Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica"

Es tracta de conectar tots aquests fils al punt anterior i presentar una metodologia d´avaluació continua i formativa equilibrada, cohesionada i coherent, en que totes les parts interconecten i es retroalimenten, i s´eliminen o canvien les incoherències i parts innecessàries. Es pretén aprofundir en tasques que permetin als estudiants treballar els continguts de l'assignatura en el marc dels conceptes generals d'aula invertida, d'ensenyament/aprenentatge reflexiu i d'avaluació formativa, tot deixant enrere del tot el format més tradicional d'examen.

Plantegem una rúbrica detallada completa d´auto/avaluació de la presentació oral i de les dues tasques escrites segons pautes formatives, i la necesitat de canalitzar totes aquestes facetes cap a un tema i objectiu de recerca unificat, plasmat en formats convergents: la versió curta de l´assaig, corregida pel professor i provist de pautes per a la millora; la presentació oral de la recerca, amb debat posterior a classe i seguit d´auto/avaluació; l´assaig llarg, i la seva avaluació final pel professor.

En resum, aquesta actuació d'innovació docent planteja els següents objectius de millora pel que fa a les competències i als aprenentatges de l'alumnat:
(a) Capacitat per dur a terme recerca de forma autònoma.
(b) Capacitat crítica i d'autoreflexió pel que fa a la lectura de textos literaris i de fonts crítico-teòriques.
(c) Destreses argumentatives en anglès, tant per escrit com oralment: capacitat d'organitzar el pensament, de presentar-lo i de comunicar-lo als altres (professors i estudiants) tant per escrit (assajos crítics) com en presentacions orals, de forma clara i convincent.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'actuació que es vol dur a terme consisteix en reestructurar el procès de recerca, dins del límits establerts de l´actual pla docent (PD) vigent, amb la finalitat de millorar l'avaluació continuada i formativa tan oral com escrita, tot fent conscients a l’alumnat de les seves fortalezes i mancances dins d´aquests àmbits. Es preten:

(1) millorar l´actuació de l´estudiant en l´àmbits oral i escrit, més enllà de les pràctiques de millora que ja hi estàn implantades;

(2) avançar en la implementació d'estratègies d'aula invertida, autoavaluació i ensenyament/aprenentatge reflexiu que ja s´hi apliquen;

(3) fomentar les tècniques de recerca;

(4) suprimir totalment els exàmens de format traditional i poc rellevant al mig i final de trimestre en el marc de l'assignatura "Poesia Britànica¨, obligatòria de 3r del Grau de Llengües Modernes i d'Estudis Anglesos.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/021
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Cornelis, M. Renes
Participants: 
Phillips Mockford, William Charles, Cristina Arbuès Caballè
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Assignatures implicades: 
Poesia britànica