`Estratègies per afavorir l’aprenentatge a l’assignatura de Laboratori de Química Analítica mitjançant metodologies d’aprenentatge basat en la resolució de problemes i avaluació formativa Pestanyes primàries

En el grau de Química, l’aprenentatge experimental de la Química Analítica avançada es realitza en una assignatura independent de les classes teòriques (Laboratori de Química Analítica, LQA). Aquesta assignatura pràctica és de llarga durada (4 setmanes, 4h/dia) i la relació alumnes/professor (10-15 alumnes) és molt més favorable que en el cas de les assignatures teòriques amb grups d’uns 60 alumnes, cosa que permet dur a terme l’avaluació continuada de manera més senzilla i efectiva. No obstant, com en el grau de Química no existeixen prerequisits teòrics de matrícula, alguns estudiants que no segueixen l’itinerari curricular recomanat cursen LQA sense tenir els coneixements necessaris que proporciona la corresponent assignatura teòrica, Anàlisi Instrumental, o un cop ha transcorregut massa temps des de que la van cursar. Aquests fets provoquen una manca de connexió entre la teoria i la pràctica, dificultant que els alumnes treguin el màxim profit de les classes pràctiques. Per altra banda, amb el canvi del pla d’estudis, LQA ha passat a ser la darrera assignatura pràctica en Química Analítica del grau de Química, sent necessari aplicar noves estratègies docents que permetin millorar el procés d’aprenentatge de l’alumne, potenciant el treball col·laboratiu i donant un caràcter més professionalitzador a l’assignatura.

En aquest projecte es pretén afavorir l’aprenentatge de la Química Analítica Avançada emprant metodologies basades en la resolució de problemes/casos (PBL, “Problem Based Learning”) i l’ús de Webquests com a recurs didàctic. La implantació d’aquesta metodologia pretén augmentar el grau de motivació dels alumnes i la capacitat de relacionar, combinar, transformar i aprofundir els coneixements adquirits en les diferents assignatures de Química Analítica cursades al llarg del Grau. Per altra banda, s’elaboraran qüestionaris amb l’aplicació mòbil oberta d’enquestes Socrative, per facilitar la connexió dels continguts teòrics amb els pràctics i emprar-los també com a eina interactiva d’avaluació formativa i acreditativa de competències. La preparació del material i recursos didàctics es realitzaria durant el primer semestre del curs 2018-2019, i s’aplicaria al llarg del segon semestre d’aquest curs acadèmic i els cursos 2019-2020 i 2020-2021.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El principal objectiu d’aquest projecte és que els estudiants adquireixin les competències necessàries per desenvolupar projectes reals, i que vegin la importància de dominar la matèria per al seu futur com a professionals, reforçant la connexió entre els coneixements teòrics i el treball pràctic. La implantació de l’aprenentatge basat en la resolució de problemes (PBL) millorarà la capacitat de l'alumne per identificar què es necessita saber i on trobar la informació per poder resoldre el problema analític plantejat i, si és necessari, adaptar-la a les característiques concretes. Per altra banda, el PBL també farà augmentar, entre d’altres, la motivació i autonomia dels estudiants, i la capacitat de treballar en grup, millorant les seves capacitats cognitives i socials, afrontant críticament els problemes analítics i actuant de manera més reflexiva.

Aquest grau d’implicació dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge es veurà traduït en un millor assoliment dels objectius d’aprenentatge que s’inclouen en el pla docent de l’assignatura. Per altra banda, en aquest projecte es pretén millorar la capacitat comunicativa de l’estudiant, treballant amb més profunditat la presentació oral amb l’objectiu d’anar més enllà del treball experimental realitzat al laboratori. I per últim, millorar l’avaluació, ja sigui formativa per avaluar coneixements previs i el progrés dels alumnes, com acreditativa per verificar l’assoliment dels seus coneixements i la seva capacitat de connectar els fonaments bàsics de les tècniques instrumentals amb el treball experimental al laboratori.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/008
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Estela Gimenez Lopez
Participants: 
Àngels Sahuquillo Estrugo
Francisco Javier Santos Vicente
Maria Victòria Sanz Nebot
Ensenyament/s: 
Grau de Química
Assignatures implicades: 
Laboratori de Química Analítica