Perífrasis d’obligació 

L’estructura bàsica que cal utilitzar per expressar una obligació és la perífrasi verbal haver de + infinitiu. Cal evitar l’ús de tenir de + infinitiu i de tenir que + infinitiu.

Exemple correcte La matrícula s’ha de fer a partir del dia 24 d’octubre.

Exemple correcte Hem de fer una memòria per presentar el nostre estudi i els resultats que n’hem obtingut.


No cal dir que també és incorrecta la forma hi ha que + infinitiu:

Exemple correcte S’ha de garantir la imparcialitat en l’avaluació de les proves.

Exemple incorrecte Hi ha que garantir la imparcialitat en l’avaluació de les proves.


El verb caldre té un ús preferent per expressar una obligatorietat amb sentit no estricte, de recomanació, però tot i així s’han de tenir en compte altres locucions del tipus fer falta, ser necessari i fins i tot haver de, segons el context.

Exemple correcte Cal atendre totes les peticions que ens arribin.

Exemple correcte És necessari atendre totes les peticions que ens arribin.


Exemple correcte Calen nous professors per al curs vinent.

Exemple correcte Fan falta nous professors per al curs vinent.


Exemple correcte Cal que el Consell prengui una decisió sobre l’afer.

Exemple correcte El Consell ha de prendre una decisió sobre l’afer.


Cal evitar l’ús del futur amb sentit d’obligació, i expressar aquest sentit amb el verb en present.

Exemple incorrecte Els noms dels càrrecs oficials s’escriuran amb minúscula.

Exemple correcte Els noms dels càrrecs oficials s’escriuen amb minúscula.
Més informació
Ruaix, Josep. Diccionari auxiliar. Moià: J. Ruaix editor, 1996, pàg. 409.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, pàg. 798, § 2.2.1.
Darrera actualització: 14-10-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Perífrasis d’obligació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1024> [consulta: 22 març 2023].