Avaluació

Descripció: 
Grup d’Innovació Docent en Educació Musical
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent en Educació Musical (GIDEM) pretén la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en Educació musical dins l’àmbit universitari a partir de l’actualització, revisió i valoració dels plans docents, tot incorporant noves metodologies, sistemes d’avaluació i entorns virtuals que permetin la innovació docent a partir de la pràctica crítica i reflexiva de l’equip docent involucrat. 

En concret, els objectius del Grup per la primera etapa de constitució seran: 

  • Actualitzar els plans docents de les assignatures d’ensenyaments musicals que s’imparteixen a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 
  • Coordinar l’equip de professorat de l’ensenyament d’assignatures de la mateixa temàtica que formen part de la Secció de Música del Departament de Didàctiques Aplicades de la Facultat d’Educació de la UB. 
  • Dissenyar, implementar i valorar diversos sistemes i instruments d’avaluació en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). 
  • Utilitzar els entorns virtuals com a recursos que potencien el desenvolupament de competències professionals i artístiques per l'alumnat de la UB. 
  • Divulgar, a través de congressos i publicacions, els resultats obtinguts de les diferents línies de recerca que emprengui el Grup d’Innovació a partir de l’anàlisi de les dades recollides dels informes finals i dels qüestionaris d’avaluació d’alumnat i professorat. 
Descripció: 
Red d'Innovació Docent Interuniversitaria de Cirurgia Bucal
Presentació: 

La Red d'Innovació Docent Interuniversitaria de Cirurgia Bucal, té per objectius aprofitar, de forma cooperativa, els projectes d'innovació i els tots recursos didàctics implementats per diferents professors dels equips docents que són responsables/coordinadors de les assignatures que integren les disciplines de la Cirurgia Bucal de les Facultats d'Odontología d'Espanya.

En l'actualitat, existeix un grup actiu, integrat per 59 professors que pertanyen a diferents universitats públiques i privades, constituits en una associació (Asociación Española de Profesores Universitarios de Cirugía Bucal- AEPUCIB, https://www.aepucib.org). Aquest grup,fins avui en dia,  es reuneix anualment per posar exposar els temes que tenen a veure amb la innovació docent que s'han implementat en les seves facultats, les eines TIC i d'altres recursos que han emprat i els resultats d'aprenentatge dels alumnes, tant aplicats als continguts teòrics com teòric-pràctics (pràctiques pre-clíniques) com a les pràctiques amb pacients. Aquesta associació també és membre de la ADEE (Association for Dental Education in Europe).

Vist que en conjunt disposem de material docent original, es fa evident que compartir experiencies d'enssenyament és enriquidor per tots  i pretenem:

- 1- Fer un estudi per verificar que, la mateixa metodología docent (estudi de casos, estudi de problemes, portafolis, aules invertides....), en diferents grups d'alumnes de diferents facultats, poden donar el mateix o diferents resultats. Per això caldria una plataforma digital en la que els professors poguessin aportar el seu projecte d'innovació, degudament classificat segons l'objectiu)

- 2- Analitzar els resultats per veure on són els punts forts i els de millora per finalment, amb un seminari participatiu dels professors implicats, elaborar un projecte d'innovació validat i realment útil per aconsseguir els resultats d'aprenentatge desitjats amb la millor eficacia possible

-3- Fer una pool de preguntes d'examen i comparar els resultats per comparar els nivells d'aprenentatge i mirar d'homogeneitzar els continguts de les assignatures associades a la Cirurgia Bucal (projecte d'hogenització dels plans docents, respectant les peculiaritats). Per això caldria també, fer uns fons de preguntes i seleccionar-les de manera consensuada, mitjançà d'una plataforma digital on quedarien dipositades previament.

-4- Seguir progressant i enriquint l'activitat del grup d'inovació, compartint en forums nacionals i internacionals els resultats obtinguts amb l'única finalitat de millorar la qualitat de l'ensenyament de la Cirurgia Bucal a l'Odontologia

