Simulació de resolució de conflictes

Implementar una nova línia de Treball de Final de Grau consistent en la resolució de conflictes mitjançant diferents instruments, inicialment a través de judici i mediació. Es tractaria de plantejar el TFG com una activitat de simulació on un mateix cas es pogués resoldre per la via judicial o pel sistema de mediació, comparant els resultats d’ambdós sistemes. En primer moment, es treballarà amb casos de dret de família i de consum, per més endavant ampliar a altres àmbits.

Prèviament a la realització del TFG, es proporcionarà als alumnes uns coneixements tant substantius com processals, així com també formació en tècniques que permetin desenvolupar competències i habilitats negociadores, a través d’una activitat de reconeixement de crèdits, que s’haurà de cursar necessàriament durant el semestre anterior a la realització del treball.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Implementar una metodologia de simulacions que permeti als estudiants un aprenentatge més aplicat i pràctic del Dret en la resolució de conflictes.
  • Millorar la implicació dels estudiants en la resolució de situacions reals i concretes de l’entorn professional en un context d’aprenentatge.
  • Introduir una línia de TFG orientada a l’activitat professional posterior dels estudiants.
  • Adaptar els continguts d’assignatures troncals i optatives del Grau de Dret de manera que es treballin els aspectes necessaris per a poder realitzar activitats de simulació.
  • Transferir l’experiència d’aquest projecte d’innovació a la creació d’una nova assignatura optativa de simulació de resolució de conflictes.
  • Transferir l’experiència d’aquest projecte a altres àmbits jurídics –civil, mercantil, penal, laboral, administratiu i internacional-  i a altres sistemes de resolució de conflictes –arbitratge i dret col·laboratiu, entre altres-
Codi del projecte: 
2018PID-UB/039
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Guixe Nogues, Elena
Participants: 
Imma Barral Viñals, àrea de Dret Civil.
Maria Elena Lauroba Lacasa, àrea de Dret Civil.
Núria Mallandrich Miret, àrea de Dret Processal.
Vicente Pérez Daudí, àrea de Dret Processal.
Isabel Viola Demestre, àrea de Dret Civil.
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Dret
Assignatures implicades: 
Treball de final de grau