Normatives

NORMATIVA REGULADORA DE LA CONDICIÓ D’USUARI, DEL RÈGIM D’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL SERVEI D’ESPORTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I DE LA CREACIÓ DEL CONSELL D’ESPORTS.

 

Títol I. Objecte

Art. 1 La present normativa té per objecte la regulació de la condició d’usuari i el règim d’utilització del conjunt de serveis i d’instal·lacions del Servei d’Esports de la Universitat de Barcelona per part dels seus usuaris.

 

Títol Il. De les instal·lacions

Art. 2 Són instal·lacions del Servei d’Esports tots els edificis, terrenys, recintes i dependències de titularitat de la Universitat de Barcelona destinades a la pràctica esportiva.

Art. 3 A més de les anteriors, tindran la consideració d’instal·lacions del Servei d’Esports, a efectes d’aquesta normativa, totes les instal·lacions externes amb les que la Universitat de Barcelona hagi establert conveni d’utilització. El conveni haurà d’establir la normativa aplicable pel que fa al règim sancionador.

 

Títol III. Dels Usuaris

 

Subtítol I. De l’adquisició de la condició d’usuari

Art.4 Es pot gaudir de la condició d’usuari dels diferents serveis i instal·lacions del Servei d’Esports, en les condicions que es determinin, en obtenir el carnet d’abonat en les seves diferents opcions, en obtenir una entrada o en obtenir un passi, d’acord amb el que disposa la present normativa.

Art. 5 Poden ser usuaris en obtenir el carnet d’abonat:

 • Els membres de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona.
 • Els seus cònjuges o parelles de fet i fills menors de 18 anys.
 • Els qui, no estant vinculats actualment a la Universitat de Barcelona, estiguin en possessió del carnet per haver-lo renovat de forma ininterrompuda des que va cessar la situació que els donava dret a obtenir-lo. Així mateix, els qui estiguin en possessió del carnet d’Antic Alumne de la Universitat de Barcelona.
 • Els membres de la comunitat universitària d’altres universitats i els seus cònjuges o parelles de fet i fills menors de 18 anys
 • Els qui en tinguin dret, en virtut dels acords que signi la Universitat de Barcelona amb altres universitats, institucions o entitats, públiques o privades.

Art. 6 Així mateix, també poden ser usuaris, mitjançant el pagament d’entrada, les persones contemplades en els supòsits de l’article anterior.

Art.7 També poden ser usuaris, mitjançant l’obtenció de passi:

 • Les persones o grups que, amb caràcter excepcional i de forma motivada, n’estiguin autoritzats pel Consell d’Esports, a proposta del vicerectorat corresponent o del Director del Servei, amb les limitacions que es derivin de l’autorització.
 • Els esportistes que pels seus mèrits esportius, la Direcció del Servei consideri oportú d’incloure’ls en els plans regulars d’entrenament d’alguna Secció del Club Esportiu Universitari, d’acord amb els criteris aprovats pel Consell d’Esports.
 • Les persones o grups que hagin de participar en competicions que resultin d’interès que se celebrin a les instal·lacions del Servei. En cada cas, la Direcció del Servei haurà de concretar les condicions d’utilització de les instal·lacions, d’acord la competició de què es tracti.
 • L’alumnat matriculat que hagi de gaudir de docència que resulti d’interès que se celebri a les instal·lacions del Servei. En cada cas, la Direcció del Servei haurà de concretar les condicions d’utilització de les instal·lacions, d’acord amb la docència de què es tracti

Art. 8 El carnet o el passi es mostraran obligatòriament als controls d’accés a les instal·lacions i sempre que ho requereixi qualsevol empleat o membre del servei de vigilància i control de les instal·lacions, Els usuaris amb entrada per un dia hauran de conservar el resguard de l’entrada fins que abandonin les instal·lacions i l’hauran de mostrar al personal autoritzat que els hi ho requereixi.

 

Subtítol II. Dels drets dels usuaris

Art. 9 Els usuaris amb carnet d’abonat tenen dret a la lliure utilització de totes les instal·lacions del Servei que estan incloses en la seva opció, amb les úniques limitacions que s’estableixen, amb caràcter general, en aquesta normativa i les instruccions que es puguin establir de forma motivada per la Direcció del Servei.

Els usuaris amb entrada per un dia, gaudeixen durant l’horari que es determini, dels mateixos drets que els anteriors, excepte pel que fa a la utilització de pistes de tennis i a l’assistència a les activitats dirigides.