Codi UB: 
GINDO-UB/183
Coordinació: 
Sánchez Garcés, M Angeles
Membres del grup: 
Miguel Padial Molina. Prof Contratado Doctor UG
Octavi Camps Font. Prof Associat UB
Aida Gutiérrez Corrales. Profa. Associada US
Eduard Valmaseda Castellón. Porf. Titular UB
José Manuel Somoza Martín. Prof. USC
Mria Rizo Gorrita. Profa. US
Pedro Alomar. Prof. UIB
Mª Isabel Leco Berrocal. Profa. UCM
Juan Seoane Leston. Director del Departament d'Odontoestomatologia de la USC
Rui Figueiredo. Prof. Agregat UB
Cosme Gay Escoda. Catedràtic UB
Josep Arnabat Domínguez. Prof. Agregat UB
Enrique Alaejos Algara. Prof. Associat UB
Daniel Torres Lagares. Catedràtic US
Jorge Toledano Serrabona. Doctorant UB
Gemma Sanmartí García. Profa. Associada UB
Maria Baus Domínguez. Profa. US
Alba Sánchez Torres. Profa. UB

Introducció de les analítiques d'aprenentatge a l'assignatura "Enginyeria Química" (semestre primavera) del Grau de Química per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge

Introduir a l’assignatura Enginyeria Química (semestre primavera) del Grau de Química  (Facultat de Química) les analítiques d’aprenentatge (compleció d'activitat, compleció del curs, Personal Learning Design, logs, informes independents d’activitats, informes del grup-classe i informes d’usuari) amb l’objectiu de millorar el procés d’ensenyament i l’assoliment dels coneixements dels estudiants.

Innovació docent per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista

L’equip rectoral de la Universitat de Barcelona compta des de fa anys amb un vicerectorat dedicat a la igualtat i al gènere. Des d’aquest vicerectorat s’han impulsat iniciatives diverses entre les quals convé destacar la creació de la Unitat d’Igualtat de la UB. L’objectiu d’aquesta unitat és fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària.

DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball

Donada l’orientació professional predominant en la majoria dels ensenyament d’enginyeria, és cabdal incloure en l’aprenentatge actuacions que permetin desenvolupar l’adquisició de les competències de creativitat, innovació i capacitat d’emprenedoria. El fet de dissenyar i implementar actuacions que s’hagin de desenvolupar en equips de treball fa compatibles la formació de competències amb aquesta orientació al mateix que fomentar la competència de treball en equip.

Millorar la col·laboració entre escola i universitat per un pràcticum en connexió amb els reptes educatius de l’escola

Les pràctiques de mestre de Primària es desenvolupen sovint en un marc de poca connexió entre la universitat i l’escola. Habitualment aquesta última és vista com l’àmbit d’aplicació dels coneixements acadèmics que s’aprenen a la universitat i, en conseqüència, prèvia a l’entrada dels estudiants a l’escola de pràctiques, aquests tenen una escassa representació de les necessitats educatives dels nens i nenes del centre escolar i també dels reptes i actuacions de l’equip de docents per donar-los-hi resposta.

Usos alternativos del Confidence Based Marking (CBM) en docencia mixta: evaluación diagnóstica y aprendizaje autorregulado para desarrollo de competencias profesionales

El equipo docente de la asignatura Adolescencia y Desarrollo de la Personalidad (en adelante ADP),  materia troncal del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, compuesto actualmente por diez docentes del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación, implementará el sistema CBM (CBM-calificación basada en la confianza https://docs.moodle.org/39/en/Using_certainty-based_marking) disponible en la plataforma

Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia

El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’una eina de gamificació tipus Escape Roomvirtuala l’assignatura de Farmacologia Generaldel Grau de Farmàcia, amb l’objectiu principal de que els estudiants consolidin els coneixements adquirits prèviament a l’aula en temes d’especial rellevància, i que són la base de la terapèutica més avançada que estudiaran en assignatures posteriors.

L’APRENENTATGE DE CERAMOLOGIA MEDIEVAL I POSTMEDIEVAL EN ENTORNS VIRTUALS: AULA INVERTIDA (FC) I ENTORNS PERSONALS D’APRENENTATGE (PLE)

El coneixement de la ceramologia en un sentit ampli i transversal és fonamental en la formació dels estudiants d’arqueologia. L’estudi de la disciplina en el Grau d’Arqueologia està escassament representat en comparació amb ensenyaments anteriors i les assignatures específiques sobre materials arqueològics no tenen caràcter obligatori.

Histozoomer

En el context actual de pandèmia de COVID-19, cal adaptar-se a nous formats d’ensenyament que inclouen la no presencialitat, sessions asíncrones i activitats d’autoaprenentatge. El present projecte consisteix en el disseny, elaboració i implementació d'una aplicació interactiva per tal de millorar l'aprenentatge de l'alumne en  el reconeixement i interpretació a nivell microscòpic de teixits sans i de teixits amb determinades patologies.

Pàgines