Integració d’Apps interactives per web en la docència de l’estadística (AIW-E)

La docència de l’estadística forma part de les assignatures obligatòries tant del Grau d’Arqueologia com del Màster en Estudis Avançats en Arqueologia. Aquesta matèria, especialment en una facultat d’humanitats, on la major part de l’alumnat té una formació en aquest camp, suposa sempre un repte, ja que no és un alumnat que tingui facilitat per al seu aprenentatge. L’ensenyament plantejat en aquestes assignatures es fonamenta en l'aprenentatge dels conceptes bàsics de l’Estadística i els mètodes univariants i bivariants per dades qualitatives, mètriques i enumeracions, així com els principals models probabilístics. En paral·lel, els estudiants aprenen el funcionament de R i R Commander per a fer treballs pràctics.

L’aprenentatge dels conceptes i mètodes explicats troba sovint dificultats de comprensió en part de l’alumnat i la repetició de càlculs en diversos passos desincentiva la motivació de l’estudiant, que troba repetitiu, lent i de difícil comprensió els reiterats càlculs.

Aquest projecte pretén aprofitar la potència de Shiny (https://shiny.rstudio.com/) per a la programació d’apps interactives per web que puguin adreçar els conceptes i els mètodes implicats. Per exemple en: la distribució binomial; el khi quadrat; la funció de densitat de la probabilitat normal; els diagrames bivariants de dispersió i els coeficients de correlació i determinació; l’anàlisi de conglomerats (sobre dades crues o amb diferents transformacions, amb diferents distàncies i algoritmes aglomeratius, així com la visualització del dendrograma resultant i la taula de dades ordenada d’acord amb el dendrograma); l’anàlisi de components principals (amb diferents transformacions de les dades) o l’anàlisi de correspondències (en relació amb el khi quadrat i les contribucions de cada cel·la). Aquestes apps permeten la interacció dels alumnes amb els càlculs i gràfics de manera instantània, canviant paràmetres i opcions, i obtenint al mateix moment la visualització dels resultats. Això les converteix en uns nous recursos per l'aprenentatge, tant en l’aula com en activitats d’aprenentatge autònom, generant un millor rendiment acadèmic de l'alumnat. Les apps s’allotjaran en web (https://www.shinyapps.io/) i seran accessibles des del Campus Virtual.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Crear nous recursos d’aprenentatge.
  • Afavorir l’aprenentatge autònom.
  • Permetre l’autoavaluació de l’alumnat.
  • Facilitar el seguiment de l’alumnat a través de les seves activitats d’autoavaluació.
  • Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

La finalitat del projecte implica l’existència de nous recursos en línia que puguin ser emprats a classe i, especialment, en el treball autònom per tal que millori el procés d’aprenentatge de conceptes i mètodes de la matèria d’estadística en el Grau d’Arqueologia i en el Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia. Aquests recursos han de ser interactius, fàcils d’usar i que permetin a l’alumnat observar l’efecte dels diferents factors implicats en cada cas, amb respostes àmplies que impliquin diferents elements (estadístics, taules i gràfics), amb una bona visualització de dades. Així mateix han d’afavorir l’autoavaluació de l’alumnat, amb la possibilitat que el professorat pugui seguir l’evolució de l’alumnat a través dels recursos d’autoavaluació.

Els objectius proposats responen directament a aquesta finalitat, ja que contemplen els elements bàsics d’aquesta finalitat:

  • La creació d’aquests recursos d’aprenentatge: (i) les Apps interactives en línia com a Open Educational Resources, (ii) els recursos d’autoavaluació en el Campus Virtual.
  • La millora en dues altres línies d’innovació: els recursos afavoriran especialment el treball autònom i l’autoavaluació.
  • El fet que els recursos d’autoavaluació estiguin en el Campus Virtual permetrà, alhora, que el professorat pugui fer el seguiment de l’alumnat.
Codi del projecte: 
2023PMD-UB/004
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
JAUME BUXEDA GARRIGOS
Participants: 
Sònia Pujals Blanch
Ensenyament/s: 
ARQUEOLOGIA
Màster d'Estudis avançats en Arqueologia
Assignatures implicades: 
362855 Arqueometria i Mètodes Quantitatius
573572 Anàlisis Quantitatius, Gestió i Interpretació de Dades en Arqueologia