Votació

Data i horari

Jornada electoral (primera volta)

  • dijous 26 de novembre de 2020
  • de 10 h a 20 h, sense interrupció

Jornada electoral (segona volta, si escau)

  • dijous 3 de desembre de 2020
  • de 10 h a 20 h, sense interrupció

 

Llocs de votació

Els electors i les electores han de votar a la facultat que els pertoqui. Inicialment, al cens electoral s’estableix el centre al qual està assignada cada persona, que és aquell al qual està vinculat administrativament. El personal d’administració i serveis que treballa en àrees transversals i òrgans de govern disposa d’urnes específiques ubicades, d’acord amb la distribució dels censos, a les facultats de Belles Arts, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i Matemàtiques i Informàtica.

Podeu consultar la ubicació concreta de les meses electorals en l’apartat de meses.

 

Procediment de votació

  • A la facultat que els pertoqui, els electors i les electores hi trobaran una mesa electoral amb una urna per a cadascun dels quatre col·lectius amb dret de vot.
  • A les meses electorals hi haurà un únic model de sobre i papereta electorals, en què figuren els noms dels candidats en l’ordre establert per sorteig. Els electors han de marcar amb una creu el candidat escollit i introduir la papereta dins el sobre.
  • Per votar cal identificar-se amb el DNI, el passaport o el permís de conduir on aparegui la fotografia del titular, o, en cas d’estrangers, la targeta de residència.
  • Els electores i les electores hauran de respectar les mesures de protecció per a la COVID establertes