Els usuaris amb passi tindran el dret d’utilització que es determini en cada cas. A efectes de control, les instal·lacions i horaris d’utilització estaran indicats en cada passi. Per al cas d’utilitzacions ocasionals de les instal·lacions per part de persones o grups autoritzats, el passi es podrà substituir per una autorització de la Direcció del Servei de la que en tindran còpia els responsables del control dels accessos i la persona autoritzada o el responsable de grup.

Tots els usuaris tenen dret a rebre un servei de qualitat, a ser puntualment informats de tot allò que afecti a l’ús de les instal·lacions i a efectuar les queixes i suggeriments que estimin oportuns.

 

Títol IV. De les quotes per la utilització de les instal·lacions

Art. 10 L’establiment, modificació i bonificació de les quotes derivades de la utilització dels serveis i instal·lacions del Servei d’Esports haurà d’ésser aprovada pels òrgans corresponents de la Universitat de Barcelona.

Títol V. De les condicions d’utilització

 

Subtítol I. Disposicions generals

Art. 11 El Servei d’Esports farà públic el calendari i el règim específic d’utilització de les instal·lacions. Igualment, s’haurà de fer pública qualsevol variació, ja sigui per causa del manteniment de les instal·lacions, la celebració de competicions autoritzades o d’altres causes de caràcter extraordinari.

Art. 12 En la utilització de les instal·lacions, els usuaris hauran de respectar les disposicions d’aquesta normativa i, així com, les normes federatives ilo de competició universitària de l’esport que cada instal·lació pugui acollir, tant pel que fa a uniformaci6 com a pràctica esportiva.

Art. 13 Tret de la piscina, sala de cardiovascular (fitness), sala de musculacions i zones d’entrenament d’atletisme, les instal·lacions esportives no es podran utilitzar sense reservar-les prèviament.

Art. 14 Per als esports d’equip, la reserva s’haurà de fer al menys amb dos dies d’antelació mitjançant escrit adreçat a la Direcció del Servei, indicant el nom dels equips que competiran i el nom i número de carnet d’usuari de cada participant.

 

Subtítol II. De la pràctica esportiva

Art. 15 No es podrà realitzar cap pràctica esportiva amb calçat o roba que no sigui l’adequada a l’activitat a practicar.

Art. 16 Piscina i solàrium

En tot cas, per a utilitzar la piscina són obligatoris la dutxa prèvia i l’accés en roba de bany i sense calçat o amb calçat exclusiu per al recinte de piscina. A la piscina coberta serà necessari dur gorra de bany.

No és podrà romandre fora del recinte de la piscina i el solàrium en roba de bany

Art. 17 Tennis

Els usuaris amb carnet d’abonat i/o passi, demanaran la pista personant-se amb el carnet al lloc habilitat a l’efecte i l’encarregat del servei els indicarà la pista i hora de començament de joc.

La pista i hora de joc es donaran per rigorós ordre de presentació, no podent l’usuari triar-les, ni demanar pista més d’un cop al dia, tret del cas que, en el dia concret, hi hagi una manifesta infrautilització de pistes.

Per a la pràctica de tennis es disposarà d’una hora de pista per dia.

Art. 18 Atletisme

En general, la pràctica atlètica es farà sota la supervisió dels tècnics, monitors i entrenadors que es troben en les instal·lacions. No obstant això, es permet l’entrenament individual dels usuaris no integrats en cap equip universitari, que podran utilitzar per rodar i fer exercicis físics tant l’estadi d’atletisme com el camp de rugbi, sempre que aquesta pràctica no interfereixi les activitats programades i amb les limitacions d’accés que es derivin de les necessitats de conservació d’ambdós camps.

Pel que fa a l’estadi d’atletisme, es respectaran en tot cas les normes següents:

 • La utilització dels carrers de la pista en entrenaments serà la següent:

1    Sèries de més de 400 m

2 i 3  Sèries de 400 o menys m

4 i 5  Sèries amb tanques

6    Exclusiu rodadors i marxadors.

 • Les tanques es retornaran al seu lloc un cop finalitzat l’entrenament.
 • En les competicions oficials, l’accés a les pistes només estarà permès a jutges, participants i personal de la instal·lació.
 • El material de magatzem s’ha de retornar, en cas d’ús, al finalitzar l’entrenament.
 • S’ha de respectar l’entrenament dels altres atletes (s’evitaran encreuaments dels carrers, xerrades en mig de la pista, etc.).
 • De ser possible, per a l’escalfament previ a les curses s’utilitzarà el camp de rugbi.

