Informació

Professora Lectora

Assignatures:

  • Teories i Institucions Contemporànies de l’Educació a Educació Social.
  • Processos educatius i pràctica docent a l’Educació Primària a Magisteri d’Educació Primària.
  • Sistema educatiu i contextos educatius a l’etapa d’Educació Infantil a Magisteri d’Educació Infantil.
  • Pràcticum I de Magisteri.

Línies de recerca:

  • Aprenentatge servei i educació per a la ciutadania.
  • Dona, immigració i prostitució.
  • Cultura moral dels centres educatius.
  • Escola: comunitat democràtica i interacció.
  • L’assemblea de classe, la participació i l’educació moral.

Publicacions en llibres

Payá, M. y Rubio, L. Carol Gilligan en Buxarrais, M.R. y Vilafranca (coords.) (2018). Una mirada femenina de la educación moral, Desclée de Brower ISBN 978-84-3302-975-1
Rubio, L. y Escofet, A. (coords.) (2017). Aprendizaje-servicio (ApS): claves para su desarrollo en la universidad. Barcelona, Octaedro / ICE-UB. ISBN 978-84-9921-986-8
Ayuste, A.; Escofet, A.; Gros, B.; Masgrau, M.; Obiols, N.; Payá, M.; Piqué, B.; Rubio, L. (2017). Co-diseño y co-validación de instrumentos para extraer aprendizajes de experiencias de ApS en Herrero, M. A. y Ochoa, E. (comp.). Actas de la IV Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje-Servicio. Buenos Aires, CLAYSS, pp. 138-144. ISBN 978-987-4487-03-2
Rifá, J.; Monzó, M.; Campo, L.; Rubio, L.; Lucchetti, L.; Bär, B. (2017). Aprendizaje servicio en entidades de Justicia Global en la Ciudad de Barcelona en Herrero, M. A. y Ochoa, E. (comp.). Actas de la IV Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje-Servicio. Buenos Aires, CLAYSS, pp. 145-151. ISBN 978-987-4487-03-2
Ayuste, A.; Gros, B.; Payá, M. y Rubio, L. (2017). Valoración de proyectos ApS desde sus protagonistas: Un medio para la formación inicial de maestros en Carrillo, F. J.; Arco, J. L.; Fernández Martín, F.D. (eds.). Investigando la mejora de la enseñanza universitaria a través del aprendizaje servicio. Granada, Editorial Universidad de Granada (UGR), pp.-35-45. ISBN 978-84-338-6080-4
Avilés, F.; Escofet, A. y Rubio, L. (2017). Los diarios reflexivos como herramienta de evaluación en el aprendizaje servicio en Carrillo, F. J.; Arco, J. L.; Fernández Martín, F. D. (eds.). Investigando la mejora de la enseñanza universitaria a través del aprendizaje servicio. Granada, Editorial Universidad de Granada (UGR), pp.-323-328. ISBN 978-84-338-6080-4
Ayuste, A.; Gijón, M.; Payá, M.; Rubio, L. (2016). Una lectura pedagògica de la intervenció professional amb dones en contextos de prostitució: Una relació basada en el reconeixement. Temps d’Educació, 50,  189-204.  ISSN: 0214-7351
Rubio, L. (2016). L’aprenentatge servei i la missió cívica de la universitat (Notes de lectura). Temps d’Educació, 50,  301-303. ISSN: 0214-7351
Avilés, F.; Escofet, L.; Rubio, L. (2016). La práctica reflexiva como herramienta formativa en el aprendizaje servicio. Revista del CIDUI(3). ISSN: 2385-6203
Morin, V.; Sancho, R.; Vázquez, M.; Sarriá, J.A.; Estrada, J.M.; Galimany, J.; Guiz, E.; Rubio, L.; Maestre, E. (2016). Aprendiendo a educar para la salud a través del aprendizaje servicio. Revista del CIDUI(3). ISSN: 2385-6203
Payá, M.; Ayuste, A.; Rubio, L.; Gijón, M.; (2015). Intervención con mujeres en contextos de prostitución: lectura pedagógica desde diferentes voces. Teoría de la Educación, 27 (2-2015),  137-159. ISSN: 1130-3743
Rubio, L.; Puig, J.M.; Palos, J.; Martín, X. (2015).  Analizar, repensar y mejorar los proyectos: una rúbrica para la autoevaluación de experiencias de aprendizaje servicio. Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, 19(1),  111-126. ISSN: 1138-414X
Ayuste, A.; Gijón, M.; Payá, M.; Rubio, L. (2015).  Social work and prostitution: an approach to educational practices. European Journal of Social Work.  ISSN: 1369-1457
Ayuste, A; Escofet, A.; Gros, B.; Obiols, N.; Payà, M.; Piqué, B.; Rubio, L.; Masgrau, M.; Comas, A. i Sansalvador, M. T. (2016) Instruments per a la construcció de coneixement pedagògic a partir de la transferència d’experiències d’Aprenentatge Servei. Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado.
Payá, M.; Escofet, A. i Rubio, L. (2016) Co-diseño y validación de instrumentos para construir conocimiento pedagógico a partir del análisis de experiencias de participación en proyectos de aprendizaje Servicio a Santos Rego, M.A.; Sotelino, A. I Lorenzo, M. Aprendizaje Servicio e innovación en la universidad. Actas del VII Congreso Nacional y el II Internacional sobre aprendizaje servicio universitario. Universidad de Santiago de Compostela, 635-644.
Puig, J. M.; Palos, J.; Martín, X.; Rubio, L.; Escofet, A. i Freixa, M. (2016). Aprendizaje servicio e innovación en la universidad a Santos Rego, M.A. (Ed.) Sociedad del conocimiento. Aprendizaje e Innovación en la Universidad. Madrid, Biblioteca Nueva.
Rubio, L. i Lucchetti, L. (2016) Aprenentatge servei, Pau, Drets Humans i Solidaritat. Noves propostes d’Educació per a la Justícia Global. Publicacions digitals de la Fundació Jaume Bofill.
Sebastiani, E. M. i Rubio, L. (2016) Aprendizaje Servicio (SL Service Learning) a Blázquez, D. (Edit.) (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias. Barcelona: INDE.

