Partició de mots a final de ratlla

En català, les paraules es poden partir a final de ratlla segons l’estructura sil·làbica, sense separar sons d’una mateixa síl·laba. Aquesta partició es fa mitjançant el guionet (-), que s’afegeix al primer dels dos fragments per indicar que el mot continua a la ratlla següent.

A efectes ortogràfics, cal tenir en compte les consideracions següents:

 • Es poden separar els dígrafs o lletres compostes.

  Exemple adequat
  conei-xement
  xer-rada
  profes-sorat

  com-mutable
  in-nocent
  ad-ditiu

  multidis-ciplinari
  ad-sorció
  aprenentat-ge
  mit-jana
  at-làntic
  mot-llura
  algorit-mes
  et-nologia
  despat-xar
  llet-sons
  utilit-zació


 • A final de paraula, no es poden separar els dígrafs ix i tx.

  Exemple adequatco-neix
  des-patx
  Exemple no admissiblecone-ix
  despa-tx


 • No se separen els dígrafs gu, ig, ll, ny, qu ni, en transcripcions de mots estrangers, el grup kh.

  Exemple adequatce-gues
  Puig-mal
  aco-llida
  disse-nyar
  ar-quitecte
  si-khisme
  Exemple no admissibleceg-ues
  Pui-gmal
  acol-lida
  dissen-yar
  arq-uitecte
  sik-hisme


 • Se separen les dues eles del grup l·l i se substitueix el punt volat pel guionet.

  Exemple adequatcol-laboració
  l-lula


 • No se separen la h i la x no palatal de la vocal que precedeixen.

  Exemple adequatalco-hol
  te-xans
  Exemple no admissiblealcoh-ol
  tex-ans


 • Es respecten les formes prefixades en mots derivats.

  Exemple adequatan-aeròbic
  con-urbació
  en-orgullir
  in-eficàcia
  des-envolupar
  ex-ulceració
  sub-alern
  trans-oceànic
  Exemple no admissiblea-naeròbic
  co-nurbació
  e-norgullir
  i-neficàcia
  de-senvolupar
  e-xulceració
  su-balern
  tran-soceànic
  Exemple adequatnos-altres
  vos-altres
  tot-hom
  Exemple no admissibleno-saltres
  vo-saltres
  to-hhom
  Exemple adequatanglo-parlant
  extra-radi
  infra-estructura
  neuro-cirurgia
  Exemple inadequatanglo-parlant
  ex-traradi
  in-fraestructura
  neu-rocirurgia


 • Es respecten els components en mots compostos.

  Exemple adequatcel-obert
  ben-estar
  mal-avingut
  Exemple no admissiblece-lobert
  be-nestar
  ma-lavingut


 • És convenient aprofitar els guionets existents.

  Exemple adequatgira-sol
  escura-xemeneies
  saludar-vos
  Exemple inadequatgi-rasol
  escura-xe-meneies
  salu-dar-vos


 • Cal evitar deixar una vocal sola a principi o a final de ratlla, tret que l’acompanyi un element apostrofat.

  Exemple adequatova-lat
  enun-ciat

  cièn-cia
  aproxima-ció
  Exemple adequatl’o-valat
  d’e-nunciat  Exemple inadequato-valat
  enun-ciat

  ciènci-a
  aproximaci


 • Convé no partir a final de ratlla les sigles que es llegeixen com a mots i s’escriuen amb majúscula. Si la partició és inevitable, han de tenir com a mínim cinc lletres i segueixen els criteris generals de separació sil·làbica.

  Exemple adequatERASMUS
  AENOR
  Exemple inadequatERAS-MUS
  AE-NOR
  Exemple adequatl’IVA
  l’ISO
  Exemple no admissiblel’I-VA
  l’I-SO


 • A diferència de les sigles, les abreviatures no es parteixen mai a final de ratlla.

  Exemple adequatautop. [autopista]
  oceanogr. [oceanografia]
  Exemple no admissibleau-top.
  ocea-nogr.


La separació de síl·labes en llengües diferents del català segueix altres regles i, per tant, s’ha d’aplicar la normativa corresponent a cada cas. Mestres (2009, p. 149-161) recull les indicacions per a la partició de mots en alemany, anglès, aranès, basc, espanyol, francès, gallec, grec clàssic, italià, llatí i portuguès.

InformacióEn cas de dubte, el Gran diccionari de la llengua catalana inclou la partició sil·làbica de les paraules que tenen alguna dificultat.
Més informació
Institut d’Estudis Catalans. Ortografia catalana [en línia]. <http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf> [Consulta: 7 juliol 2017], p. 100-101.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, p. 135-145.
Darrera actualització: 22-10-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Partició i separació de mots: partició de mots a final de ratlla» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2504> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina