Organització

L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (ATIC) s'estructura en diferents departaments agrupats en quatre branques principals:

 • Àrea d’Administració

  És l'encarregada de donar el suport administratiu i de gestió a l’àrea. Dona assessorament i facilita els tràmits que comporten la prestació dels serveis als usuaris.

 • Àrea de Desenvolupament

  Aquesta àrea s'encarrega de desenvolupar i mantenir les aplicacions corporatives per resoldre les necessitats docents, d’investigació, i de gestió de la UB i executar els projectes TI del seu àmbit.
   
  És la responsable d’establir la metodologia i l’entorn tecnològic de desenvolupament de les aplicacions corporatives.
 • Àrea d’Infraestructures

  És l'encarregada del disseny, seguiment i administració de les infraestructures TI corporatives de la Universitat: serveis de xarxa, servidors, sistemes, bases de dades i CPD.

  Les infraestructures proporcionen els serveis bàsics per a poder donar la resta de serveis. Tanmateix, té la responsabilitat de monitorar i mantenir els serveis TI per a garantir la seguretat, la qualitat i el funcionament dels serveis.

 • Àrea de Serveis

  És l'àrea encarregada de gestionar els serveis que l’Àrea TIC ofereix a la comunitat UB: serveis relacionats amb el correu electrònic corporatiu, l’equip de treball, la col·laboració i emmagatzematge,  el programari i el compliment LOPD.

  En l’àmbit microinformàtic, ofereix assessorament i suport (tant de forma centralitzada com des dels centres), vetlla per la seguretat de l’entorn de treball, gestiona la compra centralitzada d’equips de treball i programari, així com de la seva la distribució i instal·lació

  És l’àrea responsable del funcionament de les aules de docència i d’informàtica dels centres i les biblioteques.

  S’encarrega també de la relació amb els usuaris amb atenció personal, telefònica i telemàtica, i de la comunicació de l’Àrea TIC amb els usuaris.