Art. 19 Sala de Fitness

Per accedir i utilitzar els aparells cardiovasculars d’aquesta instal·lació cal ser major de 16 anys.

Els menors de 16 anys només podran fer-ne ús presentant prèviament al monitor esportiu encarregat de la sala una certificació mèdica on s’aconselli i/o autoritzi l’ús dels aparells o una autorització escrita del pare/mare o tutor/tutora consentint la pràctica d’aquest activitat i assumint-ne les responsabilitats.

Art. 20 Les condicions d’utilització de les instal·lacions contingudes en aquest subtítol es podran modificar en el cas de competicions autoritzades per la Direcció.

 

Subtítol III. D’altres pràctiques

Art. 21 Activitats dirigides

Les activitats dirigides del Servei, que poden variar cada curs i fins i tot dins d’un mateix curs, estaran subjectes a les següents normes:

 • Estaran exclusivament reservades als usuaris amb el carnet d’abonat degudament actualitzat o a altres casos aprovats per la Direcció del Servei.
 • S’hauran de tenir 16 anys complerts, tret dels cursos adreçats de forma expressa a menors d’aquesta edat.
 • Els usuaris podran inscriure’s en tantes activitats dirigides com desitgin
 • La inscripció la realitzarà el propi alumne durant els primes 15 minuts en el lloc i hora de l’activitat en la que desitgi inscriure’s.
 • Les inscripcions finalitzaran quan les places quedin cobertes.
 • La falta d’assistència no justificada durant un mes serà causa de baixa automàtica en l’activitat.
 • La primera setmana de cada mes, el professor que tingui tancades les inscripcions a la seva classe informarà si han quedat o no vacants, per tal d’admetre nous alumnes.
 • Un cop iniciada la classe, es tolerarà un marge de 15 minuts com a màxim per a la incorporació dels alumnes.
 • La pluja o altres fenòmens meteorològics que impedeixin el normal desenvolupament de les activitats, comportarà la suspensió de les activitats que es desenvolupin a l’aire lliure quan, a criteri del professor, pugui existir perill per a la integritat de l’alumne o del material.
 • L’assistència a classe quedarà reflectida en la llista que el professor durà a tal efecte.
 • L’equipatge per a la classe el portarà l’alumne. En el cas que l’activitat requereixi equipatge específic, el professor ho farà saber a l’alumne abans de la inscripció

Art. 22 Altres pràctiques físiques i esportives.

Les altres pràctiques físiques i esportives, siguin de lleure, manteniment o competició, i es tracti d’activitats de lliure pràctica, Escola Esportiva o de Promoció Esportiva en instal·lacions externes, es realitzaran de forma organitzada, d’acord amb les normes específiques de cada activitat, que en cap cas podrà contravenir el que disposa aquesta normativa

 

Subtítol IV. Dels crèdits de lliure elecció

Art. 23 Obtenció de crèdits de lliure elecció per pràctica esportiva

Les activitats esportives susceptibles de poder ser acreditades per l’obtenció de crèdits de lliure elecció esportius estaran subjectes a la present normativa reguladora, i a les normes específiques aprovades per la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern que l’obtenció de crèdits contempli.

 

Títol VI. Del Règim sancionador

Art.24 L’incompliment de les disposicions contingudes en aquesta normativa, si implica la comissió de fets constitutius de falta, donarà lloc a les sancions corresponents, independentment de les que, segons els casos, puguin derivar-se de les responsabilitats civils o penals.

 

Subtítol I. De les faltes

Art. 25 Són faltes molt greus:

 • Les agressions, insults i ofenses greus, de paraula o de fet, al personal, als becaris del Servei o als usuaris.
 • Causar amb negligència o mala fe danys greus en les instal-lacions o en el seu material, així com en el material dels usuaris.
 • Manipular el carnet d’abonat per tal de fer-ne un ús indegut o realitzar qualsevol pràctica dirigida a defraudar el pagament de la quota d’inscripció.
 • Cedir el carnet d’abonat a un tercer per tal que aquest en faci ús en lloc del titular.
 • Qualsevol conducta que pugui ser constitutiva de delicte o falta.

