Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’educador social i el pedagog social són dues figures professionals que hi treballen en l’acció social i educativa, i que sovint o treballen en equips interdisciplinaris o en xarxa per lluitar contra l’exclusió social i afavorir la inclusió social fent servir eines socials i educatives.

L’exercici professional en aquest àmbit implica confrontar-se amb casos complexos i prendre decisions en el continu de l’acció que es duu a terme des d’un marc institucional. La necessitat de posar en pràctica el mètode de resolució de casos i reflexionar sobre les possibilitats d’aprenentatge que ofereix als nostres estudiants en la matèria que ens ocupa és un repte que hem d’assumir els docents en el marc de la formació acadèmica universitària.

En aquest sentit l’equip docent de les assignatures obligatòries “Acció Socioeducativa en situacions d’inclusió i exclusió social” i “Intervenció Educativa per a la Inclusió Social”, dels graus d’Educació Social i Pedagogia respectivament, ens fem eco d’aquest repte amb la finalitat de fer avançar la nostra tasca docent i innovar per aportar eficàcia i eficiència a l’aprenentatge de la matèria.

El que pretén la innovació docent és vincular la formació acadèmica dels nostres estudiants amb les experiències significatives del món professional social i educatiu per afavorir la inclusió de les persones i els grups mitjançant la metodologia d’anàlisi de casos. Introduir aquesta metodologia ens obligarà a repensar l’ús que fem a l’aula del temps i el tipus de procés d’aprenentatge que proposem en termes del cicle d’aprenentatge i plantejar-nos introduir la flipped class-room per transferir determinats processos d’aprenentatge fora de l’aula i potenciar a l’aula els processos d’adquisició d’aprenentatge que encaminen a les habilitats d’ordre superior de la taxonomia de Bloom (per exemple, aplicar, anàlisi, síntesi i avaluació).

La innovació que es presenta té dos fases: la primera  desenvolupar-se durant el 2016-2017 i que busca per una banda, aprofundir per desenvolupar el mètode d’anàlisi de casos a l’aula en la matèria  que ens ocupa i en les esmentades assignatures i per altre, dissenyar un cas per a la situació de protecció i un  altre per a la situació de justícia adaptat a l’entorn docent de les assignatures esmentades, proposant objectius d’aprenentatge que impliquin la posada en pràctica dels coneixements per a resoldre el problema.

La innovació continuarà el curs 2017-2018 aplicant els casos dissenyats, valorant els resultats en termes d’aprenentatge i les millores que cal introduir i editant el material definitiu.

La finalitat de la innovació és aplicar els aprenentatges teòrics que els estudiants de les dues assignatures realitzen a situacions (casos) reals desenvolupant l’aprenentatge basat en problemes  (ABP) i introduir la flipped classroom per fomentar l’exploració, articulació i aplicació dels coneixements per assolir les competències i continguts exposats al pla docent d'una forma més eficient. Per això proposem:

  1. Guiar a l’alumnat amb materials didàctics i procediments metodològics en les diferents etapes de la resolució de casos aplicades a les situacions familiars i socials de vulnerabilitat, de desemparament de la infància i/o de justícia juvenil actuals.
  2. Incidir sobre el cicle de l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant l’ABP per afavorir l’adquisició d’habilitats superiors com ara la identificació de factors i/o indicadors, l’aplicació d’eines o protocols, l’anàlisi de la informació, la formulació d’hipòtesis i la valoració dels fets tenint present la perspectiva ecològica en tot el procés, així com, en la presa de decisions i disseny dels plans d’acció.
  3. Afavorir el contrastar idees, defensar-les i elaborar propostes de forma col·lectiva davant dels problemes que, en ocasions, no tenen una única solució donada la seva complexitat.
Codi del projecte: 
2016PID-UB/012
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Fuentes Pelaez, Nuria
Participants: 
Ainoa Mateos Inchaurrondo, Carme Panchón Iglesias, Héctor Telémaco Hernández Rocamora, Maria Isabel Mateo Goma, Jordi Bel Oliveras
Ensenyament/s: 
Educació social
Pedagogia
Assignatures implicades: 
Acció Socioeducativa en situacions d’inclusió i exclusió social
Intervenció Educativa per a la Inclusió Social
Estratègies docents per la millora/innovació: