Competències transversals a la Universitat de Barcelona (Grup de Treball)

 
 
El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar, al mes d'abril del 2008, el document presentat pel llavors vicerector de Política Docent, Dr. Artur Parcerisa, sobre "Competències transversals de la Universitat de Barcelona". Tal com s'indica a la seva introducció, aquell document s'entenia com a referència orientativa per al disseny de les noves titulacions de Grau i Màster i també com a marc per a la presa de decisions en altres àmbits de la UB. Com és ben sabut, el plantejament derivat del procés de convergència cap a l'espai europeu d'educació superior fa èmfasi especial, entre altres qüestions, en la necessitat de dissenyar i desplegar els títols des de la perspectiva de l'adquisició d'un conjunt de competències que defineixin una qualificació adient de les noves persones titulades.
 
Disposem en aquest moment d'un bon nivell d'experiència adquirida respecte dels punts forts i dèbils dels nous títols des de la perspectiva de la contrastació pràctica dels conceptes associats al procés de convergència europea, les seves condicions d'implantació i els resultats obtinguts. En el marc d’una reflexió global sobre les diferents qüestions implicades, és útil i oportú fer una anàlisi de la situació pel que fa al nivell real d’implantació de les competències transversals a la nostra Universitat, a partir de la constatació de l’existència de nivells d’aprofundiment diversos en relació a la seva adaptació a les característiques de les diferents titulacions, la definició d’activitats, l’adequació de metodologies docents, els procediments d’avaluació, etc.
 
Cal reconèixer la feina feta dins dels diferents ensenyaments per avançar en la implantació efectiva de les competències transversals, en alguns casos amb plantejaments molt remarcables. És constatable també l'existència d'un conjunt d'iniciatives innovadores relacionades amb aquesta qüestió, sorgides de vegades amb caràcter institucional o, en altres ocasions, a partir de l’interès concret de grups de professors/res, i canalitzades sovint en forma de projectes a través del Programa de Millora i Innovació Docent. Precisament l'existència d'aquest gruix d'iniciatives ha suggerit la possibilitat de que un conjunt de persones amb una trajectòria de propostes innovadores en relació amb el tema de les competències transversals poguessin fer una anàlisi de la qüestió, amb l'objectiu d'oferir als òrgans de govern de la Universitat i als centres i ensenyaments un conjunt de reflexions i idees que puguin ser útils per continuar treballant en aquesta línia.
Punt 6) CACG 7 de maig de 2014
 
El document que segueix és doncs el resultat de la tasca d'un grup de persones que ha treballat a partir d’un encàrrec específic del vicerectorat, coordinades per la Dra. Elena Cano, i a totes les quals cal agrair el seu interès, feina i dedicació. Cal interpretar el contingut d’aquest estudi com una aportació significativa a un procés que per tal de progressar necessita no solament ser analitzat o diagnosticat, sinó sobretot ser re-impulsat a partir d’uns principis i criteris clars i en el marc d’un conjunt d’actuacions coordinades de política docent. Gràcies a la feina del grup de treball disposem d’un document que, més enllà de les necessàries consideracions conceptuals, aborda situacions reals, aporta exemples de bones pràctiques i, sobretot, fa propostes d’actuació (de vegades molt concretes) que es relacionen amb diversos nivells i àmbits de decisió, des dels més centrals fins els més propers als centres, ensenyaments i departaments. Aquest conjunt de propostes mereix ser valorat detingudament com a font de noves accions per a la implantació més efectiva de les competències transversals en els ensenyaments de la nostra Universitat.
 
Manel Viader
Vicerector de Política Docent
 

Introducció

 
El present document és el resultat d’un grup de treball sobre competències transversals constituït des del vicerectorat de política docent de la Universitat de Barcelona.
A partir de constatar el repte que l’enfocament de l’aprenentatge per competències suposa per a la UB, es va procedir a la constitució d’un grup de treball composat per persones seleccionades des del PMID pel fet d’haver desenvolupat projectes vinculats al desenvolupament i l’avaluació de competències. Els membre del grup són, per ordre alfabètic, els professors i professores següents: Manuela Alcañiz Zanón, Conxita Amat Miralles, Montserrat Cruells Cadevall, Jaime López Sánchez, Margarita Mauri Álvarez, José Luís Menéndez Varela, Carme Riera i Prunera, Magdalena Rivero García, Pilar Sabater Mateu, Marta Sancho i Planas, Marina Solé Català, Maite Fernández Ferrer (secretària del grup de treball) i Elena Cano García (coordinadora del grup de treball).
 
Aquest equip va debatre sobre el sentit i les implicacions de les competències a diverses reunions de treball, va dissenyar les passes que cal seguir per implementar dissenys curriculars per competències en sessions de treball col·legiat i autònom i va aportar els exemples que cadascú d’ells/es havien creat en el marc dels grups d’innovació docent als què pertanyen.
 
Com a conseqüència de tota aquesta feina s’ha generat aquest document que vol ser un exemple de pràctiques que es poden dur a terme per afavorir el treball de les competències transversals, contribuint així al traspàs cap els dissenys curriculars per competències per a tot el professorat universitari de la UB.
 
 
 
 
Codi del projecte: 
2014PID-UB/147
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Cano García, Elena
Participants: 
Manuela Alcañiz Zanón, Conxita Amat Miralles, Montserrat Cruells Cadevall, Jaime López Sánchez, Margarita Mauri Álvarez, José Luís Menéndez Varela, Carme Riera i Prunera, Magdalena Rivero García, Pilar Sabater Mateu, Marta Sancho i Planas, Marina Solé Català, Maite Fernández Ferrer
Grup d'innovació docent: 
Linies d'innovació: