Pla docent

El pla docent és un element clau no solament per al disseny i l’organització de les assignatures, sinó també per a l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. De fet, és una eina bàsica per assolir un dels objectius clau del sistema europeu d’educació superior: la comparabilitat dels sistemes metodològics i d’avaluació entre diferents universitats i estudis.

De conformitat amb la normativa, el pla docent d’una assignatura és un document públic en què es concreta l’oferta docent prevista i planificada, d’acord amb la memòria de l’ensenyament corresponent, les normatives generals pròpies de la universitat, les normatives específiques del centre en què s’imparteixen els estudis, i els recursos humans, econòmics i materials disponibles.

És, per tant, el document rector o full de ruta de la docència i, en aquest sentit:

  • Reflexiona sobre el disseny docent, les activitats d’aprenentatge, la metodologia, el sistema d’avaluació, etc.

  • Incentiva la coordinació per aconseguir els objectius de la titulació i afavorir l’aprenentatge.

  • Fa saber a l’alumnat què s’espera que aprengui, en quines condicions i amb quina avaluació.


La diferència fonamental entre el pla docent i el programa de l’assignatura és el grau de concreció. Com més generals són els criteris sobre objectius, metodologia, avaluació, etc., més propis són d’un pla docent; i, en sentit contrari, a mesura que els criteris es van concretant, es va configurant el programa. Com és lògic, un pla docent —precisament pel seu caràcter més general— està menys sotmès a canvis d’un curs a un altre que un programa. Per tant, en el cas que una assignatura tingui més d’un professor, és en el programa on s’ha de recollir el que cadascun vulgui introduir en el marc del pla docent.

Convé fer atenció a les característiques de l’aplicació GR@D de publicació de plans docents, tant pel que fa a aspectes generals d’introducció o actualització d’informació com en relació amb la gestió de les llengües.

Pel que fa al contingut, el pla docent recull dades generals de l’assignatura, entre les quals destaquen, des del punt de vista del format i la redacció, les competències que s’han d’assolir, els objectius de l’aprenentatge, els blocs temàtics de l’assignatura, la metodologia i activitats formatives, l’avaluació acreditativa dels aprenentatges i les fonts d’informació bàsica.

Més enllà de les consideracions específiques per redactar els apartats del pla docent, cal tenir presents les recomanacions generals d’escriptura i algunes qüestions concretes d’estil i convencions, gramàtica, i lèxic i terminologia que responen a dubtes o errors habituals en aquest tipus de text.
Més informació
Gestió de recursos academicodocents (GR@D) [accés en línia restringit]. Universitat de Barcelona. <https://www.ub.edu/portalGrad> [consulta: 10 octubre 2022].

Guia de redacció de plans docents. Xarxa Vives d’Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística, 2022. <http://hdl.handle.net/2445/185782> [consulta: 6 setembre 2022].

Pla docent d’una assignatura. [accés en línia restringit]. Universitat de Barcelona, 2019. <https://www.ub.edu/portalGrad/manuals/PLAE/plansdocents/pla_docent_assignatura.pdf> [consulta: 10 octubre 2022].
Darrera actualització: 24-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Pla docent» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1703> [consulta: 14 abril 2024].
Pujar al principi de la pàgina