Art. 26 Són faltes greus:

 • Causar amb negligència o mala fe danys lleus en les instal·lacions o en el seu material, així com en el material dels usuaris.
 • No respectar les disposicions contingudes al Títol V d’aquesta normativa o les indicacions escrites que es trobin en les instal·lacions, en el decurs de la seva utilització.
 • Cola laborar en les actuacions de tercers que intentin utilitzar de forma fraudulenta les instal·lacions.
 • El haver estat sancionat per la comissió de tres faltes lleus en el període d’un any.

Art. 27 Són faltes lleus:

 • No respectar les indicacions del personal del servei i, en particular, no mostrar el carnet quan s’és requerit per fer-ho.
 • Qualsevol comportament que, sense ser constitutiu de falta molt greu o greu, suposi un incompliment d’aquesta normativa.

 

Subtítol I. De les sancions

Art. 28 Per raó de les faltes es poden imposar les següents sancions:

 • Privació temporal de l’accés a les instal·lacions.
 • Expulsió temporal de les instal·lacions.
 • Amonestació.

 

Art. 29 Per la comissió de faltes molt greus es podrà imposar la sanció de privació de l’accés a les instal·lacions per un període de 6 mesos fins a tres cursos sencers.

Art. 30 Per la comissió de faltes greus es podrà imposar la sanció de privació de l’accés a les instal·lacions per un període de 15 dies a 6 mesos.

Art. 31 Per la comissió de faltes lleus es podran imposar les sancions de privació de l’accés de les instal·lacions d’ 1 a 15 dies i la sanció d’amonestació.

Art. 32 En tot cas, la sanció constarà a l’expedient de l’usuari.

Art. 33 En el cas d’usuaris amb entrada per un dia, la comissió de faltes molt greus o greus donarà lloc a l’expulsió de les instal·lacions el dia de la incidència i a la impossibilitat d’accés a les instal·lacions del Servei un període idèntic al temps de retirada previst en cada cas per als usuaris amb carnet.

Art. 34 Es consideren circumstàncies que agreugen la responsabilitat:

 • La reincidència.
 • El perjudici econòmic causat.

Hi ha reincidència quan l’autor d’una falta ha estat sancionat en el període d’un any per un fet de la mateixa o d’anàloga naturalesa al que s’ha de sancionar.

Art. 35 La sanció s’imposarà en el grau que s’estimi adient, tenint en compte la naturalesa dels fets, les conseqüències de la infracció i la concurrència de circumstàncies agreujants.

Art. 36 La responsabilitat disciplinària s’extingeix pel compliment de la sanció o per prescripció de les faltes o de les sancions.

Art. 37 Les faltes molt greus prescriuen als tres anys, les greus a l’any i les lleus al mes.

El termini de prescripció de les faltes comença a comptar el dia en què s’han comès i s’interromp en el moment en què s’inicia el procediment sancionador i toma a comptar si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable a l’infractor durant més de dos mesos.

Art. 38 Les sancions prescriuen als tres anys, si han estat imposades per falta molt greu, a l’any, si ho han estat per falta greu i al mes, si corresponen a faltes lleus.

El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà de la fermesa de la sanció o el dia que s’ha violat el seu compliment, si la sanció havia començant a complir-se.

 

Subtítol IV. Del procediment sancionador

Art. 39 Per a imposar sanció per comissió de faltes molt greus o greus és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient. Mitjançant decisió motivada, la Direcció podrà establir les mesures cautelars oportunes.

El procediment es podrà iniciar d’ofici o per denúncia dels usuaris o del personal o becaris del Servei d’Esports a la Direcció del Servei. La Direcció farà les comprovacions que consideri necessàries per tal d’aclarir els fets i formularà una proposta de resolució, de la qual es donarà trasllat al presumpte infractor per tal que en el termini de 15 dies formuli les al·legacions que estimi pertinents. Formulades les al·legacions o transcorregut el termini previst per fer-les, es donarà trasllat de l’expedient al Consell d’Esports, el qual resoldrà el que correspongui en el termini d’un mes.

Contra la resolució del Consell d’Esports, es podrà interposar recurs ordinari davant el Rector.

Art. 40 Correspon al Director del Servei imposar les sancions per la comissió de faltes lleus, prèvia audiència al presumpte infractor durant el termini de 5 dies.

Contra la resolució del Director del Servei, es podrà interposar recurs davant el Rector.

