Escrutini

El vot per a l’elecció del rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària, segons els percentatges inicials que estableix l’article 72.4 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona:

  • El conjunt del vot del professorat doctor amb vinculació permanent té un valor equivalent al 51 % del total
  • El vot de l’altre personal docent i investigador té un valor equivalent al 9 % del total.
  • El vot de l’alumnat té un valor equivalent al 30 % del total.
  • El vot del personal d’administració i serveis té un valor equivalent al 10 % del total.

D’acord amb aquests percentatges, un cop sumats els vots s’ha de calcular el coeficient de ponderació que cal aplicar al total de vots de cada col·lectiu. Per saber el resultat que obté una candidatura en un sector determinat d’electors s’ha de multiplicar el nombre de vots que ha obtingut d’aquest col·lectiu pel coeficient de ponderació corresponent.

Els resultats es publicaran la mateixa nit de les eleccions (26 de novembre de 2020).

Es proclama guanyadora la candidatura que obté la majoria absoluta d’aquests vots ponderats.

Si no hi ha cap candidatura que aconsegueixi la majoria absoluta, el dia e de desembre de 2020 es farà una segona votació entre les dues candidatures que han obtingut més vots ponderats. En aquesta segona votació, es proclama guanyadora la candidatura que obté la majoria simple.