Treballs D.E.A.
2004-2005

Continuïtat i renovació del pensament polític i filosòfic català al llarg de la Transició (1971-1986): el món editorial

Autor: FILELLA PLA, Xavier

Director: Dr. Carles Santacana i Torres, catedràtic

Universitat de Barcelona, 2004-2005

Xavier Filella analitza en el seu treball l’evolució del pensament polític i filosòfic català entre els anys 1971 i 1986 tot assenyalant els canvis ideològics que implicà la Transició en la societat i la política catalana. De la mateixa manera, s’assenyalen les persistències i els canvis ideològics que es produïren a Catalunya durant la dècada dels 70 i 80.

L’objectiu d’aquest treball ha estat resseguir l’evolució del pensament polític i filosòfic català entre 1971 i 1986. En aquests quinze anys la societat catalana es va transformar profundament. Gràcies a la instauració de la democràcia a Espanya, Catalunya gaudia de nou d’un règim democràtic que, a més, venia acompanyat del restabliment de l’autonomia política. Nogensmenys, malgrat la crisi econòmica dels setanta, Catalunya s’acostava als estàndards europeus, un fet que l’entrada d’Espanya a la CEE l’any 1986 no faria més que confirmar. Aquesta transformació va ser especialment intensa en el període que va entre l’aprovació de la Llei de Reforma Política l’any 1976 i l’aprovació de la Constitució l’any 1978 que, en sentit estricte, caldria considerar com el període de la Transició política.

L’estudi de l’evolució del pensament precisa, però, d’una periodització més amplia, donada la lentitud intrínseca dels canvis culturals. És la raó per abastar en aquest treball un ampli període que s’inicia amb la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971 i finalitza amb l’entrada a la CEE. El mètode de treball ha consistit en la revisió de les obres publicades i dels premis atorgats en el curs d’aquests anys –inclosos en un apèndix-, seguits per una selecció de les obres que permeten delimitar els idearis més significatius del període. El treball inclou, a banda de la introducció i les conclusions, dos apartats en què s’aborden les ideologies dels anys setanta i l’aparició dels nous moviments i, seguidament, l’abast de l’assaig català, des de les obres publicades a principis del període, però que ja reflecteixen les noves pautes de la societat postindustrial, fins a les que denoten la influència de la postmodernitat.