Publicacions en revistes

 ico_arti Gros, B.; Payá, M.; Piqué, B. y Rubio, L. (2018). Co-creación y validación de instrumentos para la integración del conocimiento experiencial en la formación de maestros. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado, 22, 1, pp. 441-460. ISSN 1138-414X (edición papel) y ISSN 1989-639X (edición electrónica)
 ico_arti Morín, V.; Sancho, R.; Galimany, J.; Guix-Comellas, E.M.; Estrada-Masllorens, J. M.; Vázquez, M.; Rubio, L. y Escofet, A. (2017). Service learning and health education: Innovation in nursing education. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 237, pp. 956-961 (revista electrónica). ISSN 1877-0428.
 ico_arti Puig, J. M.; Martín, X. y Rubio, L. (2017). ¿Cómo evaluar proyectos de aprendizaje servicio? Voces de la Educación, 4, pp. 122-132 (revista electrónica). ISSN 1665-1596
ico_arti Rubio, L..: El aprendizaje en el aprendizaje servicio, a Puig, J. M. (coord.): Educación y compromiso cívico. Barcelona, Graó (Colección Crítica y Fundamentos, 26), 2009, p. 91-105.
ico_arti Rubio, L.: Els mapes conceptuals per a la representació de la cultura moral dels centres educatius, a Temps d’Educació, 32, 1r semestre de 2007, p. 249-263.
ico_arti Rubio, L.: Cultura moral y perfil de valores del centro educativo, a Teoría de la Educación, Revista Interuniversitaria, 2007, 19, p. 99-115
ico_arti Martín, X. I Rubio, L. (coord.): Experiències d’Aprenentatge Servei. Barcelona, Octaedro i Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, 2006 (p. 1-190)
ico_arti Martín, X.; Puig J.M.; Padrós M.; Rubio L.; Trilla J. (2008) Tutoría, Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.