GID-HALUB

Grup d'Innovació Docent en Hisenda Autonòmica i Local
Presentació: 

L’ objectiu principal del grup és desenvolupar i dur a terme accions d’innovació docent en l’ensenyament i l’aprenentatge de les assignatures del Grau d’Economia que, en concret, aborden l’estudi de l’Economia del Sector Públic des de diferents vessants. Es tracta de les assignatures següents: Hisenda Pública, Sistema Fiscal I, Sistema Fiscal II, Hisenda Autonòmica i Local, i Gestió Pública (optativa). La cerca d’aquest objectiu principal es recolza en dos aspectes importants. D’una banda, la necessitat de fer veure als estudiants que malgrat que el coneixement de l’Economia Pública està compartimentat en les diferents assignatures, hi ha una clara relació lògica entre totes elles. D’altra banda, transmetre als estudiants i, sobre tot, a aquells que es detecta que simpatitzen i s’interessen pels temes de Sector Públic, les diferents possibilitats de fer carrera professional a l’administració pública.

A més, els objectius concrets són:

- Avançar en l’aplicació de metodologies docents innovadores que siguin un bon complement de les sessions de classe magistral.

- Provar i desenvolupar una avaluació realment continuada, aprofitant el desplegament de metodologies d’implicació activa de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge (com pot ser l’aula inversa) i les evidències del seu treball continuat.

- Analitzar aspectes millorables en el procediment de tutorització dels TFG i proposar solucions que puguin redundar en un augment de la qualitat dels treballs, així com de la satisfacció de l’estudiant.

Codi UB: 
GINDOC-UB/122
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
De Gispert Brosa, Cristina
Membres del grup: 
Vilalta Ferrer, Maite
Díaz Álvarez, Amelia
Arenas Jal, Andreu
Bosch Roca, Núria
Gamalerio, Matteo
Terskaya, Anastasia
Ruíz Valenzuela, Jenifer