Reflexió i millora de l’avaluació de les assignatures de caire metodològic del Grau de Pedagogia de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, amb èmfasi en l’avaluació única.

L'avaluació dels aprenentatges té dues finalitats fonamentals, un pel seu caràcter social per seleccionar, promocionar, acreditar i certificar els aprenentatges de l'estudiant i, l'altra de caràcter pedagògic que permet comprendre, regular i millorar les situacions del procés d'ensenyament i d'aprenentatge, que té com a finalitat primordial identificar les necessitats de canvi per ajudar els alumnes a construir els seus coneixements, durant el desenvolupament de capacitats i competències (Sanmarti, 2010). Ambdues funcions avaluatives (tant pedagògica com social) es necessiten i es complementen mútuament, no se les ha de concebre com a pols oposats, per separat i excloents entre si, no s'ha de desconèixer el valor formatiu de l'avaluació sumativa, ni s'ha d'ignorar l'aportació sumativa de l'avaluació formativa (Mateo, 2006).

Per cobrir ambdues funcions és necessari pensar en activitats avaluatives que siguin coherents amb els resultats d’aprenentatges del pla docent, així com planificar  activitats suficients per cobrir tots els objectius plantejats.

Actualment els plans docents de les assignatures metodològiques del Grau de Pedagogia defineixen les competències i objectius que es volen assolir per part de l’alumnat, tanmateix, manquen per definir els resultats d'aprenentatge, per tal de comptar amb tots els elements que permetin redefinir les estratègies d'avaluació i afavorir l'aprenentatge de l'alumnat.

Una vegada s’hagin formulat i incorporat els resultats d’aprenentatge, es podrà intercanviar i reflexionar les pràctiques avaluatives de cadascuna de les assignatures, tant l’avaluació continuada com l’avaluació única. Aquest esforç proposat des del projecte pretén conèixer i millorar les pràctiques avaluatives dutes a terme en les assignatures que conformen l’eix metodològic de Pla d’Estudis del Grau de Pedagogia de la UB amb la finalitat de: 

Afavorir les possibilitats d'aprenentatge i desenvolupament de les competències investigatives de l'alumnat, a través d’activitats d’avaluació que incorporin els principis d’avaluació per aprendre, en les noves tasques i instruments d’avaluació proposades, tant a l’avaluació continua com a l’avaluació única.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

A. Objectius Generals

1.  Afavorir les possibilitats d'aprenentatge de l'alumnat a través d’activitats d’avaluació que incorporin els principis d’avaluació autèntica en les noves tasques i instruments d’avaluació.

2.  Augmentar les possibilitats d'aprenentatge de l'alumnat que sol·licita avaluació única, oferint un procés d’avaluació totalment representatiu del pla docent.

3.  Afavorir el desenvolupament de les competències investigatives, dins de l’eix de formació metodològica del grau, dissenyant una proposta d’avaluació coherent i graduada entre les assignatures.

B.      Objectius Específics

1.1 Assegurar l’aparició de tots resultats d’aprenentatge en les activitats planificades per a l’avaluació de l’assignatura.

1.2 Incorporar l’acompanyament de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge amb activitats avaluatives.

1.3 Incloure mecanismes d’autoavaluació i coavaluació durant el procés.

2.1 Assegurar l’aparició de tots resultats d’aprenentatge en les activitats planificades per a l’avaluació única de l’assignatura.

2.2 Proposar activitats per a l’avaluació única coherents amb els resultats d’aprenentatge proposats.

3.1 Analitzar el grau de desenvolupament esperat, de les competències investigatives, en cadascuna de les assignatures metodològiques del Grau

3.2 Establir una gradació que vagi des d’aprendre, desenvolupar, consolidar les competències investigatives en el Grau de Pedagogia

Codi del projecte: 
2023PID-UB/023
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Mercedes Reguant Alvarez
Participants: 
Ruth Vilà Baños
Francesc Martínez Olmos
Mercedes Torrado Fonseca
Antonio Ruiz Bueno
Robert Valls Figuera
Maria José Rubio Hurtado
Cristina Vidal
Carolina Quirós
Pilar Folgueiras
Mihaela Vancea
Valeria de Ormaechea
Andreu Curto
Sara Perez
Claudia Malpica
Katherine Quispe Contreras
Mercedes Briceño Barraza
Olga Rodrigo Pedrosa
Valeska Lisbeth Cabrera Cuadros
Analia Silberman Silber
Amanda Aliende da Matta
Eva Casas Ibáñez
Maria Magdalena Rosello Farre
Antonio Lovato Sagrado
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Assignatures implicades: 
Teoria i pràctica de la investigació educativa
ESTADÍSTICA APLICADA A L'EDUCACIÓ
INSTRUMENTS I ESTRATÈGIES DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES EDUCATIUS A TRAVÉS DE LA RECERCA EDUCATIVA
INFORMÀTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA
ANÀLISI DE XARXES SOCIALS EN L'ÀMBIT EDUCATIU