La Direcció del Servei informarà semestralment al Consell d’Esports de les actuacions practicades.

 

Títol VII. Del Consell d’Esports

 

Subtítol I. De la creació, definició i competències.

Art. 41 Es crea el Consell d’Esports de la Universitat de Barcelona com a òrgan col·legiat, depenent de la Junta de Govern, amb competències de coordinació i assessorament en matèria de l’educació física i esportiva de la Universitat de Barcelona.

Art. 42 Són competències del Consell d’Esports:

 • Aprovar la planificació anual esportiva.
 • Aprovar la proposta del pressupost anual del Servei d’Esports.
 • Estudiar i proposar a la Junta de Govern l’aprovació de convenis amb entitats educatives, esportives i d’interès social.
 • Coordinar l’activitat esportiva de la Universitat de Barcelona amb les altres universitats en el marc del Consell d’Esports Universitaris de Catalunya i del Comité Español del Deporte Universitario. 
 • Resoldre els expedients sancionadors per faltes greus i molt greus.
 • Aprovació dels criteris per a la concessió de passis en els casos previstos a l’article 7 lletra b) d’aquesta normativa.
 • Vetllar per al bon funcionament del Servei d’Esports.
 • Totes aquelles altres que li puguin ser delegades per la Junta de Govern.

 

Subtítol II. Dels membres, del president i del secretari.

Art. 43 El Consell d’Esports està format pel Rector o Vicerector en qui delegui, pel Gerent o persona en qui delegui, pel Director del Servei d’Esports, per un membre del Consell Social, designat pel propi Consell Social i per un membre de cada sector de la comunitat universitària (estudiant, personal d’administració i serveis, i personal acadèmic), que seran designats per la Junta de Govern d’entre els seus membres.

Els membres del Consell Social i els de la Junta de Govern es renovaran cada tres anys, a excepció de l’estudiant que ho farà cada dos. A aquests efectes, el president del Consell d’Esports sol·licitarà a la Junta de Govern i al Consell Social la designació dels nous membres.

Art. 44 Actuarà com a president el Rector o Vicerector en qui delegui i com a secretari el Director del Servei.

Art. 45 Correspon al president:

 • Ostentar la representació del Consell.
 • Acordar la convocatòria de les sessions i la fixació de l’ordre del dia, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de membres formulades amb la suficient antelació.
 • Presidir les sessions i actuar com a moderador dels debats.
 • Visar les actes i certificacions dels acords del Consell.
 • Exercir totes aquelles funcions que siguin inherents a la seva condició de president del Consell.

Art. 46 Correspon al secretari:

 • Assistir a les reunions amb veu i vot.
 • Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
 • Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.
 • Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari.

 

Subtítol III. Organització i Funcionament

Art. 47 El Consell d’Esports es reunirà en sessió ordinària el primer i l’últim trimestre del curs. Podrà reunir-se també amb caràcter extraordinari per decisió del seu president o a petició d’un mínim de tres dels seus membres, petició en què s’expressaran els punts proposats com ordre del dia. En aquest darrer cas, el Consell s’haurà de reunir dintre dels 30 dies següents a la data en què s’hagués requerit al president per convocar-la.

La convocatòria la realitzarà el seu secretari, mitjançant escrit adreçat a cada membre amb una antelació de 15 dies. Contindrà necessàriament l’ordre del dia dels assumptes que s’hagin de tractar, i també la data, hora i el lloc de la reunió.

Art. 48 Per a la vàlida constitució de l’òrgan a efectes de dur a terme les sessions, deliberacions i presa d’acords, es requerirà la presència del president i del secretari i, com a mínim de dos membres.

Art. 49 Els acords es prendran per majoria simple de vots vàlidament emesos, llevat del supòsit d’aprovació d’iniciatives per a reformar la present normativa, en què es requerirà majoria absoluta del nombre legal de membres.

En tot cas, serà diriment el vot del President.

Disposició Final:

Els Estatuts de la Universitat de Barcelona i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, s’aplicaran amb caràcter supletori en relació als aspectes no previstos en aquesta normativa.

Disposició Derogatòria:

Queden derogades quantes disposicions universitàries s’oposin a la present normativa. Així mateix queden derogades la Normativa del Servei d’Esports aprovada per Junta de Govern de data 22 de novembre de 1988 i la Normativa de l’usuari aprovada per Junta de Govern de data 30 de novembre de 1987.