Grup d'Innovació Docent Consolidat (GIDC)

GINDO-UB (161)

Investigadores Principals

Dra. Isidora Sáez Rosenkranz
Dra. Elvira Barriga Ubed

El grup DHIGECS pretén promoure metodologies actives d’aprenentatge, estratègies d’avaluació diverses que contribueixin al canvi en la cultura educativa a l’àmbit de l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials.

La nostra llarga experiència en formació docent ens porta a definir unes línies d’acció molt específiques que deriven del marc general en què s’ha consolidat el grup.

De forma concreta, les propostes d’actuacions d’innovació docent previstes pels pròxims dos anys són les següents:

  • Aprofundir en l’estratègia de l’aprenentatge per descobriment, fomentant l’aprenentatge autònom de l’alumnat en formació mitjançant la relació amb l’entorn més proper.
  • Creació d’intervencions docents breus a les diverses etapes dels ensenyaments de formació del professorat (infantil, primària i secundària) mitjançant la coordinació de l’equip docent del grup de manera interdisciplinària que ha detectat necessitats específiques.
  • Implementació del sistema d’avaluació com a mecanisme d’aprenentatge conscient, permanent i autònom a partir d’instruments diversos i de continuïtat, com ara el portafoli, l’escala d’apreciació, l’autoavaluació i la coavaluació.

Projectes

Pots consultar els projectes del grup mitjançant el següent enllaç: