Polítiques i normativa

El propòsit les polítiques és descriure la normativa per l'ús ètic i condicions d’accés als recursos i tecnologies dels sistemes d'informació i comunicació de la Universitat de Barcelona.

L’Àrea de Tecnologies (ATIC) és la unitat responsable de vetllar per la bona gestió i funcionament dels recursos TIC de la UB. En aquest sentit, s’encarrega de l'elaboració de les directrius tècniques i funcionals necessàries.

Els centres i unitats administratives tenen la llibertat per al desenvolupament de polítiques i procediments complementaris a la utilització dels recursos de TIC, sempre que siguin coherents amb aquesta política i qualsevol altra política d'ús de la tecnologia aplicable a la Universitat.

Les polítiques i normatives les dividim en:

► Polítiques i normatives d'usuari

► Polítiques i normatives tècniques