El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I, és una assignatura de primer semestre de segon curs del Grau de Farmàcia. Aquesta assignatura es va posar en marxa el curs 2009-10 i actualment està en una fase d’estabilitat pel que fa a les activitats que es duen a terme i al sistema d’avaluació. Tot i això, els resultats acadèmics de l’assignatura no han estat massa satisfactoris en els darrers cursos acadèmics.

Per una banda, en finalitzar el període d’avaluació normatiu el nombre d’estudiants que es van acollir a la reavaluació va ser força elevat (75% aproximadament), i la nota final mitjana assolida no massa elevada. Per aquest raó, durant aquest curs, l’equip docent ha acordat realitzar una sèrie d’actuacions destinades a implicar als estudiants de manera més activa en el seu aprenentatge des de l’inici del curs acadèmic.  

L’objectiu general del projecte consisteix en fer que els estudiants es responsabilitzin i augmentin el seu grau de compromís amb el seu aprenentatge a través de la reflexió del què cal i s’espera que facin, tot tenint present les eines que els docents posen al seu abast, i avaluar el seu impacte sobre l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura  

La consecució d’aquest objectiu general es pot desglossar en els següents objectius específics:  

1- Conscienciar els estudiants que és necessari una implicació directa en el seu procés d’aprenentatge, sense la qual no es pot assolir adequadament ni els objectius d’aprenentatge ni les competències plantejades a l’assignatura. D’aquesta manera es pretén generar actituds responsables i de compromís que motivin als alumnes en la cultura de l’esforç.

2.- Analitzar el grau de conscienciació adquirit i l’impacte de l’aplicació d’aquesta intervenció docent en l’aprenentatge de continguts per part dels estudiants així com la seva opinió en la innovació docent utilitzada.

3- Millorar els resultats acadèmics dels estudiants com a reflex de la millora de l’aprenentatge dels estudiants en general.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/011
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Mitjans Arnal, Montserrat
Participants: 
Trinitat Cambras Riu, Raquel Martín Venegas, Rut Ferrrer Roig, Antoni Díez Noguera, Francisco J Pérez Cano, M Pilar Vinardell Martínez-Hidalgo
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Assignatures implicades: 
Fisiologia i Fisiopatologia I
Estratègies docents per la millora/innovació: