Incorporació d’informació semàntica a l’eina d’ensenyament-aprenentatge en línia “Clause Pattern Database” (CPDB) i aplicació d’aquesta eina a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i Lexicologia i Morfologia Anglesa

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del nostre projecte és continuar amb la nostra línia d’innovació docent que té com a prioritat la millora de la qualitat de l'ensenyament i l’aprenentatge de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i de Lexicologia i Morfologia Anglesa, així com dels cursos que impartim en el marc del màster “Lèxic i Comunicació Lingüística”. Pretenem dissenyar activitats d’aprenentatge innovadores, les quals contribuiran a explotar el potencial de la CPDB, creada en anteriors projectes. Amb l’objectiu d’implementar les activitats que volem dissenyar pretenem organitzar tallers, tot fomentant el treball en grup en la línia dels pressupostos de l’EEES i posant en marxa pràctiques d’avaluació formativa orientades a la millora de l’aprenentatge i de l’assoliment de conceptes i procediments de l’alumnat de Gramàtica Descriptiva de l’Anglès i de Lexicologia I Morfologia Anglesa. Igualment, cal subratllar que el disseny de les noves activitats i materials docents que ens proposem en aquest projecte contribuirà en gran mesura a l’assoliment de les següents competències transversals per part del nostre alumnat del Grau d’Estudis Anglesos i de màster: ús de noves tecnologies (p.ex. programes de gestió de corpus) com a metodologia per a l’anàlisi de la llengua en un context real. ús de bases de dades aplicades a l’anàlisi sintàctico-semàntica ús de la plataforma Moodle (p. ex. bases de dades) / i de Drupal Més concretament, ens proposem els següents objectius: a) Dissenyar activitats d’aprenentatge Iniciació de l’alumnat a les eines de tractament de corpus textuals, com per exemple, la lematització del corpus de referència (The Whodunnit Corpus) que el nostre grup ha compilat en els darrers anys. Familiarització de l’alumnat amb les eines de programari lliure disponibles online per a l’anàlisi sintàctica. Ampliació de la base de dades de Moodle, concebuda com a tasca d’avaluació continuada de l’assignatura Gramàtica Descriptiva de l’Anglès II amb arbres dissenyats a través del programa de codi lliure phpsyntaxtree (http://www.ironcreek.net/phpsyntaxtree), el qual hem fet servir per vincular estructures d’arbre als registres de la Clause Pattern DB. El nostre següent objectiu és ara que l’alumnat també es familiaritzi amb diferents eines d’anàlisi sintàctica i pugui avaluar els punts forts i els punts febles de les anàlisis proporcionades per aquestes eines. Aquestes activitats, a més,  aproparan l’alumnat a les noves tecnologies que actualment s’estan fent servir per a la descripció i l’anàlisi de diversos fenòmens lingüístics. b) Desenvolupar i explotar el potencial de la Clause Pattern DB com a recurs docent i investigador: 1. Explorar els etiquetadors semàntics basats en corpus anotats semànticament, com ara FrameNet (http://framenet.icsi.berkeley.edu/), així com valorar quin tipus d’informació semàntica (p. ex., papers temàtics, semàntica de marcs, ús de trets semàntics) pot ser més útil d'incloure a la Clause Pattern DB per tal de descriure els arguments requerits pels verbs lèxics llistats a la base de dades. 2. Determinar a partir de l’exploració d’etiquetadors semàntics quin tipus d’informació semàntica podem incloure a les entrades de la Clause Pattern DB, amb l’objectiu de subratllar la connexió entre la sintaxi i la semàntica en els estudis lingüístics. c) Aplicar les TIC a les tasques d’avaluació continuada: Entrenar l’alumnat en l’ús de bases de dades, mitjançant l’eina proporcionada per la plataforma Moodle, la qual disposa d’una estructura amb camps textuals i desplegables que permet que els alumnes participin i afegeixin comentaris a les entrades que van confeccionant. Aquesta participació activa de l’alumnat ens donarà molta informació sobre els problemes que l’anàlisi sintàctico-semàntica planteja. Fer servir l’eina de la base de dades de Moodle com a element d’avaluació continuada de les assignatures implicades en el projecte. La participació activa de l’alumnat en la introducció de dades i les reflexions derivades dels problemes d’identificació d’estructures, valències, etc. que sorgeixin formaran part de l’avaluació de les assignatures. La possibilitat de visualitzar les entrades que ha fet cada alumne/a facilitarà la tasca al docent. Igualment, la base de dades ajudarà a formar futurs investigadors i professionals. d) Familiaritzar l’alumnat de Gramàtica Descriptiva Anglesa i Lexicologia i Morfologia Anglesa amb la lingüística de corpus com a metodologia de treball per a l’anàlisi lingüística de llengua real. e) Continuar desenvolupant i implementant metodologies docents innovadores que integrin i gestionin de forma articulada i coherent continguts lingüístics relacionats i contribueixin alhora a millorar la qualitat dels aprenentatges a l’aula. f) Adequar els materials i recursos docents de les assignatures de Gramàtica Descriptiva de l’Anglès II i Lexicologia i Morfologia Anglesa a les noves tecnologies. g) Transcendir els continguts concrets d'una determinada assignatura i integrar-los en un conjunt més global, més concretament, incentivar la interrelació de continguts de les assignatures de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès II i Lexicologia i Morfologia Anglesa. h) En el marc de convergència europea i el sistema de crèdits europeus (ECTS), posar en pràctica una metodologia docent que emfasitzi més l’esforç i l’autoaprenentatge de l’alumnat i les seves hores de dedicació a l’aprenentatge de l’anglès com a eina fonamental per avançar en els seus estudis de Grau. i) Fomentar el treball en equip de forma col·laborativa tot creant grups de discussió, reflexió didàctica i millora docent.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/003
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Laso Martín, Natalia Judith
Participants: 
Aaron Ventura Campos, Isabel Verdaguer Clavera, María Luz Celaya Villanueva, Montserrat Forcadell Guinjoan, Elisabet Comelles Pujadas, Sara Feijóo Antolín , Joseph Clarence Hilferty , Júlia Barón Parés, Eva Giménez Domínguez
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos (Grau), Lèxic i Comunicació Lingüística (Màster)
Assignatures implicades: 
Gramàtica Descriptiva de l’Anglès II , Lexicologia i Morfologia Anglesa , Lexicografia pràctica: diccionaris monolingües i bilingües (assignatura de màster)