Cens

Per poder exercir el dret de vot, cal estar inscrit en el cens, que es publicarà el 13 d'octubre i que es pot consultar a les intranets de la UB (PDI, PAS i alumnat) i als taulers d'anuncis dels centres.

El termini per presentar reclamacions referents a omissions o inexactituds del cens restarà obert fins a les 14.00h del 22 d'octubre.

Calendari del cens

  Dates Fases
1 Del 13 d'octubre
al 22 d'octubre
Exposició del cens
2 Del 13 d'octubre
al 22 d'octubre
Termini de presentació de reclamacions contra el cens provisional
3 Fins al 26 d'octubre Resolució administrativa de les reclamacions contra el cens provisional
4 Fins al 29 d'octubre Termini d’interposició de recursos contra el cens provisional davant la Junta Electoral Permanent (presencialment a través de les oficines de registre de la UB o a través de la Instància Genèrica
5 Fins al 12 de novembre Resolucions dels recursos contra el cens provisional per la Junta Electoral Permanent
6 27 d'octubre Exposició del cens definitiu

Informació

Criteris de distribució del cens aprovats per la Junta Electoral Permanent

 

Consulta del cens provisional

 • Personal docent i investigador: Intranet
 • Alumnat: MónUB (en l'apartat de serveis personals)
 • Personal d'administració i serveis: Intranet

El cens provisional també es pot consultar als taulers d'anuncis dels centres.

 

Procediment per interposar una reclamació administrativa contra el cens provisional

 • Del 13 al 22 d'octubre, a la intranet (en el cas del PDI i del PAS) i al portal MónUB (en el cas de l'alumnat), hi ha operatiu un formulari en línia per adreçar als serveis administratius corresponents les reclamacions referents a omissions o inexactituds en el cens provisional.
 • La resolució administrativa es comunica a l'adreça electrònica que s'hagi fet constar en el formulari. Si la resolució es desestima, aquesta es comunicarà mitjançant notificació electrònica eNotum.
 • En cas que no aparegueu en el cens provisional, podeu interposar la corresponent reclamació administrativa a través del portal. Si no ho podeu fer per aquesta via, interposeu-la a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la Instància Genèrica (vegeu l'apartat Més informació per veure com es fa) o bé presencialment mitjançant el formulari que us podeu descarregar a continuació, en funció del col·lectiu, i que heu de lliurar a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona:

 

Procediment per interposar un recurs contra el cens provisional davant la Junta Electoral Permanent

 

Procediment per al canvi de col·lectiu

 • Segons s’estableix en l’article 5.1 del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona, llevat de manifestació en sentit contrari, en el supòsit de pertànyer a més d’un col·lectiu de la comunitat universitària, la condició de membre del personal acadèmic té preferència respecte de les restants i la condició de membre del PAS, respecte de la d’estudiants. Els investigadors predoctorals en formació formen part, inicialment, del cens d’estudiants.
 • Aquests canvis es podran sol·licitar a la Secretaria General a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la Instància Genèrica (vegeu l'apartat Més informació per veure com es fa) o bé presencialment mitjançant el formulari que us podeu descarregar a continuació a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona.

 

Procediment per al canvi de col·legi electoral (Estudiants)

 • Segons s’estableix en l’article 5.2 del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona, llevat de manifestació en sentit contrari, els criteris d’assignació d’estudiants matriculats a més d’un ensenyament són els següents:
  • L’alumnat que estigui cursant un grau doble consta en el cens del centre coordinador de la titulació.
  • L’alumnat matriculat en dos o més ensenyaments oficials del mateix nivell acadèmic consta en el cens de l’ensenyament matriculat en primer lloc.
  • L’alumnat matriculat en estudis de grau, màster universitari i doctorat consta en el ces de la titulació que tingui un nivell acadèmic superior.
 • Aquests canvis es podran sol·licitar a la Secretaria General a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la Instància Genèrica (vegeu l'apartat Més informació per veure com es fa) o bé presencialment mitjançant el formulari que us podeu descarregar a continuació a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona.

Més informació:

 • Vídeo: "Com presentar electrònicament una instància genèrica?":