Avaluació

Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat

Les noves tecnologies i modalitats pedagògiques que aquestes ens possibiliten permeten estendre el procés d’ensenyament i aprenentatge més enllà de les aules. El PODCAST és un sistema d'arxius multimèdia que s'adapta al dia a dia de l'estudiant, que pot escoltar-lo i visionar-lo on vulgui i quan vulgui.

Descripció: 
Grup d’Innovació Docent en Comunicació i Emprenedoria
Presentació: 

El grup d’investigació té l’objectiu principal d’analitzar les inquietuds, interessos i perspectives laborals de l’alumnat del Grau de Comunicació i Indústries Culturals (CIC) de la Facultat de Filologia i Comunicació. El coneixement que se’n derivi dels diferents plans de treball que es duran a terme permetrà identificar les necessitats formatives del professorat i de l’alumnat, i les millores continues d’aprenentatge a implementar tant en el pla d’estudis del grau i els plans docents de les diferents assignatures com en l’oferta de les pràctiques d’empresa proposades. 

La necessitat d’obrir aquestes línies de treball radica en la gran diversitat dels perfils i interessos de l’alumnat que forma part d’un grau particularment interdisciplinari. Aquesta heterogeneïtat s’orienta envers la capacitació de l’alumne com a comunicador, alhora que reclama la potenciació del seu esperit innovador, creatiu i emprenedor, tant des de una perspectiva individual com també col·lectiva.

La implementació en entorns reals de les competències associades a l'atenció a la diversitat: millora en les activitats formatives de les pràctiques i i pràctiques ii del grau de mestre d'educació primària.

Aquest projecte pretén identificar, dissenyar, implementar i avaluar les activitats formatives que permetin l’aplicació -en entorns reals- de les competències associades a l’atenció a la diversitat del Grau de Mestre d’Educació Primària. El projecte es desenvolupa a les assignatures de Pràctiques I i Pràctiques II d'aquest grau. La intenció és contribuir al paper que tenen les Pràctiques de l'educació superior en la transferència de coneixement a situacions i contextos reals, i en l'articulació dels coneixements adquirits durant el grau.

 

Millora docent de l'assignatura Tècniques de Diagnòstic i Imatge

Aquesta matèria, amb caràcter obligatori, és impartida en el darrer curs del Grau de Ciències Biomèdiques i la seva docència està assignada a quatre àrees de coneixement (Biologia Cel·lular, Fisiologia, Genètica i Microbiologia).

La finalitat principal del projecte és maximitzar la rendibilitat dels coneixements, competències i habilitats adquirides pels alumnes al llarg del Grau, mitjançant l'aprenentatge basat en la resolució de casos (ABP).

Let’s Play Vascular Surgery! Gamificació aplicada a l’assignatura d’Angiologia i Cirurgia Vascular

Proposem un projecte d’innovació docent dins de l’assignatura Angiologia i Cirurgia Vascular (ACV), inclosa a l’assignatura Malalties de l’Aparell Cardiocirculatori del Grau de Medicina al Campus Bellvitge de la Universitat de Barcelona. L’assignatura s’imparteix durant el quart curs del grau.

Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R basades en la simulació de models en Ciències Experimentals

La capacitat d’aplicar conceptes i procediments matemàtics per resoldre problemes reals és una de les competències clau que ha d’adquirir l'alumnat dels Graus impartits a les Facultats de Biologia i Ciències de la Terra. No obstant, a primer curs, les Matemàtiques són sovint percebudes o bé com una matèria abstracta, complexa i allunyada de la realitat, o bé com una simple eina de càlcul. Això contribueix a generar una manca de motivació, que limita notablement l’aprenentatge i té un fort impacte en el rendiment acadèmic.

Apropant la professió a l’aula: estudi de cas per a la comparació de resultats entre laboratoris

Aquest projecte neix amb l’objectiu de facilitar els alumnes un aprenentatge amb una aplicació professional pràctica important: ser capaços de seleccionar, participar, avaluar i reaccionar en estudis interlaboratori (assajos en els quals diferents laboratoris analitzen una mateixa mostra i comparen els seus resultats per poder conèixer, entre d’altres, la seva destresa com a laboratori d’anàlisi en un camp concret). Actualment, a l’assignatura es presenten els diferents tipus d’estudis interlaboratori i s’exemplifiquen.

"Yo, el Estado": docencia a través del estudio de caso en dos asignaturas del Grado en Gestión y Administración Pública

Esta propuesta busca incorporar metodologías de aprendizaje activo en las asignaturas Derecho internacional público y Cooperación internacional del Grado en Gestión y Administración Pública (GAP). Hasta la fecha, ambas asignaturas han sido impartidas siguiendo un modelo de clases magistrales con actividades prácticas puntuales.

Afavorint un paper actiu i protagonista de l’alumnat en el procés d’aprenentatge de l’assignatura optativa Materials Inorgànics del Grau de Química

Aquesta proposta parteix d’una reflexió crítica sobre el model d'aprenentatge considerat al pla docent vigent de l’assignatura. En concret, no s’hi recullen competències transversals com ara la capacitat d’aprenentatge, o el treball en equip, ambdues crítiques per l’avenç professional futur de l’alumnat. Així mateix, els continguts de l’assignatura es treballen de forma independent i seqüencial, sense emfatitzar la seva interrelació i complementarietat.

Pàgines