P2P4L2L (Peer to Peer for Learning to Learn)

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’anàlisi de les valoracions dels estudiants ens porta a cercar la forma de donar un feedback més sistemàtic, més àgil i més responsable per part dels iguals perquè aquest generi una millora de la competència transversal de “Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat”[1].

En aquesta ocasió, la nostra proposta d’innovació, que està vinculada al grup GIDAT (Avaluació i Tecnologia), passa per l’ús d’una eina tecnològica que permeti sistematitzar l’avaluació entre iguals i que contribueixi a millorar la capacitat d’aprendre a aprendre. Així doncs, la proposta té un objectiu principal:

Incrementar la competència d’aprendre a aprendre com a conseqüència del desenvolupament de processos d’avaluació entre iguals mitjançant l’ús d’una eina tecnològica.

Objectius per a l’alumnat:

  • Desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre a través d’experiències de coavaluació.
  • Comprendre els objectius de la tasca i els criteris d’avaluació per avaluar els treballs dels companys/es.
  • Implicar-se en la tasca de coavaluació del treball dels companys/es.
  • Desenvolupar la capacitat d’avaluar els companys/es i d’autoavaluar-se amb criteris comuns i compartits.

Objectius per al docent:

  • Dissenyar i aplicar propostes de coavaluació, en el marc de l’assignatura, que permetin millorar la capacitat d’aprendre a aprendre de l’alumnat.
  • Proveir l’estudiantat d’un feedback més sistemàtic, utilitzant una eina tecnològica.
  • Extreure línies de treball fonamentades a partir dels qüestionaris per avaluar la millora de la capacitat d’aprendre a aprendre de l’alumnat i la seva percepció d’aprenentatge.
  • Elaborar criteris de treball fonamentat a partir de les aportacions del feedback donat pels iguals i del grau d’acompliment de les activitats proposades per part de l’alumnat.

[1] Vegeu: COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Aprovat pel Consell de Govern de la UB de 10 d’abril de 2008

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte que es presenta pretén incorporar pràctiques d’avaluació entre iguals (peer to peer) per promoure la competència transversal d’aprendre a aprendre (learning to learn). Per a això, a totes les assignatures implicades en el projecte s’implementaran experiències d’avaluació entre iguals amb el suport d’una eina tecnològica, que serà diversa per a cada assignatura, però que tindrà característiques didàctiques equivalents.

La innovació consistirà, justament, en el fet que l’alumnat haurà d’avaluar el treball dels companys i les companyes a través d’aquesta eina tecnològica.

S’avaluarà l’increment sobre la capacitat d’aprendre a aprendre que aquestes pràctiques generen, mitjançant el MSLQ o bé el LASSI i/o una adaptació de l’instrument proposat per Gallego et al.[1] El MSLQ s’administrarà a l’inici i al final de l’experiència d’innovació per determinar si aquesta pràctica ha tingut un impacte positiu sobre la capacitat d’aprendre a aprendre dels estudiants. Així mateix, al final, també es valorarà l’impacte de l’experiència d’innovació a partir de la percepció d’aprenentatge de l’alumnat.

[1] Gallego, B.; Cubero, J.; Gómez, M.A. y Quesada, V. (2013). E-evaluación entre iguales en proyectos tutorados: anàlisis del aprendizaje en los estudiantes. Investigación e Innovación Educativa

Codi del projecte: 
2016PID-UB/024
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Cano Garcia, Maria Elena
Participants: 
Maite Fernández, Laura Pons, Núria Giné, Maria Cinta Portillo, Laia Lluch, Nati Cabrera
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Educació Primària
Màster en Formació del Professorat de secundària
Assignatures implicades: 
Organització i Gestió d’Institucions Educatives
Planificació, Disseny i Avaluació de l’aprenentatge i l’activitat docent
Treball Final de Grau
Entorn professional i salut laboral (FOL)