Pla docent 

Com a ajuda per redactar els plans docents a l’aplicació GR@D de la Universitat de Barcelona, podeu consultar el document Plans docents al GR@D. Guia ràpida per a la millora de la qualitat lingüística.

Els continguts d’aquesta guia s’estructuren en fitxes, agrupades en grans blocs:

 • Aspectes generals

  • Fitxa 1. Verificador ortogràfic

  • Fitxa 2. Copiar i enganxar

  • Fitxa 3. Visualització del document final (HTML)


 • Gestió de les llengües d’un pla docent

  • Fitxa 4. Creació d’un pla docent

  • Fitxa 5. Canvi de l’idioma per defecte d’un pla docent

  • Fitxa 6. Modificació d’un pla docent que té traduccions a altres llengües

  • Fitxa 7. Publicació i visualització de les traduccions


 • Format i redacció

  • Fitxa 8. Competències > Diferències en els graus i els màsters

  • Fitxa 9. Competències > Enumeració

  • Fitxa 10. Competències > Substantius o infinitius?

  • Fitxa 11. Objectius > Tipus

  • Fitxa 12. Objectius > Enumeració

  • Fitxa 13. Objectius > Infinitius o substantius?

  • Fitxa 14. Objectius > Punt de vista de l’alumnat

  • Fitxa 15. Temari > Profunditat de publicació

  • Fitxa 16. Temari > Col·locació del text en el camp adequat

  • Fitxa 17. Temari > Numeració del temari: com es poden evitar repeticions

  • Fitxa 18. Temari > Majúscules i minúscules en els títols del temari

  • Fitxa 19. Temari > Sigles: formació i aclariments

  • Fitxa 20. Metodologia > Preferència pel present

  • Fitxa 21. Metodologia > Coherència en la tria d’infinitius o de substantius

  • Fitxa 22. Metodologia > Repeticions que cal evitar

  • Fitxa 23. Avaluació > Avaluació continuada i avaluació única

  • Fitxa 24. Avaluació > Presentació esquemàtica

  • Fitxa 25. Fonts > On s’escriuen els comentaris

  • Fitxa 26. Fonts > Majúscules i minúscules en la bibliografia

  • Fitxa 27. Fonts > Abreviatures: formació i aclariments

  • Fitxa 28. Fonts > Abreviatures més usuals en la bibliografia


 • Estil i convencions

  • Fitxa 29. Majúscules i minúscules: casos més habituals

  • Fitxa 30. Decimals i percentatges

  • Fitxa 31. Ús de la cursiva per als manlleus

  • Fitxa 32. Superíndexs i subíndexs

  • Fitxa 33. Ús no sexista del llenguatge


 • Gramàtica

  • Fitxa 34. Pronoms relatius

  • Fitxa 35. Ordre de noms i adjectius

  • Fitxa 36. Ús inadequat del futur per indicar obligació

  • Fitxa 37. La forma passiva

  • Fitxa 38. Usos abusius dels possessius


 • Lèxic i terminologia

  • Fitxa 39. Així mateix o tanmateix?

  • Fitxa 40. A nivell (de)

  • Fitxa 41. Contemplar

  • Fitxa 42. Evidència

  • Fitxa 43. Existir o haver-hi?

  • Fitxa 44. Matricular i matricular-se

  • Fitxa 45. Ofertar o oferir?

  • Fitxa 46. Propi o mateix?

  • Fitxa 47. Realitzar i realització

  • Fitxa 48. Tal com
Més informació
Xarxa Vives d'Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística. Guia de redacció de plans docents. Maig del 2022. <http://hdl.handle.net/2445/185782>. [Consulta: 6 setembre 2022].

Universitat de Barcelona. Pla docent. <https://www.ub.edu/portalGrad/web2/manuals/docs/coo_pla/101-creacio_pla_docent.pdf>. [Consulta: 6 setembre 2022].

Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona.Traducció de plans docents i publicació de les versions traduïdes. <http://www.ub.edu/portalGrad/processos/traduccio_i_validacio_pd_pdi.pdf>. [Consulta: 6 setembre 2022].

Universitat de Barcelona. Temari. <https://www.ub.edu/portalGrad/web2/manuals/docs/coo_pla/105-temari.pdf>. [Consulta: 6 setembre 2022].
Darrera actualització: 24-9-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Pla docent» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1703> [consulta: 30 setembre 2022].