Vot anticipat

Calendari

Activitat Calendari
Vot anticipat (1a volta) fins el 25 de novembre a les 15 h
Vot anticipat (2a volta), si escau es farà el dia 2 de desembre entre les 10 h i les 15 h

 

Procediment de vot anticipat

 • Els electors i electores (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiants) podran descarregar el certificat d’inscripció en el cens a través de la Intranet corresponent al seu col·lectiu (veure enllaç al final d’aquesta pàgina), a partir del dia 12 de novembre i fins el 19 de novembre.
 • L’elector o electora haurà d’adreçar-se a una de les següents dependències, per a recollir les paperetes de vot i els 2 sobres electorals corresponents:
  • Secretaria General
  • Secretaries d’Estudiants i Docència de tots els centres
  • Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)
  • Administració de Campus de Torribera
 • L’elector o electora haurà d’introduir en el sobre més gran el certificat i el sobre electoral. Dins del sobre electoral haurà d’introduir la papereta de votació. En el sobre gran s’indicarà el col·lectiu a què pertany i la mesa electoral i es dipositarà en les dependències corresponents (secretaria d’estudiants i docència del seu centre, administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge) o administració de Campus de Torribera). Excepcionalment, també es podrà lliurar a Secretaria General.
 • Els responsables de la seva recepció hauran de comprovar el compliment dels requisits establerts. El mateix dia de la votació, ordenaran el lliurament dels vots anticipats a la mesa electoral corresponent.
 • La custòdia del vot anticipat correspon, respectivament, a la secretària general, al secretari o secretària acadèmica del centre i a les administradores de les administracions de Campus de Bellvitge i de Torribera.
 • En el cas de realització de segona volta, el procediment serà el mateix que l’indicat en els punts 1 a 5, tenint en compte que vot anticipat s’haurà de formalitzar entre les 10 i les 15 hores del dia 2 de desembre.

Obtenció del certificat d’inscripció al cens electoral

El certificat d’inscripció al cens electoral estarà disponible des de la proclamació de les candidatures fins al 19 de novembre.