Escrutini

El vot per a l’elecció del rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària, segons els percentatges inicials que estableix l’article 72.4 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona:

  • El conjunt del vot del professorat doctor amb vinculació permanent té un valor equivalent al 51 % del total
  • El vot de l’altre personal docent i investigador té un valor equivalent al 9 % del total.
  • El vot de l’alumnat té un valor equivalent al 30 % del total.
  • El vot del personal d’administració i serveis té un valor equivalent al 10 % del total.

D’acord amb aquests percentatges, un cop sumats els vots s’ha de calcular el coeficient de ponderació que cal aplicar al total de vots de cada col·lectiu. Per saber el resultat que obté una candidatura en un sector determinat d’electors s’ha de multiplicar el nombre de vots que ha obtingut d’aquest col·lectiu pel coeficient de ponderació corresponent.

L’article 35 del Reglament General d’Eleccions de la UB estableix que l’escrutini ha de ser un acte públic.
Per això, es podrà seguir a través del següent enllaç: www.ub.edu/ubtv/video/eleccions-rectorat-2020-escrutini-2a-volta.

Si voleu, també podeu veure el vídeo de l'escrutini de la primera volta a través del següent enllaç: www.ub.edu/ubtv/video/eleccions-2020-escrutini.

Els resultats es publicaran la mateixa nit de les eleccions (18 de desembre de 2020).

En no haver-hi cap candidatura que aconsegueís la majoria absoluta, els dies 17 i 18 de desembre de 2020 es fa la segona votació entre les dues candidatures que han obtingut més vots ponderats. En aquesta segona votació, es proclama guanyadora la candidatura que obté la majoria simple.