagin adquirint, en situacions de menys tensió que en un examen clàssic, i consolidar allò que han après. Aquesta avaluació formativa continua serà especialment adient per als estudiants que presenten un nivell elevat d'ansietat a les matemàtiques. L'assignatura Dissenys de Recerca és de caire metodològic amb un alt contingut estadístic i com vàrem comprovar en un estudi previ, dut a terme durant el curs 2010-2011, els estudiants que suspenien l'assignatura eren els que tenien més ansietat a les matemàtiques.

Considerem que l'avaluació formativa, al reduir la tensió inevitable que acompanya als exàmens, afavorirà que aquests estudiants puguin demostrar els seus coneixements i habilitats en la matèria, disminuint l'impacte de l'ansietat sobre l'avaluació. La nostra intenció és posar en marxa aquest nou sistema d'avaluació formativa continua a set grups de l'assignatura Dissenys de Recerca durant el curs 2012-2013.

Per tal d'avaluar l'eficàcia d'aquest sistema, en primer lloc, demanarem a tots els estudiants que contestin un qüestionari al final del curs 2012-13 creat ad hoc per tal de conèixer la seva opinió sobre aquest sistema d'avaluació i, en segon lloc, estudiarem si hem aconseguit reduir el nombre de suspesos entre els estudiants amb ansietat a les matemàtiques, mesurada amb el SMARS (Short Mathematics Anxiety Rating Scale), respecte a les dades que vam recollir al curs 2010-2011.

Projecte actualment en desenvolupament fins desembre de 2014.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/092
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Nuñez Peña, M.Isabel
Participants: 
Roser Bono Cabre, Jaime Arnau Gras, Macarena Suarez
Grup d'innovació docent: 
Estratègies docents per la millora/innovació: