El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

Aquesta actuació té dos objectius principals.

1.Potenciar la capacitat crítica dels estudiants envers els conceptes sobre les ciències socials que tenen i la seva aplicació didàctica.

2.Orientar la capacitat crítica dels estudiants envers la seva pràctica com a futurs mestres mitjançant la metacognició.

Tots dos objectius estan adreçats a aconseguir les competències transversals de la titulació i específiques d'ella, així com a la majoria dels objectius d'aprenentatge de l'assignatura assenyalats en el pla docent. En aquest sentit, a partir d'un disseny didàctic com el que es presenta, es treballen paral·lelament i progressivament la majoria dels elements considerats com a metes en la formació de les futures mestres. Malgrat, l’aspecte innovador d’aquesta actuació es l’èmfasi en la capacitat metacognitiva i reflexiva com a base per una futura pràctica docent conscient i transofrmadora.

Els objectius plantejats parteixen de la base que els estudiants tenen una idea sobre què són les ciències socials, però que tal com assenyala la literatura, aquests conceptes estan molt vinculats a una concepció disciplinària limitada i molt associada a la història com a fets seqüencials en lloc de l'anàlisi dels fenòmens socials. Així mateix, aquesta visió predominant considera escassament la dimensió metodològica de la disciplina. En recerques revisades també s'apunta al fet que les metodologies d'ensenyament de les ciències socials concebudes per les estudiants d'educació infantil a la Universitat de Barcelona són de caràcter tradicional basades en el diàleg col·lectiu, el qual es vincula principalment amb el fet que les metodologies portades a terme en la seva escolarització han conformat unes construccions simbòliques i una cultura educativa molt arrelada que es pot contribuir a canviar gràcies a altres experiències d'aprenentatge. En aquest sentit, es considera que mitjançant la potenciació de la capacitat crítica, basada en un coneixement científic i teòric i de l'observació i reflexió sobre elles per part de les mestres en formació, puguin adquirir eines per observar la pròpia construcció d'activitats i pràctica docent i millorar-les.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/038
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Sáez Rosenkranz, Isidora
Participants: 
Elvira Barriga Ubed
Ilaria Bellatti
Josué Molina Neira
Anna Mauri Lujan
Jesús Fernández Arranz
Grup d'innovació docent: 
Assignatures implicades: 
Didàctica de les ciències socials
Assignatura de la menció "exploració de l'entorn i experimentació"
Estratègies docents per la millora/innovació: