Eleccions 2021 al Claustre Universitari, les Juntes de Facultat i els Consells d'Estudi - Eleccions

Eleccions

En cada apartat (Claustre, Junta de Facultat i Consell d’Estudis) hi ha l’enllaç a la seu electoral corresponent a cada procés electoral. A la seu electoral hi trobareu tota la documentació: des de la convocatòria fins a la proclamació dels representants electes.

Eleccions d'estudiants a Junta de Facultat

Llista de les facultats, a la Junta de les quals cal renovar els membres del col·lectiu d'Estudiants, enllaçades amb la respectiva fitxa de la Seu electoral.

Eleccions de professorat doctor amb vinculació permanent a Junta de Facultat

Llista de les facultats, a la Junta de les quals cal renovar els membres del col·lectiu de PDI Permanent, enllaçades amb la respectiva fitxa de la Seu electoral.

Eleccions d'altre personal docent i investigador a Junta de Facultat

Llista de les facultats, a la Junta de les quals cal renovar els membres membres del col·lectiu d'Altre PDI, enllaçades amb la respectiva fitxa de la Seu electoral.

Eleccions de personal d'administració i serveis a Junta de Facultat

Llista de les facultats, a la Junta de les quals cal renovar els membres del col·lectiu del PAS, enllaçades amb la respectiva fitxa de la Seu electoral.

Processos electorals de Junta de Facultat que no van a votació

Aquests processos electorals no van a votació per no haver-se presentat prous candidatures. Els candidatas es proclamaran electes segons l'article 22.1.c) del Reglament general de les eleccions:

Eleccions d'estudiants a Junta de Facultat que no van a votació

Eleccions de professorat doctor permanent a Junta de Facultat

Eleccions de PAS a Junta de Facultat