Mòduls

Diploma d’Especialització: HISENDA AUTONOMICA I LOCAL: FINANÇAMENT, PRESSUPOST I COMPTABILITAT (30 crèdits)

Mòdul 1. Federalisme Fiscal (4 crèdits)

 1. El paper del sector públic i de la despesa pública
 2. Les funcions del sector públic subcentral
 3. Tamany dels governs i mobilitat
 4. Principis de la imposició subcentral
 5. Assignació d’impostos als diferents nivells de goven
 6. Competència, harmonització i coordinació fiscal
 7. Subvencions intergovernamentals
 8. Fons d’anivellament
 9. Endeutament de les hisendes subcentrals
 10. Federalisme fiscal comparat (I): Hisenda regional
 11. Federalisme fiscal comparat (II): Hisenda regional
 12. Examen

Mòdul 2. Finançament autonòmic (5 crèdits)

 1. Els sistemes de finançament de règim comú i règim foral
 2. La cistella tributària
 3. El model bàsic de finançament (I)
 4. El model bàsic de finançament (II)
 5. Valoració del model de finançament autonòmic i perspectives propers anys.
 6. Finançament i despesa en sanitat
 7. Finançament de les infraestructures
 8. La política impositiva de la Generalitat
 9. Endeutament
 10. Anàlisi del mecanisme d’anivellament dels recursos de les CCAA (S-1)
 11. Anàlisi del cànon d’aigües i altres impostos propis (S-2)
 12. Examen

Mòdul 3. Finançament Local (5 crèdits)

 1. Marc i estructura dels ingressos locals
 2. La imposició sobre béns immobles
 3. El cadastre i la gestió cadastral
 4. L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
 5. L’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
 6. Gestió tributària.
 7. Recaptació i inspecció
 8. Revisió d’actes
 9. Participacions i subvencions als municipis.
 10. Endeutament
 11. Hisenda supramunicipal (I).
 12. Examen (II) + DEBAT
 13. Finançament de la inversió municipal (S-3).
 14. Taxes i preus públics dels serveis locals (S-4)
 15. Demanda i oferta de serveis socials i culturals (S-5).

Mòdul 4. Gestió pressupostària (7 crèdits)

 1. Marc general dels pressupostos públics
 2. Política i estratègia pressupostària
 3. Economia i estabilitat pressupostària
 4. La planificació econòmic financera i pressupostària
 5. El Pressupost de la Generalitat de Catalunya
 6. El pressupost de les entitats locals
 7. Tècniques elaboració (I)
 8. Tècniques elaboració (II)
 9. Execució del pressupost (I)
 10. Execució del pressupost (II)
 11. Execució del pressupost (III)
 12. Control econòmic i financer de l’execució del pressupost
 13. Liquidació pressupostària (I). Procediment, càlcul de magnituds
 14. Liquidació pressupostària (II). Estabilitat pressupostària i regla de la despesa
 15. La pressupostació orientada a resultats
 16. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini
 17. Pràctiques pressupostàries de les comunitats autònomes. (S-6)
 18. Pressupostos municipals en perspectiva de gènere (S-7)
 19. Examen.

Mòdul 5. Comptabilitat Pública (9 crèdits)

 1. Característiques de la comptabiltat pública. Normativa, estructura,principis. Operacions d’obertura.
 2. Pressupost i situació crèdits. Comptabilització operacions derivades de l’execució del pressupost de despeses ex corrent.
 3. Comptabilització despeses ex tancats i futurs. Comptabilització operacions execució pressupost ingressos, ex corrent, tancats i futurs.
 4. Immobilitzat no financer. Normes de registre i valoració. Operacions comptables.
 5. Arrendaments financers, cessions i adscripcions. Operacions d’endeutament. Patrimoni net.
 6. Operacions no pressupostàries de Tresoreria.
 7. Les operacions de fi d’exercici.
 8. Consolidació pressupostària i comptable (I).
 9. Consolidació pressupostària i comptable (II).
 10. Anàlisi pràctic de l’Estabilitat i sostenibilitat financera: càlculs en termes SEC i anàlisi d’estats i comptes anuals.
 11. Repàs-Sessió exercicis recopilatoris.
 12. Tècniques de gestió pública: indicadors de gestió.
 13. Aplicació de la comptabilitat de Costos a la Gestió Pública.
 14. Sistemes d’assignació de Costos a l’Administració Local.
 15. Examen
 16. Els límits de l’endeutament local (S-8).
 17. Estabilitat pressupostària (S-9).
 18. El pressupost orientat a resultats (S-10).
 19. Sabem quant costen els serveis públics? (S-11).
 20. Elaboració d’un pla de sanejament financer (S-12).

