Simulació com a metodologia docent per a l’aprenentatge de les tècniques d’auditoria

La manera com s’està impartint actualment l’assignatura Auditories de Laboratori com a mòdul de gestió de qualitat obligatori en el màster EMQAL, tot i que, permet assolir de manera general els objectius d’aprenentatge de l’assignatura (coneixements sobre els tipus d’auditories, les eines que s’empren i les tècniques per desenvolupar una auditoria) mitjançant sessions expositives i resolució d’estudis de cas, presenta una mancança molt significativa. Els estudis de cas basats en casos reals, permeten treballar aspectes concrets com l’elaboració d’un pla d’auditoria o la preparació d’un qüestionari d’auditoria entre d’altres, però no enfronten els estudiants a la situació real del que succeeix a un laboratori que està essent auditat, i no permet desenvolupar el pensament crític que ha de tenir un auditor.

La innovació docent que es presenta incideix en el desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat com a auditors o bé com a personal tècnic que treballa a una organització que està essent auditada. La metodologia de la simulació és una estratègia activa d’ensenyament/aprenentatge i per tant absolutament alineada amb el Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA)

Tot i que l’assignatura es centra en laboratoris d’anàlisi, la competència adquirida seria extrapolable a qualsevol altre tipus d’avaluació de la conformitat mitjançant una auditoria, per a la certificació per exemple del compliment dels requisits d’un producte o d’un sistema de gestió de qualsevol àmbit, situacions professionals quotidianes pels futurs egressats.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Considerant el repte d’oferir un entorn professional similar a una auditoria real a l’alumnat, mancança detectada en anteriors cursos acadèmics, aquest projecte té com a objectiu general contribuir a desenvolupar la competència professional de l’alumnat en tècniques d’auditoria el que incideix directament en un dels resultats generals d’aprenentatge del màster EMQAL (vegeu EMQAL general learning outcomes: http://www.emqal.org/Learning%20outcomes.pdf) que és el de ser un actiu valuós en un entorn professional.

Els objectius específics (OE) de la innovació que es proposa són els següents:

OE.1.Facilitar un context real on l’alumnat pugui practicar les tècniques d’auditories

OE 2. Exemplificar a l’alumnat el rol d’un laboratori auditat durant el procés d’auditoria

OE 3. Facilitar l’aplicació dels conceptes de l’assignatura mitjançant les preguntes que l’alumnat pugui plantejar al llarg de la sessió de simulació

OE 4. Incentivar la participació i motivació de l’alumnat a l’aula generant el context d’una situació laboral real

OE 5. Desenvolupar les següents competències professionals:

a) Tenir capacitat analítica i crítica en una auditoria a un laboratori d’anàlisi

b) Saber interactuar i comunicar de manera efectiva en una situació professional

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

L’objectiu general de contribuir a desenvolupar la competència professional de l’alumnat en tècniques d’auditoria es materialitzarà amb l’ús de la simulació com a metodologia docent per recrear una situació real d’un laboratori d’anàlisi que ha de ser auditat, finalitat del projecte d’innovació docent que es presenta.

Codi del projecte: 
2022PID-UB/037
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Àngels Sahuquillo Estrugo
Participants: 
Susana Amezqueta Perez
Ensenyament/s: 
Màster Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris d’Anàlisi (EMQAL)
Assignatures implicades: 
Auditories de Laboratoris