Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els components del Grup d’Innovació Docent (GID) “INTERMÀSTER”, de la Facultat de Pedagogia i de la Facultat de Dret acaben de finalitzar una guia orientadora per a l’alumnat intitulada Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster. Per a l’elaboració d’aquesta guia hem contat també amb professorat del departament de Didàctica i Organització Educativa.

Aquest recurs ha estat estructurat en diverses unitats temàtiques en les quals ja s’incorporaven certes aproximacions al coneixement i desenvolupament d’algunes competències, de tal manera que l’alumnat autor del treball anés comprovant quines competències podia anar assolint al llarg del procés investigador i d’aprenentatge. Tanmateix no es va creure oportú incidir massa en el tema del desenvolupament competencial, per tal de no desviar-se de l’objectiu cabdal: l’elaboració seriosa d’un Treball de Fi de Màster (TFM).

Ara bé, un cop assolit l’objectiu més pregó d’aquest recurs, l’equip creu que caldria anar més enllà, tot treballant més monogràficament el concepte de competència i de la seva adquisició, no només en el marc del TFM sinó també incloent-lo com acció innovadora en el currículum discent del futurs titulats. I alhora incidir en la diferència entre habilitats (aptituds) i competències.

Així doncs, acomplert el primer pas que vam planificar amb la Guia per elaborar el treball de Fi de Màster, ara creiem oportú –i convenient– iniciar un projecte innovador per tal de millorar l’activitat docent en sinèrgia amb el progrés d’aprenentatge de l’alumnat.

En aquest sentit, es farà un estudi en profunditat en 5 màsters oficials de l’àmbit de les ciències socials i jurídiques per tal de verificar les competències transversals que s’hi treballen fent servir la metodologia de centres d’interès, tan fructífera en didàctica. Desenvolupada aquesta primera fase es procedirà a la verificació de les competències comunes als plans docents analitzats de les quals es seleccionaran les competències clau i coincidents en aquests Màsters. En el projecte que sotmetem a aprovació es treballaran tres de les que els experts en el àmbit i/o coordinadors del propis màsters considerin més rellevants i urgents.

En definitiva, es tracta d’explicar la metodologia de formació de certes competències transversals pròpies d’una persona titulada en màster (les tres triades) i crear una guia didàctica per cadascuna d’elles, tot incloent a més de la metodologia, els continguts i els recursos. Finalment es procedirà a la seva validació amb la contribució dels grups d’alumnes al llarg dels seus estudis. L’equip proposarà algunes competències referides a l’ètica i el procés investigador que semblen no estan contemplades en els models de competències a l’ús.

Objectiu general 1: Analitzar i clarificar les normatives de la Unió Europea sobre les competències tranversals en els estudis de màster.

Objectiu general 2: Obtenir, delimitar i destriar les competències transversals del diferents màsters escollits de la Facultat de Dret i de la Facultat de Pedagogia mitjançant revisió documental.

Objectiu general 3: Triar les competències claus que hauran de ser treballades en el Projecte d’Innovació tot sospesant les possibilitats de transferència del model a altres competències i a altres màsters.

Objectiu general 4: Redactar una guia experimental per cadascuna de les tres competències escollides per el grup d’experts, que posteriorment l’alumnat validarà tot estudiant-les i fent-les servir. La validació o valoració d’aquestes guies serà feta amb metodologies qualitatives i quantitatives, ad hoc.

El pla de treball seria incidir en el concepte de competència, d’elements de la competència, dels continguts de cadascuna de les competències triades, de les metodologies, dels recursos que s’hauran de fer servir i de l’avaluació de cadascuna d’elles. Inclús es pot anar pensant en la seva aplicació en la formació continua, aspecte aquest totalment innovador a Espanya. S’ha de distingir, tanmateix, que en matèria d’adopció de programes acadèmics competencials existeixen plantejaments tant institucionals com individuals. L’equip INTERMASTER no entrarà en els institucionals, ja què el que tractarem serà més aviat la idoneïtat de la forma

Codi del projecte: 
2013PID-UB/012
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
M.LUISA RODRIGUEZ MORENO
Participants: 
JUAN LLANES ORDOÑEZ
MA.CRUZ MOLINA GARUZ
MARINA SOLE CATALA
MARIA ROSA BUXARRAIS ESTRADA
FRANCISCO ESTEBAN BARA
MARTA BURGUET ARFELIS
MERCEDES TORRADO FONSECA
MARIA PILAR FIGUERA GAZO
MARIA DO CÉU TAVEIRA
MONTSERRAT CAMA GUAL
TANIA RAITZ
ELISENDA PÉREZ MUÑOZ
Grup d'innovació docent: 
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Dret
Pedagogia
Assignatures implicades: 
Màster Gestió Pública Avançada
Màster en Dret de l’Empresa i dels Negocis.
Màster en Psicopedagogia
Màster en Acció Social i Educativa
Màster en Educació en Valors i per a la Ciutadania