Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
NORMATIVA DE LES TIC A LA UB
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions del servei
Normatives d'ús
Procediments de seguretat

Legislació TIC

 

 

 

Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Gestió de Serveis

Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 16 87
gserveis.tic@ub.edu

 

 

Política de les TIC a la Universitat de Barcelona

 

1. Introducció

El propòsit d'aquesta política és descriure la normativa per l'ús ètic i condicions d’accés als recursos i tecnologies dels sistemes d'informació i comunicació de la Universitat de Barcelona.

L’Àrea de Tecnologies  (ATIC) és la unitat responsable de vetllar per la bona gestió i funcionament dels recursos TIC de la UB. En aquest sentit, s’encarrega de l'elaboració de les directrius tècniques i funcionals necessàries.

Els centres i unitats administratives tenen la llibertat per al desenvolupament de polítiques i procediments complementaris a la utilització dels recursos de TIC, sempre que siguin coherents amb aquesta política i qualsevol altra política d'ús de la tecnologia aplicable a la Universitat.

2. Abast

La política de les TIC a la UB s'aplica al PDI, PAS i estudiants, així com qualsevol altra persona o entitat que utilitzin la informació i els recursos de TIC de la UB. D’ací en endavant aquestes persones s’anomenaran usuaris, tingui o no assignats comptes d’accés als recursos de TIC de la UB.

Aquesta política s'aplica a tots els recursos de TIC de propietat o arrendats per la UB i a qualsevol equip de propietat privada connectat a la xarxa de la UB, i inclou, però no es limita al maquinari, programari, sistemes operatius, mitjans d'emmagatzematge, la xarxa de la UB, i Internet.

Assegurar i protegir els recursos d'un mal ús és responsabilitat dels que gestionen els sistemes, així com d’aquells que els utilitzen. És responsabilitat de l'usuari conèixer les polítiques i dur a terme les seves activitats dins aquest marc. L'incompliment d'aquesta política pot derivar en la pèrdua de privilegis en l’ús de recursos de TIC i/o en accions disciplinàries.

3. Normativa de les TIC

Tots els usuaris estan obligats a utilitzar els recursos de TIC de la UB de conformitat amb la legislació vigent, reglaments de la Universitat, compromisos amb tercers que hagi subscrit la Universitat, i de manera responsable, ètica i professional.

3.1 Privacitat i confidencialitat

Totes les dades s’han de gestionar prestant especial atenció a la privacitat i la confidencialitat.

Els usuaris no poden compartir o transferir a tercers els seus comptes de la universitat, incloent-hi els identificadors, contrasenyes o altres claus que els permetin accedir als recursos TIC de la universitat.

Tots els usuaris són responsables d'assegurar que el maneig de la informació sobre individus és consistent amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i LOPD (http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/proteccio_dades/pd_docsseguretat.html).

Els usuaris han de tenir la precaució de protegir la informació (i particularment la informació personal) contra la divulgació i l'accés no autoritzat.

L'obstrucció, interrupció o accés no autoritzats al correu electrònic i altres comunicacions electròniques està prohibida.

3.2 Preservació i Seguretat

La UB té l'obligació de proporcionar informació als destinataris autoritzats i preservar els registres d’accés.

Els usuaris són responsables de l'exactitud, la disponibilitat i l'accessibilitat de la informació emmagatzemada electrònicament en els ordinadors i en els recursos d'emmagatzemat locals o compartits on es guarda, processa i transmet aquesta informació.

Els usuaris han de prendre mesures raonables per protegir els recursos de TIC de modificacions, divulgació i destrucció no autoritzades. Les dades i el programari han de ser protegits, independentment de la ubicació o el mitjà d’emmagatzematge. El nivell de protecció haurà de ser d'acord amb el risc d'exposició i amb la importància de la informació i dels recursos de TIC.

3.3 Responsabilitat

L'ús dels recursos de TIC de la UB està restringit a fins relacionats amb la recerca, docència i gestió propis de la UB sobre els quals s’està autoritzat.

Els ordinadors de la UB i altres recursos de TIC han de ser utilitzats d'una manera coherent amb l'estatus de la UB com una organització sense ànim de lucre, i així, per exemple, no poden ser utilitzats per al benefici dels negocis particulars o altres organitzacions a no ser que estigui permès per la reglamentació de la UB o una autorització especial. L'accés o l'ús no autoritzat dels recursos informàtics de la UB contravé aquesta política.

Els usuaris no han de prendre accions no autoritzades per interferir, interrompre, manipular o alterar la integritat dels recursos TIC de la UB. Les accions no autoritzades per restringir o denegar l'accés als usuaris amb permisos als recursos de TIC de la Universitat són inacceptables.

Els usuaris no han d'utilitzar els equipaments de la UB per obstaculitzar o alterar la integritat dels recursos de TIC, independentment de la seva ubicació.

La destrucció, alteració o divulgació sense autorització de les dades, programes o qualsevol altre contingut que pertanyi a altres, al que s'hagi accedit a través dels recursos de TIC de la UB, també està prohibida.

La UB pot bloquejar l'accés als seus recursos de TIC a un individu o grup per tal de protegir els seus recursos de TIC i la informació continguda en ells.

3.4 Propietat intel·lectual i industrial

Els usuaris que utilitzin recursos de TIC adquirits o llogats a tercers - com ara maquinari, programari, bases de dades, documentació, audiovisual o multimèdia - estan obligats a respectar les restriccions imposades per la llei, patents, contracte de llicència, contracte d’adquisició o qualsevol altre acord establert amb els tercers.

Qualsevol persona que organitzi una distribució autoritzada de productes TIC o serveis, ha d’informar a les persones que tenen accés als productes i serveis de totes les restriccions d'ús associades.

La majoria del programari de tercers està protegit per la llei de Propietat Intel·lectual i pot estar subjecte a restriccions d'ús, còpia i distribució. S’ha de reconèixer, respectar i defensar el dret dels autors en les seves creacions intel·lectuals i industrials, d’acord amb la normativa vigent.

Està expressament prohibida la reproducció, distribució, deformació, modificació, alteració o qualsevol altre tractament d'una obra protegida que contravingui la normativa vigent.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:08.06.2018