Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius que es pretenen assolir tenen a veure amb diferents competències que la major part dels graus i màsters inclouen i que, per diferents raons, no acaben de desenvolupar-se dins de les assignatures del Pla d'Estudis. En particular, en el camp professional dels actuaris, es demana saber transmetre al públic expert i no expert diferents dades i procediments financers i actuarials. Per tot això, els objectius són:

  1. Introduir l’alumnat en l’ús de les infografies com a eina per comunicar informació de manera didàctica, ràpida i clara sobre fenòmens complexos.
  2. Formar l’alumnat en l’art de saber comunicar l’essència del fenomen complex a través de les infografies i en funció del públic a qui va adreçada la comunicació.

Per altra banda, en la formació que reben els alumnes del Grau d’Estadística es tracten tècniques d’anàlisi de la informació que aplicaran en la presa de decisions de diferents camps com són la medicina, l’economia, l’empresa o la sociologia, entre d’altres.

En les competències corresponents al Grau s’inclou la competència general de capacitat comunicativa i la competència específica d’ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades.

Per exemple, quan en el món laboral un alumne ha de comunicar a un metge els resultats d’un estudi estadístic d’un grup de pacients en tractament que inclogui un model estadístic complex, es tracta que l’alumne tingui la capacitat de transmetre de manera didàctica i clara el significat dels resultats al metge recolzat per l’ús de les infografies (les relacions funcionals entre factors de risc, l’explicació sobre la implementació del model en la pràctica per a nous pacients, etc.). En aquesta ocasió el públic serà el metge.

En l’àmbit de la demografia és freqüent haver de comparar dades entre diferents poblacions o entre diferents moments del temps per analitzar el comportament dels fenòmens demogràfics o les característiques que defineixen a una població. En aquests casos resulta molt útil l’ús de les infografies per millorar la transmissió de la informació que proporcionen aquestes dades, que poden interessar a agents econòmics o socials.

En la realització del Treball de Final de Grau d’Estadística els estudiants han d’elaborar una memòria de la qual se’n farà una exposició pública davant d’un tribunal, i que inclou la realització de transparències i/o d'un pòster. És el moment de transmetre simplificadament situacions i dades probablement complexes.

Per tot això, és recomanable oferir als estudiants nous recursos de comunicació que els permetin presentar la informació estadística a partir d’elements visuals explicatius.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/047
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
MARTINEZ DE ALBENIZ SALAS, F.J.
Participants: 
Eva Boj del Val, Mercè Boncompte Pons, Anna Castañer Garriga, M. Mercè Claramunt Bielsa, M. Teresa Costa Cor, Blanca Campamá Sancho
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster en Ciències Actuarials i Financeres
Grau en Estadística
Assignatures implicades: 
Solvència (Màster en Ciències Actuarials i Financeres)
Matemàtica Actuarial (Màster en Ciències Actuarials i Financeres).
Demografia (Grau en Estadística).
Anàlisi de supervivència (Grau en Estadística)