Gamificació amb eines web en assignatures quantitatives i de gestió del risc

L’estadística i les assignatures quantitatives són presents en un gran nombre de titulacions, de tipologia molt diversa. És freqüent trobar estudiants que consideren aquest tipus d’assignatures com difícils i es veuen poc motivats a estudiar-les. Com a docents, detectem un rol poc actiu a l’aula i dificultats en el procés d’aprenentatge i assoliment de competències, que té al final un reflex en el rendiment acadèmic. La finalitat principal d’aquest projecte és millorar les competències d’aprenentatge i responsabilitat en diverses assignatures quantitatives i de gestió del risc que s’imparteixen en la Facultat d’Economia i Empresa a través de la introducció de tècniques de gamificació, on esperem obtenir d’aquesta manera una millora en el rendiment acadèmic. Creiem que incloure elements de joc a les classes pot contribuir a apropar els continguts a l’alumne, motivar-los i ajudar-los en el seu procés d’aprenentatge de manera que tingui també un impacte positiu en el rendiment acadèmic. Igualment, considerem que aquesta estratègia pot tenir altres efectes positius, com trencar la monotonia a l’aula i crear un bon clima de treball, millorant la comunicació entre els alumnes i el professor. Tal i com explicarem més endavant, en algunes de les assignatures involucrades les estratègies de gamificació s’implementaran a través d’activitats en grup, per tant també ajudaran a desenvolupar la competència del treball en equip.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Desenvolupament de la competència d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions) en totes les assignatures involucrades en el projecte.
2. Desenvolupament de la competència de treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals), en les assignatures on es faci l’aplicació de la gamificació a través de jocs grupals.

Codi del projecte: 
2022PID-UB/019
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Ana Maria Perez Marin
Participants: 
Manuela Alcañiz Zanon
Mercedes Ayuso Gutiérrez
Lluís Bermúdez Morata
Catalina Bolancé Losilla
Helena Chulià Soler
Montserrat Guillén Estany
Jordi López Tamayo
Luís Ortiz Gracia
Carme Riera Prunera
Miguel Santolino Prieto
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
ESTADÍSTICA
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Ciències actuarials i financeres
Assignatures implicades: 
Mètodes estadístics per finances i assegurances
Mètodes de mostratge
Introducció a la investigació operativa
Estadística de l'assegurança
Mètodes de previsió
Estadística I
Gestió de riscos empresarials
Econometria financera
Estadística Actuarial
Estadística per a la gestió empresarial
Estadística II