Sistema de rúbriques avaluatives: una eina interfacultativa per afavorir la competència digital en el context de l’educació artística

El projecte d’innovació docent que plantegem es focalitza en millorar l’adquisició de la competència digital mitjançant el disseny d'un sistema d'avaluació comú que contribueixi, per una banda, a millorar l'autopercepció de l'alumnat respecte al seu aprenentatge; i per l’altra, representi una millora docent en el procés avaluatiu per competències.

El rol i la responsabilitat del docent resulta clau per ajudar a l’estudiantat a adquirir i desenvolupar competències necessàries per al segle XXI. I en aquest context, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) prenen un paper fonamental. A banda de disposar d’un coneixement digital bàsic, els estudiants han d’estar capacitats per integrar les TIC a les seves pràctiques didàctiques habituals de forma natural i perfectament integrada. En el procés d'aprendre a aprendre, és crucial que els estudiants siguin conscients de les competències que han i poden adquirir en els seus estudis, desenvolupant-se en un sistema continu d'aprenentatge. Per tot el plantejat, és necessari que l'enfocament competencial de la docència no es limiti a la pràctica, a incorporar noves metodologies, sinó que ha de revertir també en l'avaluació. Aquest plantejament, es pot dur a terme dotant-la d'una dimensió formativa més enllà del simple paper de mesurar sabers, incorporant-se al procés d'ensenyament i convertint-se en una oportunitat més d'aprenentatge. Això es pot aconseguir potenciant l'autoregulació dels estudiants, afavorint que siguin conscients dels seus aprenentatges, i que així, puguin potenciar els seus punts forts i reforçar els febles.

L’actuació s’iniciarà amb la posada en marxa del curs acadèmic 2018-2019, sempre tenint en compte i adaptant-nos a la concreció temporal que condiciona el desenvolupament de les assignatures dels grups mostra seleccionats per la implementació de la prova pilot del projecte plantejat i finalitzarà durant el curs acadèmic 2019-2020.

A la FASE 1 (Octubre-Desembre 2018-2019) ens centrarem en un apropament exploratori que ens permeti fer un diagnòstic de la situació:

Anàlisi de l’estat de la qüestió en relació a la concepció de la competència digital, així com les estratègies i instruments pel seu desenvolupament i avaluació.

Estudi dels plans docents de cada una de les assignatures seleccionades per detectar aquelles competències que fan referència a la competència digital i la seva avaluació.

Disseny d’una enquesta específica per conèixer la percepció de l’alumnat sobre la Competència Digital (CD)

A la FASE 2 (Gener- Març 2018-2019) abordarem el disseny de la rúbrica:

Enquesta a l’alumnat per conèixer la percepció de l’alumnat sobre la (CD) de les assignatures que inicien docència al segon quadrimestre.

Posada en comú dels resultats amb finalitat diagnòstica i definició consensuada d’indicadors de la CD.

Creació de la rúbrica específica per l'avaluació de la CD en l’educació artística i validació.

La FASE 3 (Abril-Juny  2018-2019) es centrarà en realitzar un primer testeig exploratori:

Planificació de la implementació de la rúbrica CD a les diferents assignatures seleccionades.

Implementació a un grup mostra de cada una de les assignatures seleccionades com a primera experiència pilot

La FASE 4 (Setembre-Gener 2019-20) aprofundirà  en la construcció de la rúbrica en base als resultats obtinguts:

Processament de les dades i valoració dels resultats obtinguts als diferents grups mostra analitzat el curs 2018-2019.

Depuració i reajustament dels ítems que conformen la rúbrica d’avaluació.

Creació d’una rúbrica específica destinada a l’autoavaluació de l’alumnat partint de la genèrica d’avaluació CD.

Implementació de l’enquesta a l’inici i a la finalització de les assignatures que inicien docència al primer quadrimestre.

Implementació de les rúbriques a les assignatures seleccionades del primer quadrimestre.

La FASE 5 (Febrer- Juny 2019-20) continuarà la implementació i la recollida d’evidències per confirmar l'eficàcia de les rúbriques avaluatives:

Implementació de les rúbriques a les assignatures del segon quadrimestre

Processament de les dades obtingudes al primer quadrimestre

Implementació de les rúbriques a les assignatures seleccionades del segon quadrimestre.

L’última fase, la FASE 6 (Juliol- Setembre  2019-20) consolida el treball realitzat:

Processament de les dades obtingudes al segon quadrimestre

Valoració final de les rúbriques i dels seus resultats.

Difusió de resultats

Com a punt de partida per elaborar la rúbrica es tindrà en compte la Competència Digital Docent del Professorat de Catalunya i l'agrupació de descriptors de la Competència Digital Metodològica (CDM) definits entorn a cinc dimensions diferents: Disseny, planificació i implementació didàctica; Organització i gestió d’espais i recursos educatius;  Comunicació i col·laboració; Ètica i civisme digital; Desenvolupament professional. Tanmateix, en relació a la Competència Digital Instrumental (CDI) es tindran en compte les directrius recollides a la normativa l’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) de certificació acreditativa de la competència digital. D’aquesta manera les rúbriques permetran prendre consciència de la importància de la CD a qualsevol assignatura, afavorint un replantejament en el desenvolupament docent, permeten generar noves estratègies didàctiques que fomentin un ús més natural de les TIC en els processos d'aprenentatge-ensenyament de forma integrada, promovent un veritable aprenentatge significatiu

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  1. Dissenyar un instrument avaluatiu comú que permeti millorar la competència digital de l’estudiantat generant sinergies entre dues facultats amb la formació d’un equip docent interfacultatiu.
  2. Contribuir a millorar l’autopercepció de l’estudiantat del seu aprenentatge en relació a la CD afavorint la seva motivació.
  3. Facilitar al docent eines per millorar el procés avaluatiu per competències afavorint  el seu empoderament.

L'avaluació per competències permet relacionar directament l'avaluació amb els processos d'aprenentatge, perquè ja no es tracta de centrar-se en la memorització d'informació, sinó en avaluar habilitats cognitives de caràcter superior, mesurant la capacitat d'actuar de l'estudiant davant d'una situació complexa. Entre els instruments d'avaluació que millor s'adapten a l'educació per competències, la rúbrica permet concretar una sèrie de paràmetres preestablerts, perquè l'alumne conegui els objectius d'aprenentatge amb antelació i posteriorment, rebre una retroalimentació efectiva del seu grau de capacitació.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/037
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Torres Carceller, Andres
Participants: 
Ana Mauri Lujan
Eva Figueras Ferrer
Julia Castell Villanueva
Maria Del Mar Redondo Arolas
Carolina Martin Piñol
Anna Nualart Torroja
Maria Del Pilar Rosado Rodrigo
Ensenyament/s: 
Grau de Belles Arts
Grau en Disseny
Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
Grau de Mestre d’Educació Infantil
Grau de Mestre d’Educació Primària
Grau itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària
Assignatures implicades: 
363348 Laboratori d'Aplicacions Gràfiques
361136 Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica
363417 Fotografia
363348 Laboratori d'Aplicacions Gràfiques
363396 Tractaments Aplicats als Béns Culturals V
361131 Alfabetització Digital