Metodologies actives per l’aprenentatge

Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat

Les noves tecnologies i modalitats pedagògiques que aquestes ens possibiliten permeten estendre el procés d’ensenyament i aprenentatge més enllà de les aules. El PODCAST és un sistema d'arxius multimèdia que s'adapta al dia a dia de l'estudiant, que pot escoltar-lo i visionar-lo on vulgui i quan vulgui.

Descripció: 
Grup d’Innovació Docent en Comunicació i Emprenedoria
Presentació: 

El grup d’investigació té l’objectiu principal d’analitzar les inquietuds, interessos i perspectives laborals de l’alumnat del Grau de Comunicació i Indústries Culturals (CIC) de la Facultat de Filologia i Comunicació. El coneixement que se’n derivi dels diferents plans de treball que es duran a terme permetrà identificar les necessitats formatives del professorat i de l’alumnat, i les millores continues d’aprenentatge a implementar tant en el pla d’estudis del grau i els plans docents de les diferents assignatures com en l’oferta de les pràctiques d’empresa proposades. 

La necessitat d’obrir aquestes línies de treball radica en la gran diversitat dels perfils i interessos de l’alumnat que forma part d’un grau particularment interdisciplinari. Aquesta heterogeneïtat s’orienta envers la capacitació de l’alumne com a comunicador, alhora que reclama la potenciació del seu esperit innovador, creatiu i emprenedor, tant des de una perspectiva individual com també col·lectiva.

Descripció: 
Grupo de innovación docente en Filosofía Jurídica, Política y Moral
Presentació: 

- Formar juristas capaces de comprender el transfondo moral de las cuestiones jurídicas y que estén comprometidos, debido a ello, con la ética de su profesión.

- Formar ciudadanos comprometidos críticamente con los ideales de su comunidad política y, por encima de ellos, con los valores universales de la humanidad.

- Formar personas que entiendan la educación más allá de la adquisición de ciertos conocimientos concretos y la vivan como un movimiento, nunca completado, de acercamiento a la verdad.

Codi UB: 
GINDO-UB/196
Coordinació: 
Scotto Benito, Pablo
Membres del grup: 
Ricardo García Manrique
Maris Köpcke Tinturé
Víctor Méndez Baiges
Héctor Silveira Gorski
Martí Colom Nicolau
Facultat: 

La implementació en entorns reals de les competències associades a l'atenció a la diversitat: millora en les activitats formatives de les pràctiques i i pràctiques ii del grau de mestre d'educació primària.

Aquest projecte pretén identificar, dissenyar, implementar i avaluar les activitats formatives que permetin l’aplicació -en entorns reals- de les competències associades a l’atenció a la diversitat del Grau de Mestre d’Educació Primària. El projecte es desenvolupa a les assignatures de Pràctiques I i Pràctiques II d'aquest grau. La intenció és contribuir al paper que tenen les Pràctiques de l'educació superior en la transferència de coneixement a situacions i contextos reals, i en l'articulació dels coneixements adquirits durant el grau.

 

Millora docent de l'assignatura Tècniques de Diagnòstic i Imatge

Aquesta matèria, amb caràcter obligatori, és impartida en el darrer curs del Grau de Ciències Biomèdiques i la seva docència està assignada a quatre àrees de coneixement (Biologia Cel·lular, Fisiologia, Genètica i Microbiologia).

La finalitat principal del projecte és maximitzar la rendibilitat dels coneixements, competències i habilitats adquirides pels alumnes al llarg del Grau, mitjançant l'aprenentatge basat en la resolució de casos (ABP).

Escape-room de Bioquímica per auto-aprenentatge: hidrats de carboni, aminoàcids, lípids, enzims, transportadors i receptors

La finalitat d’aquest projecte consisteix en la creació de diversos Escape-room dedicats a biomolècules (tant per aprendre la nomenclatura de les biomolècules com la seva funció), per tal d’utilitzar-los en el futur com a recordatori o com a treball d’autoavaluació. Les Escape-room consistiran en un qüestionari tancat del Google Drive, que contindrà un conjunt de jocs variats, que en solucionar-los permetin a l’alumne aprendre la nomenclatura i funció de cada una de les biomolècules.

Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu en grups nombrosos per afavorir la participació activa dels estudiants de l’assignatura d’Anàlisi d’Aliments II

La present proposta de millora docent pretén facilitar el procés d’aprenentatge dels estudiants de l’assignatura d’Anàlisi d’Aliments II, fomentant-ne la participació activa dins i fora de l’aula. Tractant-se d’un grup nombrós, la docència i el seguiment personalitzats son de difícil aplicació i, per tant, no son viables com a mesura per augmentar el rendiment d’aquella part de l’alumnat que té dificultats per assolir de manera continuada i constant els aprenentatges.

Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R basades en la simulació de models en Ciències Experimentals

La capacitat d’aplicar conceptes i procediments matemàtics per resoldre problemes reals és una de les competències clau que ha d’adquirir l'alumnat dels Graus impartits a les Facultats de Biologia i Ciències de la Terra. No obstant, a primer curs, les Matemàtiques són sovint percebudes o bé com una matèria abstracta, complexa i allunyada de la realitat, o bé com una simple eina de càlcul. Això contribueix a generar una manca de motivació, que limita notablement l’aprenentatge i té un fort impacte en el rendiment acadèmic.

DIGITAL RESPECT. Hackejant la violència de gènere en les xarxes socials des de la Facultat d’Educació

Les xarxes socials han generat canvis importants i accelerats en el procés de subjectivació de la infantesa i la joventut, adquirint gran influència en la socialització i en la construcció de les identitats de gènere (Del Prete i Redon, 2020). Aquestes identitats solen configurar-se, a la xarxa, com a “identitats d'aparador” (Tortajada et al., 2013) o com a identitats modelades per una corporeització fabricada i artificial (Khattab, 2019), on els infants i adolescents s'autorepresenten reproduint estereotips tradicionals de gènere.

Pàgines