DIPLOMA D’EXPERT: “HISENDA LOCAL: GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA” (26 crèdits)

Mòdul 6. Temes jurídics: règim local, contractació i recursos humans (6 crèdits)

 1. El procediment administratiu I.
 2. El procediment administratiu II.
 3. L’acte administratiu.
 4. La invalidesa dels actes administratius: els recursos administratius i la revisió d’ofici.
 5. Els ens locals supramunicipals de Catalunya: competències i organització.
 6. Els Grups polítics municipals.
 7. Estatut jurídic dels electes locals.
 8. Limitacions i incompatibilitats dels electes locals.
 9. Naturalesa i règim jurídic dels actes locals.
 10. Estructura dels recursos humans.
 11. Temporalitat i estabilització.
 12. Relacions col·lectives en el sector públic I.
 13. Relacions col·lectives en el sector públic II.
 14. El contracte de treball a les administracions públiques.
 15. El règim jurídic de la Seguretat Social dels treballadors de l’administració local.
 16. Introducció Contractació pública.
 17. Marc legal i àmbit d’aplicació de la legislació de contractes del sector públic. Elements comuns dels contractes administratius (I)
 18. La gestió contractual dels serveis públics locals. Els contractes de concessió de serveis (públics i no públics) (I)
 19. Elements comuns dels contractes administratius (II). Els contractes d’obres (I)
 20. Els contractes de concessió de serveis (II) i de concessió d’obres.
 21. Els contractes d’obres (II). Els contractes de subministraments
 22. Els contractes de serveis i administratius especials

Mòdul 7. Ingressos locals, gestió tributària i tresoreria (5 crèdits)

 1. Introducció. Marc legal: legislació urbanística catalana.
 2. Regulació i aspectes econòmics i de fiscalització dels instruments de planejament i sistemes d’actuació urbanística.
 3. Fiscalització, aspectes comptables i fiscals del patrimoni públic del sòl, drets de tanteig i retracte i drets de superfície.
 4. Fiscalització, aspectes comptables i fiscals de les quotes urbanístiques i aprofitaments urbanístics.
 5. Gestió de l’IBI i de l’IIVTNU.
 6. Ordenances Fiscals. Taxes, preus públics i prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.
 7. Gestió de l’IVTM i de l’ICIO. Les Contribucions especials.
 8. Gestió de l’IAE.
 9. Inspecció tributària a l’àmbit local.
 10. La recaptació voluntària i executiva.
 11. Taxgap a l’administració local. Métrica. Pràctiques per a la seva reducció.
 12. Gestió de subvencions (I).
 13. Gestió de subvencions (II).

Mòdul 8. Control i auditoria (5 crèdits)

 1. Tècniques d’anàlisi de l’eficiència en la gestió de serveis: avaluació econòmica de projectes.
 2. Indicadors de gestió aplicats a la gestió pública: El Quadre de Comandament Integral.
 3. Casos de QCI.
 4. Concepte de control. Evolució del control en el sector públic i en el sector privat.
 5. El control intern en els ens locals.
 6. Fórmules per a facilitar el control financer de la gestió dels serveis públics amb ens instrumentals de gestió indirecta.
 7. Execució del control financer per procediments d’auditoria. Les normes d’auditoria del sector públic.
 8. Auditoria de regularitat: planificació, execució i informes.
 9. Auditoria de regularitat I: ingressos
 10. Auditoria de regularitat II: despeses en matèria de personal
 11. Auditoria de regularitat III: activitat subvencional
 12. Auditoria de regularitat IV: els contractes públics.
 13. Auditoria de regularitat V: la gestió dels serveis públics.
 14. Control d’ens depenents i d’altres serveis.
 15. El control extern. Institucions. Fiscalització dels ens locals (I)
 16. Fiscalització dels ens locals (II).
 17. Assessorament i control dels ens locals en una nova cultura.

Mòdul 9. Formes d’organització administrativa i gestió del patrimoni (5 crèdits)

 1. Formes de gestió directa dels serveis públics
 2. Formes de gestió directa dels serveis públics (II).
 3. Formes de gestió directa dels serveis públics (III).
 4. Organització administrativa general i de l’àrea econòmica.
 5. Organització administrativa general i de l’àrea econòmica.
 6. Gestió de patrimoni: Inventari.
 7. Gestió de patrimoni: administrativa: altes, baixes,…
 8. Gestió de patrimoni: econòmica: rendiments.

Mòdul 10. Habilitats directives i ètica pública (5 crèdits)

 1. Tècniques de Negociació
 2. Tècniques de Negociació (II).3. Lideratge i treball en equip (I).
 3. Lideratge i treball en equip (II).
 4. Ètica pública en entorns de complexitat i incertesa.
 5. Conceptes ètica, integritat i corrupció. Els sistemes d’integritat institucional.
 6. La gestió dels conflictes d’interès a les organitzacions públiques.
 7. Plans d’integritat als ens locals.
 8. Els alertadors (whistleblower): denuncia de casos i la seva protecció.
 9. Codis ètics i formes de compliment.

TREBALL FINAL DE MÀSTER (9 crèdits)

Mòdul únic:

 1. El treball de recerca: pautes d’elaboració
 2. Exposició de projectes dels treballs de recerca (I)
 3. Exposició de projectes dels treballs de recerca (II)