Metodologies actives per l’aprenentatge

GENINSEC: Disseny d’un Recurs Obert d’Aprenentatge en línia per a l’elaboració del Treball Final de Grau /Master en Ciències Socials amb perspectiva de gènere i interseccional.

Aquest projecte d'innovació docent té com a finalitat elaborar i avaluar de forma participativa amb l’alumnat de grau de Sociologia i dels màsters de Sociologia i d'Estudis de Dones i Gènere, un recurs obert d’aprenentatge (Open Educational Resource) en línia orientat a facilitar l'acompanyament en el procés de redacció del Treball Final de Grau / Treball final de Master i que incorpori la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional.

Podcast - Desenvolupament d'un medicament

El procés de convergència a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i la docència basada en les competències requereixen el disseny d'activitats d'aprenentatge que permetin adquirir, construir els coneixements d'una manera funcional. És a dir, l'alumne ha de poder fer servir, mobilitzar els seus coneixements quan sigui necessari, per exemple a la pràctica de la seva futura professió.

Descripció: 
M.I.M.A. Memòria i matèria artística.
Presentació: 

La creació artística contemporània disposa de valors potencials en perill de desaparició, fonamentalment ens referim a la creixent falta de coneixement de la matèria artística i la tendència al consum de matèries processades industrials. Aquesta fenomenologia condiciona un allunyament per part de l’artista d’aquella estreta vinculació amb la matèria, de la seva obtenció natural i els seu processament, de la seva aplicació tècnica així com en conseqüència del coneixement empíric dels seus principis i possibilitats. Molts artistes del segle XX i XXI, innovadors en tants aspectes, ha anat perdent sense quasi adonar-se l’extraordinari potencial que suposa el coneixement del material des de la tradició i l’ofici, menyspreant l’artesania i els sabers populars que es conserven a la memòria dels pobles i que són part de les seves arrels. Centrats en el coneixement de la matèria artística com a valor sine qua non de la fenomenologia creativa, la nostra actuació vol desenvolupar línies de treball amb l’alumnat de Grau en Belles Arts fonamentades en:

- Recuperació i experimentacions amb materials, tècniques i procediments artístics i artesanals tradicionals i en perill d’oblit.

- Elaboració de cartografies didàctiques de proximitat relatives a materials naturals i sostenibles emprats o amb potencialitat de ser emprats en els processos creatius de l’àmbit plàstic propis dels estudis de grau en Belles Arts.

- Establir línies d’experimentació a l’aula que reforcin el coneixement i ús de la matèria artística pretèrita i la seva potencialitat en els llenguatges creatius contemporanis. 

Codi UB: 
GINDO-UB/188
Coordinació: 
Romero Pineda, Rafael
Membres del grup: 
Carme Porta Salvia
Marta Juvanteny Colell
Julio César Ortega Solano
Oriol Vaz-Romero Trueba
Massimo Cova
Vicent Matamoros Angles
Xavier Martín Llavaneras
Pamela Martínez Rodríguez
Jaime Ramon Fortuny Agramunt
Danna García Egea. U.B. Estudiant. Grau en Belles Arts
Rocío Abalos García. U.B. Estudiant. Grau en Belles Arts
Ariadna Queralt Aluja.U.B. Estudiant. Grau en Conservació-Restauració
Antonio Pablo Romero González. U.A.M. Universidad Autónoma de Madrid
Andrea de Souza Rocha Larrosa. Instituto de Formación Docente de Rocha. Uruguay
Descripció: 
Grup d'innovació docent Aprenentatge i Pensament
Presentació: 

- Fomentar el pensament crític entre l’alumnat en les assignatures d’Aprenentatge, Motivació i Emoció de primer de grau de Psicologia i de Pensament i Resolució de problemes de tercer de grau.  

- Fomentar la metacognició en l’aprenentatge entre l’alumnat en les assignatures d’Aprenentatge, Motivació i Emoció de primer de grau de Psicologia i de Pensament i Resolució de problemes de tercer de grau.  

- Afavorir l’intercanvi d’experiències entre alumnat de tercer i primer de grau de psicologia

- Fer recerca en l’àmbit de la docència universitària pel que fa a la millora dels resultats aplicant noves metodologies d’autoavaluació entre l’alumnat.

Codi UB: 
GINDOC-UB/186
Coordinació: 
Aguilera Ruiz, Mari Carmen
Membres del grup: 
Joan Sansa Aguilar
Itxaso Barbería Fernández
Antonio Álvarez Artigas
Javier Rodríguez-Ferreiro
Elisabet Tubau Sala
Àngels Colomé González
Descripció: 
Grup d’Innovació Docent en Educació Musical
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent en Educació Musical (GIDEM) pretén la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en Educació musical dins l’àmbit universitari a partir de l’actualització, revisió i valoració dels plans docents, tot incorporant noves metodologies, sistemes d’avaluació i entorns virtuals que permetin la innovació docent a partir de la pràctica crítica i reflexiva de l’equip docent involucrat. 

En concret, els objectius del Grup per la primera etapa de constitució seran: 

  • Actualitzar els plans docents de les assignatures d’ensenyaments musicals que s’imparteixen a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 
  • Coordinar l’equip de professorat de l’ensenyament d’assignatures de la mateixa temàtica que formen part de la Secció de Música del Departament de Didàctiques Aplicades de la Facultat d’Educació de la UB. 
  • Dissenyar, implementar i valorar diversos sistemes i instruments d’avaluació en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). 
  • Utilitzar els entorns virtuals com a recursos que potencien el desenvolupament de competències professionals i artístiques per l'alumnat de la UB. 
  • Divulgar, a través de congressos i publicacions, els resultats obtinguts de les diferents línies de recerca que emprengui el Grup d’Innovació a partir de l’anàlisi de les dades recollides dels informes finals i dels qüestionaris d’avaluació d’alumnat i professorat. 

Introducció de les analítiques d'aprenentatge a l'assignatura "Enginyeria Química" (semestre primavera) del Grau de Química per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge

Introduir a l’assignatura Enginyeria Química (semestre primavera) del Grau de Química  (Facultat de Química) les analítiques d’aprenentatge (compleció d'activitat, compleció del curs, Personal Learning Design, logs, informes independents d’activitats, informes del grup-classe i informes d’usuari) amb l’objectiu de millorar el procés d’ensenyament i l’assoliment dels coneixements dels estudiants.

Innovació docent per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista

L’equip rectoral de la Universitat de Barcelona compta des de fa anys amb un vicerectorat dedicat a la igualtat i al gènere. Des d’aquest vicerectorat s’han impulsat iniciatives diverses entre les quals convé destacar la creació de la Unitat d’Igualtat de la UB. L’objectiu d’aquesta unitat és fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària.

DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball

Donada l’orientació professional predominant en la majoria dels ensenyament d’enginyeria, és cabdal incloure en l’aprenentatge actuacions que permetin desenvolupar l’adquisició de les competències de creativitat, innovació i capacitat d’emprenedoria. El fet de dissenyar i implementar actuacions que s’hagin de desenvolupar en equips de treball fa compatibles la formació de competències amb aquesta orientació al mateix que fomentar la competència de treball en equip.

Aprenentatge actiu a través del desenvolupament de projectes d’investigació social qualitativa

Aquesta proposta d’innovació docent té com a objectiu fer un pas endavant en l’ensenyament i l’aprenentatge pràctic de les tècniques de recerca sociològica i en particular de les tècniques d’investigació social qualitatives a través de la incorporació de metodologies d’aprenentatge actiu.

Pàgines